Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova

Ispis

 

Tel: 031 712-322, lok. 211

Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne, informacijsko-dokumentacijske i druge poslove i to: izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, građenja, korištenja građevinskog zemljišta, cestovnog prometa i javnih cesta, zaštite okoliša, imovinsko-pravnih odnosa (eksproprijacija, uzurpacija, arondacija, komasacija, preuzimanje i dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta, utvrđivanje prava vlasništva, povrat imovine i stanova), geodetskih poslova i katastra nekretnina; utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora; vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije (prostorni plan, urbanistički plan, regulacijski plan, urbanistički projekti i planovi  parcelacije), izdavanje urbanističkih suglasnosti, dozvola za građenje i uporabnih dozvola za objekte; izdavanje uvjerenja i izvoda, odnosno kopija podataka premjera i katastra nekretnina; provođenje promjena na zemljištu i računalna obrada podataka na provođenju promjena na katastarskim planovima i operatu; upis prava na nekretninama po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranaka; vršenje poslova održavanja premjera, katastra nekretnina i zemljišta i drugih geodetskih poslova; vršenje poslova katastra komunalnih uređaja i instalacija; vršenje poslova vještačenja i drugih poslova iz katastra nekretnina u postupcima  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; praćenje stanja u oblastima iz djelokruga Službe; donošenje i provedba rješenja o privremenom zauzimanju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta; poslovi organizacije upravljanja zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada; vršenje statističke obrade podataka o pitanjima iz djelokruga Službe; izrada prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik;  davanjemišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje donose nadležna tijela Županije i Federacije o pitanjima iz nadležnosti Službe; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.