srijeda, 11. svibnja 2022.

Grad Orašje jedan od potpisnika Protokola za prevenciju prosjačenja djece
...

Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece potpisan je u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju. Protokol su potpisali predstavnici institucija i ustanova s područja Županije Posavske koje imaju dodira s određenim pravima djeteta: Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP, Ministarstva unutarnjih poslova ŽP, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP, Županijske uprave za inspekcijske poslove, Grada Orašje, Općine Odžak, Općine Domaljevac-Šamac i Tima za borbu protiv trgovine ljudima Županije Posavske. Protokol daje jasan hodogram postupanja kada, kako i na koji način određena ustanova treba da poduzima određene radnje u prevenciji i u proaktivnoj identifikaciji djece koja su potencijalne žrtve trgovine ljudima. Protokol nije samo u službi zaštite djece kao potencijalnih žrtava trgovine ljudima nego i u zaštiti profesionalaca koji rade s djecom i za djecu zato što po prvi puta imaju jasno definirane uloge i odgovornosti u smislu postupanja kada je riječ o sumnji na trgovinu djecom. Smisao ovog Protokola je da uspostavi koordinaciju svih institucija i ustanova kada je riječ o suzbijanju trgovine ljudima, da se jasno zna čija je uloga, gdje se završavaju nadležnosti jedne institucije i ustanove i gdje nastupa odgovornost druge institucije. Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece je razvijen u okviru projekta Jačanje lokalnih referalnih mehanizama za suzbijanje trgovine ljudima kojeg implementira World Vision u Bosni i Hercegovini, organizacija Zemlja djece u Bosni i Hercegovini i romski informativni centar Kali Sara Sarajevo, a projekt je podržan od strane Vlade SAD-a.