Digitalna pristupačnost
...
Tajnik Gradskog vijeća

Tajnik Gradskog vijeća daje strućno mišljenje o prijedlozima akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom;sudjeluje u pripremi normativnih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik; izrađuje nacrte i prijedloge propisa i općih akata, analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz djelokruga Gradskog vijeća i Gradonačelnika; vrši nomotehničku obradu prijedloga akata koji su upućeni u proceduru Gradskom vijeću i Gradonačelniku i s predlagačem vrši potrebne ispravke; pomaže predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju i vođenju sjednica, te brine o primjeni Statuta i Poslovnika na sjednici; koordinira donošenje i izrađuje godišnji program rada Gradskog vijeća na osnovu predloženih programa rada gradskih službi za upravu i prati izvršenje poslova po istom; pruža stručnu pomoć predsjednicima radnih tijela Gradskog vijeća; vodi evidenciju odgovora na vijećnička pitanja i o tome na zahtjev Gradskog vijeća podnosi izvješće Gradskom vijeću; brine o pravno-tehničkoj obradi akata donesenih na sjednici Gradskog vijeća; brine o pravovremenom objavljivanju donesenih akata u službenom glasilu Grada; koordinira suradnju između Gradskog organa uprave i Gradskog vijeća, te usuglašava i utvrđuje prijedlog akata sa gradskim službama za upravu; sudjeluje u procesima upravljanja razvojem grada (planiranje, priprema, implementacija strategije lokalnog razvoja); obavlja i druge poslove iz nadležnosti Gradskog vijeća po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Tajnik Gradskog vijeća za svoj rad odgovara Gradonačelniku, a za poslove po nalogu predsjednika Gradskog  vijeća, predsjedniku Gradskog vijeća.