ponedjeljak, 12. rujna 2022.

Poziv na konzultacije o Trogodišnjem planu rada Grada Orašja za period 2023.-2025. godine
...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH, broj: 74/19 i 2/21)  propisana je obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada.
Sukladno članku 11. Uredbe, Grad Orašje objavljuje radnu verziju trogodišnjeg plana rada u cilju konzultacija i dobivanja komentara i preporuka u roku od 10 dana od dana objave na web stranici Grada.
Dokument možete preuzeti u ovdje.