Gradske službe za upravu

Općinske službe za upravu obavljaju naročito sljedeće poslove iz nadležnosti Općinskog organa uprave:

  • izvršavaju zakonske i druge propise,
  • rješavaju u upravnom postupku o pravima, obvezama i pravnim interesima građana i pravnih osoba,
  • prate stanje u oblasti za koju su osnovane i daju inicijative za rješavanje određenih pitanja,
  • obavljaju nadzor nad djelatnošću javnih poduzeća i ustanova koje obavljaju poslove na temelju javnih ovlasti utvrđenih općinskim propisom,
  • pripremaju narcte općinskih propisa i drugih općih akata iz svoga djelokruga,
  • obavljaju upravne, strućne i druge poslove koji su zakonom preneseni na Općinski organ uprave,
  • obavljaju i druge poslove određene Statutom Općine Orašje i drugim propisima.