Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 25. svibnja 2023.

Robna tržnica takozvana velika pijaca bit će na novoj lokaciji kod Omladinskog doma
...

Dvanaest točaka dnevnog reda usvojeno je na 29. sjednici Gradskog vijeća Orašje održanoj 25. svibnja 2023. godine u Vijećnici Omladinskog doma. Nakon usvajanja Zapisnika s prošle sjednice, vijećničkih pitanja i inicijativa te Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za prva tri mjeseca ove godine, vijećnici su usvojili Odluku o određivanju lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice. Ovom odlukom određena je nova lokacija za robnu tržnicu takozvanu veliku pijacu koja će biti na novouređenom prostoru kod Omladinskog doma. Tržnica će se prostirati na 13.000 kvadratnih metara, a odlukom je određeno da će se i dalje održavati četvrtkom, a ukoliko četvrtkom padaju dani blagdana, robna tržnica će biti organizirana dan prije. Poslovi upravljanja tržnicom povjereni su Javnom poduzeću Komunalac Orašje. Javno poduzeće Komunalac će obavijestiti građane s točnim datumom početka rada. 

Gradsko vijeće je odlučilo da se osniva Turistički ured Grada Orašja za područje Grada Orašja, a ovlastilo Gradonačelnika da s Turističkom zajednicom Županije Posavske zaključi Sporazum o osnivanju turističkog ureda, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, način financiranja i druga pitanja koja se odnose na organizaciju i funkcioniranje Turističkog ureda.

Nakon usvajanja Odluke o planu parcelacije kojom se cijepaju neke parcele, vijećnici su usvojili Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poslovnog prostora. Ponuda društva „ZIN-INVEST“ d.o.o. Srebrenik bira se kao najpovoljnija ponuda za kupovinu poslovnog prostora, u provedenom postupku Javnog poziva za pribavljanje poslovnog prostora za potrebe Grada Orašja.

Usvojene su dvije odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje putem javnog nadmetanja – licitacije, za koje će Gradonačelnik raspisati javne pozive.

Do kraja sjednice usvojena su tri izvješća o radu u prošloj godini: Centra za socijalni rad, Dječjeg vrtića Pčelica i Centra za kulturu Orašje.