Digitalna pristupačnost
...

utorak, 25. lipnja 2024.

Održana 43. sjednica Gradskog vijeća Orašje
...

Gradsko vijeće Orašje započelo je svoju 43. sjednicu održanu 25.6.2024. godine s usvajanjem dnevnog reda od 20 točaka. Nakon usvajanja izvoda iz zapisnika s 41. i 42. sjednice, te vijećničkih pitanja i inicijativa, poslije rasprave, usvojeno je i Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.2024. do 31.3.2024. godine. U prva tri mjeseca ove godine ukupno je ostvareno 21% prihoda i primitaka, a rashoda 18% od Proračuna koji iznosi više od 12 milijuna maraka.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim pristojbama, Grad je bio dužan uskladiti pristojbe s federalnim pristojbama u dijelu naknada za usluge katastra, što su vijećnici odobrili.

Donošenju nove Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“ pristupilo se prvenstveno radi zakonske obaveze za donošenje i usuglašavanje ovog akta sa važećim propisima, a zatim i radi trajne zaštite zdravlja stanovništva uspostavom zaštitnih zona i zaštitnih mjera za izvorišta vode za piće „Kostrč“. Na području grada Orašja trenutno je u primjeni Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“ iz 2020. godine. Međutim, kako je analizom tijekom primjene ove Odluke utvrđeno da postoje određene nedorečenosti, odnosno da se ne uvažava faktičko stanje, što dovodi do nemogućnosti razvoja područja obuhvaćenog navedenim zonama, pristupilo se izradi izmijenjene odluke, a prije toga analizi cijelog procesa te izradi Izmijenjenog Elaborata. Predloženim izmjenama se jasno definiraju zone, obuhvat istih, obvezne mjere zaštite, te djelatnosti koje su dozvoljene uz dodatne mjere zaštite kao i posebne mjere zaštite. Odluka je usvojena u nacrtu i pred vijećnicima se naći u još jednom čitanju.

Gradsko vijeće je odlučilo da Grad Orašje pristupa Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, čime se obavezuje smanjiti emisiju CO2, povećati otpornost na klimatske promjene i predložiti rješenja za ublažavanje energetskog siromaštva na svom području, a gradonačelnika ovlastilo za potpisivanje. Grad Orašje je uz još četiri jedinice lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, te po pet JLS iz Srbije i Crne Gore na temelju javnog poziva odabran da sudjeluje u Green Kick projektu koji je dio Europske klimatske inicijative (EUKI).

Prijedlogom Odluke o proširenju Poduzetničke zone Dusine, Poduzetnička zona proširuje se i obuhvaća zapadni dio od magistralne ceste M 1.8 u ukupnoj površini od 478.424 m², istočni dio kojeg čine dvije zasebne cjeline u površinama od 317.584 m² i 105.000 m² te istočni dio od postojeće Poduzetničke zone Dusine koja je određena sukladno Regulacijskom planu Poduzetnička zona III u površini od 480.300 m², a sve sukladno Prostornom planu Županije Posavske. Odluka je usvojena.

Vijećnici su utvrdili da je od javnog interesa izvođenje radova u svrhu polaganja PE-HD cijevi i provlačenje bakarnih kabela prema idejnom projektu „Proširenje TK mreže Dusine“, te da se može pristupiti nepotpunom izvlaštenju određenih parcela u ovu namjenu. Drugom odlukom utvrđeno je da je od javnog interesa i izvođenje radova u svrhu legalizacije i postavljanja MSAN kabineta i rekonstrukcija TK mreže u Bukovoj Gredi prema Glavnom projektu „Postavljanje MSAN kabineta Bukova Greda i rekonstrukcija TK mreže Bok“ pa da se i na tim određenim parcelama može pristupiti nepotpunom izvlaštenju.

Odobrena je prodaja zemljišta u površini od 208 m² u vlasništvu Grada Orašja putem izravne pogodbe kupcu „ZIN-INVEST“ d.o.o. Srebrenik radi oblikovanja građevinske parcele po cijeni od 60,00 KM po metru kvadratnom.

Odlukom o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u katastarskoj općini Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije bit će prodane tri parcele za izgradnju višestambenih zgrada. Za raspisivanje javnog oglasa i provedbu ove Odluke zadužen je Gradonačelnik.

Odlukom o upisu prava vlasništva Grad Orašje bit će u zemljišnim knjigama vlasnik nekretnina Osnovna škola Orašje i Dječji vrtić Pčelica. Ova Odluka bila je potrebna zbog toga što Grad Orašje ide u projekt proširenja Dječjeg vrtića za čije financiranje s viših razina vlasti je potrebno da bude i vlasnik, a svakako je osnivač ove dvije ustanove.

Gradsko vijeće Orašje dalo je zaključcima suglasnost za pokretanje postupka dodjele koncesije za postavljanje solarnih panela na tri firme: Irass Donja Mahala, Conram Brčko i Gagi Ugljara.

Ilija Baotić ponovno je imenovan za člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašja nakon što mu je istekao prethodni mandat.

Gradsko vijeće je dalo suglasnost na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola, a do kraja sjednice usvojilo izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica i Javne ustanove Centar za kulturu Orašje za prošlu godinu.