Srednja škola fra Martina Nedića Orašje podijeljena u dvije: Školski centar fra Martina Nedića i Srednju strukovnu školu Orašje

Ispis
Objavljeno Srijeda, 28 Kolovoz 2013

Vijece9

Vijece9
Za dnevni red Devete sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 28.08. usvojeno je 14 točaka. Vijećnici su po ustaljenoj praksi prvo usvojili Izvode iz zapisnika sa Sedme i Osme sjednice, a zatim pristupili vijećničkim pitanjima i inicijativama. 

Nakon usvajanja Zaključaka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje, vijećnici su donijeli Odluku o statusnoj promjeni Srednje škole fra Martina Nedića Orašje. Tom odlukom javna ustanova Srednja škola fra Martina Nedića Orašje dijeli se na dvije samostalne javne ustanove: Srednju strukovnu školu Orašje i Školski centar fra Martina Nedića. Srednja strukovna škola Orašje bit će strukovna škola čija je djelatnost srednje obrazovanje i to tehničko i strukovno srednje obrazovanje dok će Školski centar fra Martina Nedića biti ustanova mješovitog tipa (gimnazija i strukovna škola) čija je djelatnost srednje obrazovanje odnosno opće srednje obrazovanje, te tehničko i strukovno srednje obrazovanje (ekonomki smjer). Razlog za donošenje ovakve odluke je u činjenici da je Srednja škola fra Martina Nedića Orašje sa 43 razredna odjela uvelike premašila kriterij maksimalnog broja odjela za jednu samostalnu srednju školu koji iznosi 30. Ovim razdvajanjem započele su aktivnosti na razdvajanju općeg od strukovnog obrazovanja što je već duži niz godina trend u razvoju srednjeg obrazovanja u Europi i svijetu. Pored toga rasterećenjem starog školskog objekta, preseljenjem više od polovine učenika i nastavnika u novi objekt, stvoreni bi bili uvjeti za rad u jednoj smjeni, kako u starom tako i u novom objektu, što bi omogućilo kvalitetniju organizaciju izvannastavnih aktivnosti učenika u obje škole, a smanjili bi se i ukupni materijalni troškovi. 

Sa 16 glasova podržan je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za period 01.01.–30.06.2013. godine. U izvještajnom periodu prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 2.163.344 KM, što u odnosu na godišnju vrijednost od 5.247.000 KM znači da je realizacija tekla sporijom dinamikom od planirane. Isto tako realizacija rashoda i izdataka od 1.936.481 KM ostvarena je u manjem iznosu od planirane godišnje vrijednosti od 5.211.300 KM.

Odlukom o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova

Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Orašje i Odlukom o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje zadužen je Općinski načelnik za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje novih nadzornih odbora budući da trenutnim članovima istječe četverogodišnji mandat.

Nakon rasprave o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje, a prije glasanja predlagač je povukao ovu točku s dnevnog reda sjednice.

Marinko Džoić, Nermin Zlatkić, Marko Oršolić, Mladen Marković i Nikola Benković imenovani su u Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata/programa udruga građana sa zadatkom vrednovanja pristiglih prijava projekata i programa po Javnom pozivu koji će biti raspisan, nakon čega će predložiti Općinskom načelniku projekte/programe koji ispunjavaju zadane kriterije za dodjelu proračunskih sredstava.

Rješenjima o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta Ivanu Oršoliću, Jozi Oršoliću i Lidiji Haračić dodijeljena su građevinska zemljišta u Orašju na korištenje radi izgradnje stambenih objekta u skladu sa Odlukom o provođenju prostornog plana općine Orašje i utvrđenim urbanističko-tehničkim uvjetima, a na temelju prethodno provedenog javnog natječaja.

Usvojenim Rješenjem o stvarnoj služnosti vijećnici su dali pravo polaganja TK kabela u putnom pojasu lokalnih i nekategoriziranih putova u korist JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

Na koncu sjednice vijećnici su usvojili prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za proglašenje grada Orašje kojim je zadužen Općinski načelnik da pripremi prijedlog Odluke o proglašenju Grada Orašje i drugih potrebnih akata, koji će se nakon donošenja uputiti nadležnim tijelima radi pokretanja zakonske procedure i donošenja federalnog zakona o proglašenju Grada Orašje. Na inicijativu određenog broja općina, od kojih su neke već i usvojile odluke o proglašenju grada, Federalno ministarstvo pravde pokrenulo je normativne aktivnosti vezane za proglašenje općina u gradove koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. To su Tuzla, Zenica, Bihać, Široki Brijeg, Travnik, Livno, Goražde, i Orašje koje ispunjava uvjet sjedišta Posavskog kantona.