ponedjeljak, 09. svibnja 2022.

Donesena Odluka o davanju u zakup stanova Grada Orašja
...

Sedamnaesta sjednica Gradskog vijeća Orašje održana je 5. svibnja 2022. godine u Vijećnici Omladinskog doma s usvojenim dnevnim redom od 18 točaka. Vijećnici su usvojili zapisnike s 15. i 16. sjednice Vijeća, iscrpili točku dnevnog reda: vijećnička pitanja i inicijative, a zatim raspravljali o prijedlogu Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašje. Ured za reviziju institucija Federacije BiH je nakon provedene revizije dostavio izvješće o reviziji financijskog izvješća Općine Orašje iz 2013. godine kojim je, između ostalog, naloženo Općini Orašje usklađivanje koeficijenata za obračun plaća uposlenih u Općini Orašje sa Zakonom o plaćama i naknadama u tijelima vlasti u FBiH. Početkom 2022. godine ponovno je izvršena revizija za 2021. godinu, te je prethodnim mišljenjem, ukazano na obvezu nepoštivanja prijedloga revizije do danas, te naloženo usklađivanje. Vijećnici su usvojili ovaj prijedlog Odluke.

Usvojena je i Odluka o davanju u zakup stanova Grada Orašja kojom su uređuje postupak davanja stana u zakup, ugovor o zakupu stana, zakupnina, prava i obaveze zakupodavca i zakupca, podzakup stana, prestanak ugovora o zakupu i druga pitanja koja se odnose na zakup stana u vlasništvu Grada Orašja ili stana na kojem Grad ima pravo raspolaganja. Analizom postojećeg stanja upravljanja imovinom, konkretno stanovima koji su u vlasništvu Grada Orašja, utvrđeno je da se istima upravlja po potrebi. Tijekom prethodnih godina većina stanova je iseljena i ne koristi se, a samim tim stanovi propadaju. Većina stanova je u lošem stanju, a s ciljem osiguranja korištenja stanova od strane korisnika, pripremljena je ova odluka kako bi se stanovi mogli davati u zakup određenim kategorijama građana. Posebno se tu misli na osobe u stanju socijalne potrebe, deficitarne kadrove, kao i druge građane. Kako su pojedini stanovi u stanju ne uvjetnom za stanovanje, ovom odlukom predlaže se mogućnost sanacije istih od strane zakupnika, uz evidentiranje visine uloženih sredstava, te prebijanje uloženog iznosa sa visinom naknade za zakup.

Podržan je i prijedlog Odluke o parcelaciji kojom se radi osnivanja novih građevinskih parcela vrši parcelacija zemljišta na način da se formiraju nove parcele koje su određene brojem, oblikom i površinom.

Nad jednom zemljištu u Donjoj Mahali Gradsko vijeće Orašje ukinulo je status javnog dobra. Predmetno zemljište u javnim knjigama se vodilo kao društvena svojina javno dobro-putovi. Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da na predmetnoj parceli postoji izgrađen stambeni objekt koji se nalazi u vlasništvu fizičke osobe. Kako predmetna parcela više ne predstavlja javno dobro, niti je dio lokalne ceste pokrenut je ovaj postupak temeljem kojeg će se u katastarskim i zemljišnim knjigama brisati javno dobro –putovi i ista upisati kao vlasništvo Grada Orašje. Nakon provođenja potrebne procedure, stvorit će se uvjeti da vlasnik stambenog objekta pred Gradskim vijećem pokrene postupak otkupa predmetnog zemljišta.

Gradsko vijeće donijelo je i tri odluke o nepotpunom izvlaštenju za izgradnju trafostanica za potrebe izgradnju poslovno – stambene zgrade na Lameli, proizvodnih objekata firme Union foods, te za potrebe BH Telcoma – TS Lepnica.

Dva građevinska zemljišta, po odlukama Gradskog vijeća, prodana su Katarini Živković iz Kostrča i Ganiju Kajdomqaju iz Orašja, a jedno građevinsko zemljište površine od 2.204 m² u Orašju stavljeno je u prodaju postupkom javnog nadmetanja putem licitacije.

Sadija Subašić razriješena je zbog isteka sedmogodišnjeg mandata člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje, te opet imenovana na to mjesto na temelju rezultata Javnog natječaja na kojem je bila jedini prijavljeni kandidat

Vijećnici Gradskog vijeća Orašje zaključkom su dali suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za groblja na području MZ Vidovice,

Zaključkom je dana i suglasnost na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola, a sjednica je zaključena usvajanjem dvaju izvješća o radu za prošlu godinu: Javne ustanove Centar za kulturu Orašje i Javnog poduzeća Radiopostaja Orašje.