Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 16 Svibanj 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 30. ožujka   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

 

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 25 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnici/ce općinskog načelnika: Ruža Nedić, Rizama Tukulj, Mladen Marković, Željko Nedić i Pero Baotić , Nikola Benković-stručni suradnik za proračun, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima sjednici tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, predlaže da se dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu izmjeni na način  da se točke pod rednim brojem 6 i 7 razmatraju kao točke 3 i 4. Kao razlog navodi kako će po točkama  sada 3 i 4 ukoliko se izmjena prihvati pojašnjenje dati gosti iz B. Luke pa da ne bi čekali kraj rasprave po proračunu da se te točke stave kako je gore navedeno.  Tako da bi dnevni red predložen za današnju sjednicu bio.

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni regulacijskih planova „Gospodarska zona“ i  „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju,
 4. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna regulacijskih planova „Gospodarska zona“ i „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju,
 5. Prijedlog  Proračuna općine Orašje za 2017. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja putem javnog nadmetanja,
 8. Prijedlog Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu  i provedenim lokalnim izborima 2016. godine Općinskog izbornog povjerenstva,
 11. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 12. Informacija o implementaciji Projekta Ambasada Italije u BiH – Ured Cooperazione  Italiana: „Rekonstrukcija i razvoj nakon poplava u maju 2014. godine“,
 13. Informacija o rezultatima javnog nadmetanja za 2016. godinu,
 14. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2016. godini.

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na  dnevni red sa predloženim izmjenama  nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja  usvojen sa 24 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“..

Ad. - 1.

               Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. - 2.

             Vijećnička pitanja i inicijative

Ninoslav Sušilović iznosi kako ima informaciju da je u Osnovnoj školi u Orašju uposlen pedagog iz Brčkog bez javnog natječaja na temelju odluke povjerenstva a na prijedlog ravnateljice škole. Pita da li je informacija točna ako je traži da mu se da pojašnjenje kako je moguće izvršiti prijem djelatnika bez javnog natječaja? Također iznosi kako u predmetnoj školi postoji osoba potrebnih kvalifikacija koja može obavljati taj posao. Traži da mu na pitanje odgovori općinski načelnik kao i dopredsjednik Mehemed Memišević kao član povjerenstva  koje je donijelo odluku o prijemu.

Također traži da mu se dostavi informacija vezano za rad Centra za poduzetništvo i to: koliko je do sada utrošeno sredstava u Centar za poduzetništvo, koliko su njegovi godišnji troškovi i koje financijske i poslovne rezultate do sada je postigao?

Na kraju ima sugestiju koja se odnosi na Bilten općine Orašje da se uz članke koji se objavljuju stavljaju i datumi kada se što desilo.

Danijela Peranović  ima inicijativu a to je da se uvede video nadzor na sve škole sa područja naše Općine što bi, mišljenja je, smanjilo broj problematičnih događaja u školskim dvorištima kojih sada ima.

Mario Oršolić, predsjednik Općinskog vijeća, obzirom da je zamoljen čita inicijativu učenika Osnovne škole u Vidovicama kojom traže da se što prije   asfaltira cesta Vidovice-Draganovci-Orašje koja je  kao alternativna cesta, za dolazak učenika u školu u Orašje, puno sigurnija.

Marinko Džoić ispred Odbora za unapređenje prirode i životne okoline  iznosi kako je odbor održao  sastanak 27. ožujka na kom je raspravljao samo o jednoj točki dnevnog reda a to je: „Rješavanje problema  divljih deponija na  području naše općine. Nakon rasprave zaključili su  da se pored postojećih divljih deponija koje su svakim danom sve veće  javljaju i nove  stoga je potrebno promptno djelovanje. Imajući u vidu da je prijedlogom Proračuna za 2017. godinu  predviđen iznos za saniranje divljih deponija  odbor predlaže:

Inicijativa:  Da se, zbog raznovrsnosti otpada, posebno onoga životinjskog podrijetla, koji se odlaže na divlje deponije što prije tj. prije velikih vrućina krene u saniranje istih. Također imajući u vidu da se za saniranje divljih deponija svake godine izdvajaju ne baš mala proračunska sredstva, predlažemo  da se  više pozornosti,  usmjeri na preventivno djelovanje, na način da  rad komunalnih redara na terenu, u cilju  sprečavanja nastanka divljih deponija,  bude puno aktivniji. Mišljenja smo da to   u konačnici ne bi u potpunosti spriječilo nelegalno odlaganje ali bi se odlaganje  sigurno znatno smanjilo, što direktno znači i  uštedu proračunskih sredstava koja se potroše na saniranje divljih deponija.

Zorislav Mikić iznosi kako sredstva predviđena prijedlogom Proračuna za 2017. godinu za kulturu i šport treba, ukoliko je to moguće, povećati posebno za ženski odbojkaški klub Orašje, taekwando klub, šahovski klub obzirom da isti postižu iznimno dobre rezultate.

Joso Živković  pita čiji su reklamni panoi postavljeni u novom parku u Orašju te kako ih treba, zbog narušavanja samog izgleda parka što prije ukloniti?

Također traži da mu se dostavi tonski zapis sa 40 sjednice Općinskog vijeća prošlog saziva te da se što prije sanira, na cesti Orašje-Kostrč-Matići, udarna rupa koja se nalazi na prvoj krivini udesno iza nogometnog igrališta HNK Orašje.

Marinko Džoić  predlaže da se organizira odvoz šljake sa područja svih mjesnih zajednica naše općine a ne samo, kako je sada slučaj, sa područja jedne mjesne zajednice tj. Orašja.

Na pitanja i inicijative odgovorili općinski načelnik Stanko Vincetić i dopredsjednik Općinskog vijeća Mehmed Memišević.

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako svi oni koji su nezadovoljni dobivenim odgovorom pitanje mogu dostaviti i u pismenoj formi pa će im u takvom obliku biti i odgovoreno.

Ad. – 3.

                Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni regulacijskih planova

                „Gospodarska zona“ i „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju

Željko Nedić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je početak procedure izmjena gore navedenih planova započeo u drugom mjesecu 2016. godinu donošenjem Odluke od strane Općinskog vijeća o pristupanju izmjena i dopuna planova. Usvojenom odlukom je omogućeno daljnje  poduzimanje potrebnih radnji u cilju izmjena i dopuna planova.

Sukladno Zakonu o javnim nabavkama  proveden je postupak tj. raspisan je natječaj te po okončanju postupka izabrana je najpovoljnija prijava a to je prijava  društva „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka čiji su predstavnici danas nazočni sjednici. Društvo je prvo kako to nalaže procedura izradilo nacrt izmjena i dopuna planova kojeg je kao takvog usvojilo Općinsko vijeće. Nakon toga  nacrt je išao na javnu raspravu kroz koju su zainteresirani mogli davati svoja mišljenja, prijedloge i sugestije. Tijekom javne rasprave na nacrt je stiglo 8 prijedloga,primjedbi i sugestija koje su proslijeđene nositelju izrade izmjena i dopuna od kojih su neke prihvaćene a neke ne. Na kraju iznosi kako su razlozi predlaganja izmjena i dopuna planova prvenstveno usuglašavanje sa Urbanističkim planom Orašja koji je nakon pretrpljenih izmjena i dopuna koje su rađene predvidio   nova rješenja kada su prometnice u pitanju dok se manji dio izmjena  odnosi na prenamjenu površina.

Vesna Lazić ispred društva „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka koji je bio nositelj izrade izmjena dodatno pojasnila kako samu proceduru izmjena tako i same izmjene koje su izvršene posebno se osvrćući na prijedloge i sugestije koje su dostavljene tijekom javne rasprave navodeći  razloge zašto su pojedine prihvaćene odnosno zašto nisu prihvaćene.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ-a BiH daje podršku predloženoj odluci.

Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku  usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 4.

                 Prijedlog Odluke o provođenju regulacijskih planova

                „Gospodarska zona“ i „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju

Željko Nedić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako se predmetnom odlukom propisuje način provedbe dva planska dokumenta koja su bila točkom i temom rasprave prethodne točke.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predložena odluka je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 5.

              Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao Nikola Benković-stručni suradnik za proračuna predsjednik Općinskog vijeća točku daje na raspravu

Ana Kopić ispred Odbora za financije i Proračun iznosi kako je odbor održao sastanak na kom  su između ostalog raspravljali i po ovoj točki. Nakon rasprave, na pitanja i primjedbe iznesene od sudionika rasprave  odgovorio   Nikola Benković-stručni suradnik za proračun. Odbor je nakon provedenog glasovanja prihvatio predloženi Proračun sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Vedrana Nišlić ispred Odbora za društvene djelatnosti  i pitanja mladih iznosi  kako je odbor  na svom sastanku nakon rasprave vođene  po pitanju prijedloga Proračuna općine Orašje za 2017. godinu i provedenog glasovanja isti podržao sa 5 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Enes Đulović iznosi kako je nakon uvida u prijedlog Proračuna za 2017. godinu vidljivo smanjenje predviđenih iznosa većeg broja stavki proračuna kako na prihodovnoj tako i rashodovnoj strani. Imajući u vidu  da je iznos za financiranje političkih stranaka kao i stavka izdaci za naknade vijećnika Općinskog vijeća, unatoč smanjenju iznosa za dobar dio stavki proračuna  ostao isti predlaže slijedeće amandmane:

Amandman 1.

Ekonomski kod 614323 Tekući transferi za parlamentarne političke stranke koji iznosi 76.000,00 KM umanjiti za iznos od 19.000,00 KM te bi on iznosio 57.000,00 KM.

Iznos umanjenja od 19.000,00 KM prebaciti u novi ekonomski kod 614223 novčane naknade za novorođenčad u 2017. godini.

Prilikom ove transakcije bi došlo do umanjenja ekonomskog koda 614100-tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za iznos od 19.000,00 KM a uvećanje ekonomskog koda 614 200 – tekući transferi pojedincima za isti iznos.

Amandman 2.

Ekonomski kod 613975 – izdaci za naknade vijećnika Općinskog vijeća i članova odbora koji iznosi 71.000, umanjiti za iznos od 17.750,00 KM  te bi on iznosio 53.250,00 KM.

Iznos umanjenja od 17.500,00 KM prebaciti na novi ekonomski kod 614223-novčane naknade za novorođenčad u 2017. godini.

Prilikom ove transakcije će biti potrebno ekonomski kod 613900 –ugovorene i druge posebne usluge umanjiti za iznos od 17.750,00 KM a za taj iznos uvećati ekonomski kod  614 000-tekući transferi i drugi tekući rashodi.

Usvajanjem predloženih amandmana za njihovu realizaciju potrebno je izmijeniti i odluke koje određuju visinu naknade vijećnicima.

Općinski načelnik komentirajući predložene amandmane na kraju iznosi kako iste ne prihvaća kao predlagatelj Proračuna.

Ninoslav Sušilović kratko   nakon kratkog komentara  prijedlog Proračuna posebno  pojedine stavki,  koje po njemu,  nisu dovoljno vrednovane a od velikog su značaja za razvoj naše općine  predlaže, ispred Posavske stranke,  slijedeće amandmane:

Amandman 1.

Ekonomski kod 614525 –subvencije za rast i razvoj MSP i obrta povećati za 15.000,00 KM i sada iznosi 65.000,00 KM.

Amandman 2.

Ekonomski kod 614530 – subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim poduzećima i poduzetnicima povećati za 10.000,00 KM i sada iznosi 55.000,00 KM

Amandman 3.

Ekonomski kod 615211 – kapitalni transferi za kapitalna ulaganja u poljoprivredu povećati za 15.000,00 KM i sada iznosi 65.000,00 KM.

Sredstva za povećanje navedenih stavki skidaju se sa Ekonomskog koda 821 521 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja- Projekt zatvaranja tehnički neuređenih općinskih deponija koji se umanjuje za 40.000,00 KM te isti sada iznosi 34.000,00 KM.

Nakon komentara predloženih amandmana  Općinski načelnik na kraju iznosi kako ni ove amandmane ne prihvaća.

Obzirom da Općinski načelnik nije, nakon pojašnjenja koje je dao, podržao amandmane  predložene od strane vijećnika Enesa Đulovića  ispred stranke SBB-a isti traži da se o amandmanima očituje Općinsko vijeće.

Amandman 1.

Nakon provedenog glasovanja po ovom amandmanu predsjednik Općinskog vijeća konstatira da amandman nije prihvaćen. Podršku predloženom amandmanu dala 3 vijećnika/ca, 19 vijećnika/ca bilo je „Protiv“ dok je jedan vijećnik bio „Suzdržan“.

Amandman 2.

Predsjednik Općinskog vijeća nakon provedenog glasovanja po ovom amandmanu konstatira da isti nije prihvaćen. Podršku amandmanu dala 4 vijećnika/ca dok je protiv bilo 19 vijećnika/ca.

Vijećnik Ninoslav Sušilović, nakon pojašnjenja  i iznošenja razloga ne prihvaćanja predloženih amandmana od strane Općinskog načelnika, ostaje pri predloženim amandmanima i traži o istim očitovanje Općinskog vijeća.

Amandman 1.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja iznosi kako amandman nije prihvaćen. Predloženom amandmanu podršku dalo 7 vijećnika/ca dok je 16 vijećnika/ca bilo „Protiv“.

Amandman 2.

Nakon provedenog glasovanja po ovom amandmanu predsjednik konstatira da isti nije prihvaćen. Predloženi amandman podržalo 6 vijećnika/ca, 16 vijećnika/ca je bilo „Protiv“ dok je jedan vijećnik bio „Suzdržan“.

Amandman 3.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da niti ovaj amandman nije prihvaćen. Amandman podržalo 7 vijećnika/ca, dok je 16 vijećnika/ca bilo „Protiv“.

Predsjednik, nakon izjašnjavanja vijeća  o svim predloženim amandmanima daje na glasovanje Proračuna za 2017. godinu u predloženom obliku i konstatira nakon provedenog glasovanja da je isti usvojen sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu

Pojašnjenje i ove točke dao Nikola Benković nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor nakon rasprave, na svom sastanku, dao podršku predloženoj odluci. Podršku predloženoj odluci dala 4 člana odbora dok je jedan član bio suzdržan.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, komentarima, primjedbama i sugestijama, na koje je odgovore dao Nikola Benković, učešće uzeli Enes Đulović i Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o osnivanju  prava građenja putem javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako je predmetna odluka novima na našem području. Donošenje ovakve odluke omogućio je Zakon o stvarnim pravima F BiH iz 2013. godine. Zakonom je propisano da vlasnik zemljišta  može isto, pod određenim uvjetima koji se ugovaraju, dati na korištenje na određeni period zainteresiranom investitoru dok on i dalje ostaje vlasnik. U konkretnoj odluci se radi o parceli od 750m2  koja se nalazi u Orašju. Odlukom je određeno da se predmetna parcela daje na period od 50 godina sa početnom cijenom koju je, sukladno zakonu, odredio sudski vještak i koja iznosi 0,15km/m2 mjesečno. Na kraju iznosi kako se na predmetnoj parceli mogu graditi samo objekti koji su predviđeni Prostorno planskom dokumentacijom a da je daljnja procedura, ukoliko se odluka usvoji, ista kao i kod prodaje zemljišta.

Marija Živković ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 iznosi kako su mišljenja da je cijena koju je odredio sudski vještak veoma mala a period na koji se zemljište daje predug.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  iznosi kako  i oni smatraju da je cijena mala ali da će se kroz sam postupak dodjele putem licitacije postići veća cijena te kako će  podržati predloženu odluku.

Ninoslav Sušilović  je mišljenja, bez obzira što se radi o novom modelu, da se na licitaciji  početna cijena neće znatno promijeniti imajući u vidu da su svi placevi koji su do sada prodavani putem licitacije prodani po početnoj cijeni ili neznatno višoj. Također pita što će se desiti tj. da li je općina obvezna obeštetiti investitora ukoliko dođe do prijevremenog raskida ugovora.

Enes Đulović stavlja primjedbu na samu prezentaciju tj pojašnjenje predmetne odluke nakon koje je  i dalje je puno stvari nejasno i nepoznato stoga predmetnu odluku neće podržati.

Na  pitanja, primjedbe i sugestije odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa

Mlade Marković iznosi kako je člankom 10.Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana koje rade i koje su od interesa za općinu određeno   da njihove prijave  po javnom natječaju razmatra povjerenstvo koje imenuje Općinsko vijeće. Povjerenstvo broji 5 članova i ima zadaću da vrednuje pristigle prijave nakon čega iste dostavlja Općinskom načelniku koji na osnovu tog donosi odluku o dodjeli sredstava.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku, na kom su bila nazočna 4 člana, nakon rasprave i razmatranja pristiglih prijava političkih stranaka i nadležne službe nakon rasprave jednoglasno prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u povjerenstvo imenuju:

 1. Magdalena Brašnić,
 2. Zdravko Krištić,
 3. Josip Pejić
 4. Anto Kobaš i
 5. Jasminka Kadić.

Enes Đulović nakon kratkog komentara predlaže da se u buduće prilikom ovakvih imenovanja iznesu i biografski podaci o kandidatima i reference kojima raspolažu kako bi se spriječile moguće nepravilnosti i eventualne nezakonitosti koje bi se mogle pojaviti  i radu ovakvih odbora.

Rasprave nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje za članove gore navedenog povjerenstva usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 9.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog

              pravobraniteljstva  Orašju za 2016. godinu

Marijan Živković ukratko dodatno pojasnio izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama, prijedlozima i sugestijama, na koje je odgovorio Općinski pravobranitelj, učešće uzeli Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Joso Živković i Josip Živković.

Enes Đulović iznosi kako  će zbog neuvjerenosti  o potrebi izjašnjavanja Općinskog vijeća po ovom izvješću prilikom glasovanja napustiti  sjednicu.

Rasprave više nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženo Izvješće usvojeno jednoglasno.

Ad. – 10.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i provedenim

                Lokalnim izborima 2016. godine Općinskog izbornog povjerenstva

Marijan Živković, predsjednik OIP-a kratko dodatno pojasnio izvješće posebno se osvrćući na probleme sa kojima se susreću u svom radu.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Enes Đulović, Mehmed Memišević.

Na sugestije i pitanja iznesena od sudionika rasprave odgovorio Marijan Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

                Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za

                razvoj poljoprivrede na području općine Orašje

Kratko,dodatno, pojašnjenje  po ovoj točki dao Pero Baotić, nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali: Joso Živković i Ninoslav Sušilović.

Ad. – 12.

               Informacija o implementaciji Projekta Ambasade Italije u BiH – Ured

              Cooperazione Italiana „Rekonstrukcija i razvoj nakon poplava u maju 2014. godine.

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao Pero Baotić u raspravi po istoj sudjelovali vijećnici Joso Živković i Enes Đulović te Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Ad. – 13.

            Informacija o rezultatima javnog nadmetanja za 2016. godinu

Rasprave po ovoj točki, nakon pojašnjenja koje je dao Željko Nedić, nije bilo.

Ad. – 14.

             Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2016. godini.

Kratko pojašnjenje točke dala pomoćnica Općinskog načelnika Rizama Tukulj.

Sjednica završila u 15.47 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić