Digitalna pristupačnost
...
Informatizacija

Služba za informatizaciju obavlja sljedeće poslove: izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti informatike i informatičkih tehnologija za Gradski organ uprave; izrada prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik; razvoj, planiranje, organiziranje, održavanje i unapređenje informacijskog sustava za potrebe Gradskog organa uprave; praćenje razvoja informatičke tehnologije i predlaganje mjera za daljnji razvoj i unapređenje informacijskog sustava; izrada programa i baza podataka za potrebe Gradskog organa uprave; uvođenje novih aplikacija u informacijski sustav i osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika u radu s njima; administriranje korisnika; instaliranje i održavanje instalacija računarske opreme i LAN mreže; zaštita informacijskog sustava; elektronska obrada i postavljanje informacija na službenu web stranicu grada; praćenje rada uređaja u sustavu i otklanjanje zastoja; održavanje telefonskog sustava i sustava video-nadzora; provođenje postupka javne nabave roba, usluga i radova (izrada tenderske dokumentacije, oglašavanje i drugi poslovi vezani za javne nabave koje ne radi komisija); praćenje rada Carinskog terminala i vođenje evidencije o sredstvima ostvarenim njihovim radom; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Gradsko vijeće i Gradonačelnik.