Digitalna pristupačnost
...
Infrastruktura i investicije

Služba za infrastrukturu i investicije obavlja sljedeće poslove: izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti infrastrukture, investicija i obnove; vršenje upravno-pravnih poslova u oblasti infrastrukture, investicija i obnove; poduzimanje mjera iz nadležnosti grada u vezi sa razvojem infrastrukture; pripremanje i izrada razvojnih projekata u oblasti infrastrukture, obnove i investicija; uspostavljanje i vođenje baze podataka o odobrenim projektima i realizaciji odobrenih projekata; praćenje realizacije projekata obnove na području grada koji se financiraju sredstvima proračuna grada i donatora; pripremanje, izrada i praćenje izvršenja programa i planova infrastrukture; vršenje poslova iz oblasti infrastrukture, investicija i obnove; praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti upravljanja infrastrukturom, rekonstrukcijom, održavanjem i izgradnjom novih objekata; obavljanje stručnog nadzora u oblasti infrastrukture i obnove; praćenje implementacije odobrenih projekata i programa; suradnja sa drugim razinama vlasti i drugim institucijama i organizacijama u svezi problematike iz nadležnosti Službe; izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe; pripremanje prijedloga propisa i akata iz nadležnosti Službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik; davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata iz nadležnosti službe koje donose druge institucije; suradnja sa donatorima i implementatorima projekata obnove; rekonstrukcija infrastrukturnih objekata; predlaganje projekata na izgradnji i rekonstrukciji objekata infrastrukture; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Gradsko vijeće i Gradonačelnik.