Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 09. svibnja 2024.

Gradsko vijeće donijelo Odluku o raspodjeli jednokratne pomoći za saniranje dijela štete od olujnog nevremena prošle godine
...

Predsjednik Gradskog vijeća Orašje Stanko Vincetić predložio je dnevni red od 16 točaka za 41. sjednicu održanu 8. svibnja 2024. godine. Dnevni red je usvojen kao i Izvod iz Zapisnika sa 40. sjednice, a nakon točke: Vijećnička pitanja i inicijative, vijećnici su usvojili i Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Orašja za prošlu godinu. Po izvršenju Proračun je na kraju godine iznosio malo više od osam milijuna maraka od planiranih deset.

Vijećnici su usvojili i Izvješće o utrošku sredstava tekuće pričuve Grada Orašja za prošlu godinu. Ukupno je doneseno 48 pojedinačnih odluka o dodjeli sredstava tekuće pričuve, čija ukupna vrijednost je 60.000,00 KM ili 100,00 % planiranih sredstava u Proračunu za 2023. godinu.

Usvojeno je i Izvješće o radu Gradonačelnika i službi za upravu za 2023. godinu, nakon čega su vijećnici raspravljali o prijedlogu Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom prirodne nesreće – olujno nevrijeme 19.07.2023. godine na području grada Orašja.  Prema rezultatima procjene Gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Grad bi trebao osigurati sredstva za otklanjanje posljedica šteta na materijalnim dobrima u vlasništvu građana i pravnih osoba (saniranje šteta) u ukupnom iznosu: 7.806.754,27 KM i to za građane: 6.640.868,03 KM (1.321 prijava), a za pravne osobe: 1.165.886,24 KM  (42 prijave). Kako je Gradu Orašju na raspolaganju samo 400.000,00 KM za pomoć u saniranju posljedica od olujnog nevremena, predloženom Odlukom utvrđeno je da će tu pomoć ostvariti 1.006 prijava, odnosno 979 prijava građana i 27 prijava pravnih osoba koji su imali štetu na građevinskim objektima, plastenicima, plasteničkoj proizvodnji i proizvodnji suncokreta. Građanima i pravnim osobama kojima je šteta od olujnog nevremena procijenjena 1.000,00 KM i više pripada naknada štete u iznosu od 150,00 KM po osobi, a preostali dio dodijelit će se u proporcionalnom odnosu ukupno raspoloživih sredstava. Odluka je u ovom obliku usvojena.

Nakon usvajanja nacrta Plana upravljanja imovinom razvijenom na temelju Protokola o suradnji za lokalni razvoj između Grada Orašja i Projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) kojeg provodi UNDP, pred vijećnicima je predložen prijedlog Plana s obzirom na to da tijekom 15-o dnevne javne rasprave nije bilo sugestija ni prijedloga za izmjenu. U predloženom Planu upravljanja imovinom sadržana je analiza stanja i raspolaganja nekretninama: stanovi, poslovni prostori, zemljište, javne površine, te ostala imovina u vlasništvu Grada Orašja, s fokusom na kritične oblasti i prioritete, te plan upravljanja za period od tri godine. Plan je usvojen.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja Poduzetničke zone Dusine nad parcelom od 9.035 m² u vlasništvu fizičke osobe proglašen je javni interes za potpuno izvlaštenje u korist Grada Orašja. Ukupni obuhvat zone na toj lokaciji iznosi cca 172.000 m² s tim da je gotovo cijela u vlasništvu Grada Orašja, izuzev te parcele. Kako je predmetna parcela sukladno planskom dokumentu i odluci vijeća dio Poduzetničke zone Dusine, Gradsko vijeće je usvojilo ovaj prijedlog kako bi se mogao pokrenuti postupak potpunog izvlaštenja predmetne nekretnine u korist Grada Orašja, nakon čega će se nastaviti sa izgradnjom ceste i osiguranjem osnovne infrastrukture za sadašnje i buduće investitore proizvodnih i poslovnih objekata.

Vijećnici su Odlukom utvrdili da je od javnog interesa izvođenje radova u svrhu polaganja priključnih elektro kabela i raspletom za izgradnju planirane trafostanice „Ribnjak“ Orašje, gdje je napajanje trafostanice predviđeno podzemnim kabelom s postojećeg zračnog stupa u dužini od cca 90 m pa je zbog toga nepotpuno izvlašteno zemljište u katastarskoj općini Donja Mahala III koje se vodi kao nekategorizirani put.

Odlukom o planu parcelacije izvršena je parcelacija građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Orašja u svrhu privođenja zemljišta namjeni u ukupnoj površini od 8.932 m². Planom parcelacije utvrđuje se veličina, oblik, položaj građevinske parcele, pristup parceli, regulacijske i građevinske linije i površine za javnu namjenu, a u ovom slučaju namjena je za izgradnju projekta Beer fest.

Zbog isteka mandata dosadašnjim članovima Školskog odbora Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje, a ovlastilo Gradonačelnika da provede taj postupak.

Gradonačelnik je ovlašten da provede i postupak Javnog natječaja za imenovanje člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje, a u Povjerenstvo za provođenje tog natječaja Gradsko vijeće je imenovalo: Gabrijelu Martinović Dominković, Natašu Čolić i Sadiju Subašić.

Vlada Županije Posavske vodi aktivnosti predviđene Planom i Programom održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2024. godinu, a koje uključuju i investiranje u ceste koje se nalaze u nadležnosti općina i grada sa područja Županije Posavske pa je zato Gradsko vijeće Orašje izglasalo Zaključak o davanju suglasnosti na investiranje u cestovnu infrastrukturu. Suglasnost se odnosi na rekonstrukciju dijelova ulica: Filipovići u Boku, Vladimira Nazora u Donjoj Mahali, Ive Andrića i Bana Jelačića u Oštroj Luki, rekonstrukciju ulice Braće Ribara u Donjoj Mahali, te izgradnju i rekonstrukciju Sportske ulice u Kostrču.

Sjednica je završila usvajanjem izvješća o radu u prošloj godini Centra za socijalni rad i Radiopostaje Orašje.