Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 28. prosinca 2023.

Proračun Grada Orašja za 2024. godinu malo manji od 13 milijuna maraka
...

Na 37. sjednici Gradskog vijeća Orašje održanoj 28. prosinca 2023. godine u Vijećnici Omladinskog doma, vijećnici su prvo usvojili dnevni red od 14 točaka, a zatim i dva izvoda iz zapisnika s 35. i 36. sjednice Vijeća. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa usvojene su izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu, a potom se vodila rasprava o prijedlogu Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu. Proračun za nerednu godinu predložen je na kraju u iznosu od 12.923.100,00 KM, a isto toliko predviđeno je i za rashode i izdatke.

Proračun je usvojen s 19 glasova za, jednim protiv i bez suzdržanih glasova, a odmah iza toga podržan je i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu u kojoj je detaljno razrađen način utroška Proračuna.

Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje riječi „općina“ i „općinski“ zamijenjeni su riječima „grad“ i „gradski“, predviđeno je pravo i obveza vijećnika da se educiraju i usavršavaju, predviđena je dostava materijala o kojima će se raspravljati vijećnicima i u elektronskom obliku, definiran je kriterij za odabir članova radnih tijela koji omogućava da se u slučaju izbora između jednako kvalificiranih kandidata, daje prednost manje zastupljenom spolu, kao i da se prilikom imenovanja vanjskih članova radnih tijela osigura zastupljenost ranjivih i marginaliziranih grupa u radnim tijelima čija je nadležnost u vezi s tim grupama.

S ciljem realizacije radova na izgradnji Raskrižja u Donjoj Mahali, spoj magistralne ceste M 14.2. i regionalne ceste R-463, potrebno je izvršiti potpuno izvlaštenje jedne parcele u Donjoj Mahali pa je vijećnicima predložena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za potpuno izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje Raskrižja u Donjoj Mahali. Izvlaštenje ove parcele vezano je za projekat koji je već ranije započet točnije 2019. godine, a odnosi se na izgradnju Nogostupa i biciklističke staze koja je planirana uz regionalnu cestu R-463 Donja Mahala-Bok. Kako bi zamišljeni projekt bio do kraja realiziran neophodno je izgraditi raskrižje koje će osigurati nesmetano i sigurno prometovanje svih njegovih učesnika. Izvlaštenje se vrši prema projektu Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Odžak pa je Gradsko vijeće Orašje izglasalo ovu Odluku.

Sličnom odlukom utvrđen je javni interes za potpuno izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje ceste u Matićima. Radi se o parceli od 46 kvadrata, a Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u Kopanicama je ukinut status puta na jednoj parceli za koju je utvrđeno da se i u stvarnosti ne koristi kao put.

Vijećnici su usvojili i Odluku o planu parcelacije građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu, a sve u svrhu privođenja zemljišta namjeni u ukupnoj površini od 9.180 m². Planom parcelacije utvrđena je veličina, oblik, položaj građevinske parcele, pristup parceli i površine za javnu namjenu.

Zbog isteka mandata Vijeće je razriješilo dosadašnje članove Upravnog vijeća Ljekarske zdravstvene ustanove „Ljekarna Orašje“, a nakon provedenog javnog natječaja imenovalo u novi sastav: Ružu Topić, Ifetu Kabaklić i Matu Živkovića.

Nakon razmatranja građanske inicijative Grupe građana Orašja od dana 14.11.2023. godine koja se  odnosi na funkcioniranje javne rasvjete na području Mjesne zajednice Orašje, Gradsko vijeće Orašje donijelo je Zaključak na sjednici Vijeća da zadužuje Gradonačelnika i nadležne gradske službe da razmotre građansku inicijativu, kao i stanje javne rasvjete na području svih mjesnih zajednica Grada Orašja, te poduzmu mjere i aktivnosti za otklanjanje problema funkcioniranja javne rasvjete, u skladu sa utvrđenim prioritetima i financijskim mogućnostima Grada Orašja.

Sjednica je završena informacijom o primjeni aplikacije eCitizen u Gradu Orašju odnosno online platforme za komunikaciju građana sa vijećnicima i gradonačelnikom, modula za javne rasprave, modula za sjednice vijeća, modula za pritužbe, kao i neke druge dodatne mogućnosti. Aplikacija se nalazi na službenoj stranici Grada Orašja, a instalirana je u okviru projekta MEG kojeg provodi UNDP.