Digitalna pristupačnost
...

ponedjeljak, 08. siječnja 2024.

Anketa o radnoj snazi 2024.
...

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2024. godinu Federalni zavod za statistiku, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi u 2024. godini (ARS 2024) na teritoriji Federacije pa samim time i na području grada Orašja. Ova anketa bit će odrađena u cijeloj državi na jedinstven način, što će omogućiti da su dobiveni podaci usporedivi i na međunarodnom nivou. Anketom o radnoj snazi, pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, satima rada, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla itd. Kućanstava koja budu izabrana metodom slučajnog izbora u uzorak će se anketirati četiri puta u periodu od osamnaest mjeseci. Svako kućanstvo izabrano u uzorak će biti anketirano dva puta u dva uzastopna kvartala, te će nakon pauze od dva naredna kvartala biti ponovo anketirano još dva puta. Anketiranje uzorkom izabranih kućanstava izvršit će akreditirani anketari, a svi prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe pa i Grad Orašje moli sva kućanstva koja budu obuhvaćena ovom anketom da odgovore na postavljena pitanja.