Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 25. siječnja 2024.

Usvojen Program rada Gradskog vijeća za 2024. godinu
...

Gradsko vijeće Orašje na svojoj 38. sjednici održanoj 25.1.2024. godine usvojilo je, između ostalog, Program rada za ovu godinu. U Programu rada definirano je 48 radnih materijala s vremenskim okvirom u kome trebaju biti usvojeni. Redovne sjednice Gradskog vijeća u pravilu će se održavati jednom mjesečno, a hitne i tematske će se zakazivati po ukazanoj potrebi. Svečana sjednica u povodu obilježavanja dana Grada Orašja, održat će se u listopadu. Programom rada isplanirano je stručno obrazovanje i usavršavanje vijećnika kroz četiri obuke: jednu će organizirati Grad Orašje, a tri će biti realizirane kroz UNDP-ov MEG projekt. Na kraju je zaključeno da je ovaj usvojeni Program rada Gradskog vijeća samo okvirni i određen u minimumu, a da se ovlašteni predlagači ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Gradsko vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge, koje će se proceduralno uvrštavati u dnevni red i voditi rasprava o njima. Prije usvajanja Programa Gradskog vijeća za 2024. godinu vijećnici su usvojili dnevni red od osam točaka, usvojili Izvod iz Zapisnika s 37. sjednice, prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative, te raspravljali o Izvješću o radu i realizaciji Programa rada Gradskog vijeća za 2023. godinu. U prošloj godini ovo tijelo održalo je 12 redovitih sjednica i jednu svečanu, te razmatralo 102 materijala. Doneseno je 14 propisa i općih akata, 39 pojedinačnih odluka, četiri programa i plana rada, devet rješenja i 20 izvješća. Realizacija Programa rada ostvarena je s 86,12%, a prisustvo vijećnika na sjednicama s 95%. Postavljena su 44 vijećnička pitanja i inicijative usmeno na sjednici, s tim da je 22 vijećnička pitanja i inicijativa dostavljeno i u pisanom obliku radi dobivanja pisanog i potpunijeg odgovora.

Vijećnici su podržali i prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana rada Grada Orašja za 2024. godinu. Ovaj plan rada donesen je na temelju pripremljenog Trogodišnjeg plana rada. Pojedinačne službe u gradskoj upravi Grada Orašja pripremile su svoje godišnje planove rada sa aktivnostima i projektima koji će se poduzimati u 2024. godini kako bi se realizirali programi iz trogodišnjih planova rada, te ostvarili prioriteti i strateški ciljevi iz Strategije razvoja Orašja za period 2021.-2027. godina, te drugih relevantnih strateških dokumenata iz nadležnosti organa uprave, kao i druge aktivnosti iz resornih nadležnosti. Ostvarenju strateških ciljeva će se doprinositi realizacijom 39 programa od čega 31 iz Strategije razvoja Grada Orašje za period 2021.-2027. godina, te osam iz programskih dokumenata i nadležnosti službi.

Gradsko vijeće Orašje usvojilo je i nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja. Ovom odlukom utvrđene su javne površine koje se mogu privremeno koristiti, njihova namjena, pojam privremenih objekata za čije se postavljanje koristi javna površina, zone javnih površina, uvjeti i kriteriji za privremeno korištenje javnih površina, postupak dodjele lokacija za privremeno korištenje, visina i način plaćanja naknade za privremeno korištenje javnih površina, nadležnost za izdavanje odobrenja, nadzor nad provođenjem ove Odluke, kaznene odredbe i ostala pitanja bitna za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Orašja. Nacrt je usvojen zaključkom, a do prijedloga bit će provedena javna rasprava.  

Odlukom o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva dana je suglasnost Grada Orašja za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, u iznosu kojeg oni odrede. Ovo jamstvo koristit će se kao sredstvo osiguranja plaćanja pripadajućeg dijela naknade za korištenje Carinskog terminala u 2024. godini, sa rokom trajanja od 12 mjeseci.

Na kraju sjednice odlukom je ukinut status javnog dobra u općoj uporabi nekategorisanog puta u Dusinama. U katastarskim i zemljišnim knjigama predmetno zemljište vodilo se kao javno dobro-putovi, a izlaskom na lice mjesta i uviđajem utvrđeno je da se navedena parcela ne koristi kao put.