Digitalna pristupačnost
...
Ured Gradonačelnika

Ured Gradonačelnika obavlja sljedeće poslove: pripremanje prijedloga propisa i akata iz nadležnosti Službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik; praćenje i realizacija odluka Gradskog vijeća koji se odnose na obveze Gradonačelnika; organiziranje i vođenje protokolarnih poslova koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem funkcije Gradonačelnika; osiguravanje uvjeta za rad Gradonačelnika, savjetnika, tajnika, Kolegija Gradonačelnika i radnih tijela i komisija koje imenuje Gradonačelnik; uspostavljanje suradnje sa županijskim, federalnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima, međunarodnim organizacijama, predstavnicima vlada i drugim subjektima u pitanjima koja se tiču Gradonačelnika; priprema sjednica Kolegija Gradonačelnika i praćenje realizacije njegovih zaključaka i zaduženja pomoćnika načelnika; prikupljanje, sređivanje i obrada podataka o radu Grada i Gradonačelnika; informiranje javnosti o radu Grada i Gradonačelnika prezentacijom putem službene web-stranice grada Orašja, interneta i ostalih vrsta medija; uređivanje i izdavanje biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala od značaja za Grad; organiziranje press-konferencija i intervjua Gradonačelnika i rukovodećih službenika; upravljanje ljudskim resursima: personalni poslovi, procjene potreba i planiranje i vođenje edukacije osoblja; rješavanje pritužbi građana vezanih za rad državnih službenika i namještenika; rješavanje zahtjeva građana za slobodan pristup informacijama; obavljanje inspekcijskog nadzora iz oblasti graditeljstva, urbanizma, stambenih, sanitarnih i komunalnih poslova; izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada službe; obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Gradonačelnika; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost službe, kao i poslova koje odredi Gradonačelnik.