Digitalna pristupačnost
...
Gospodarstvo, komunalne djelatnosti i civilna zaštita

Služba za gospodarstvo i komunalne djelatnosti obavlja sljedeće poslove: izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti gospodarstva, samostalnog privređivanja, poljoprivrede, održavanja komunalnog reda, individualne i zajedničke komunalne potrošnje; vršenje upravno-pravnih poslova u oblasti samostalnog privređivanja; vođenje registra obrtnika na području grada; poduzimanje mjera iz nadležnosti grada u vezi sa razvojem, poticanjem, zaštitom i dodjelom poljoprivrednog zemljišta; vođenje registra poljoprivrednog zemljišta i gospodarstava; pripremanje i izrada razvojnih projekata u oblasti poduzetništva, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, turizma, ekologije i komunalnih djelatnosti; pripremanje, izrada i praćenje izvršenja programa i planova uređenja zemljišta, komunalnog reda, zajedničke komunalne potrošnje i prometa; vršenje poslova iz oblasti vodoprivrede i vodosnabdijevanja; praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti upravljanja vodama, odnosno zaštite i korištenja voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda, uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda i održavanja vodnih objekata i poboljšanja i ostvarivanja potrebnog i održivog vodnog režima; uspostava komunalnog reda i koordinacija poslova iz komunalne oblasti; obavljanje stručnog nadzora u komunalnoj oblasti; suradnja sa drugim razinama vlasti i drugim institucijama i organizacijama u svezi problematike iz nadležnosti Službe; praćenje rada i nadzor nad radom javnih poduzeća iz oblasti komunalnih djelatnosti čiji je osnivač Grad; izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe; pripremanje prijedloga propisa i akata iz nadležnosti Službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik; davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata iz nadležnosti službe koje donose druge institucije; vršenje poslova iz oblasti zaštite okoliša; donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i vođenje registra obveznika komunalne naknade; redovno održavanje komunalnih djelatnosti (zimsko održavanje cesta, održavanje prometnica- horizontalna i vertikalna signalizacija, gradske ulice, nerazvrstane ceste, groblja, parkirališta, javne površine i dr.); osiguranje uvjeta za organizirano obavljanje komunalnih djelatnosti; vršenje naplate parkiranja i obavljanje drugih poslova koji se odnose na upravljanje javnim parkiralištima; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Gradsko vijeće i Gradonačelnik.