Zajednički poslovi

Služba za zajedničke poslove obavlja sljedeće poslove: izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti zajedničkih poslova za Gradski organ uprave; izrada prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik; pokretanje postupaka i praćenje realizacije ugovora o javnim nabavama opreme i potrošnog materijala za potrebe rada Gradskog organa uprave (sve nabave zajedničke potrošnje); vođenje evidencije u skladištu uredskog i potrošnog materijala za potrebe Gradskog organa uprave; osiguravanje pravovremene narudžbe materijala i opreme od dobavljača; obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Gradsko vijeće u suradnji s tajnikom Gradskog vijeća; uređivanje i objavljivanje akata Grada i izdavanje „Službenog glasnika Grada Orašja“; planiranje, organiziranje i kontroliranje tekućeg održavanja zgrade i drugih poslovnih prostorija Gradskog organa uprave (napajanje električnom energijom, sustav centralnog grijanja, instalacije vodovoda i kanalizacije, sustav i oprema protupožarne i tehničke zaštite, sustav klimatizacije i ventilacije; organiziranje i vršenje prijevoza službenim vozilima i održavanje službenih vozila; otprema pošte putem dostavljača; organiziranje i održavanje zgrade i drugih poslovnih prostora; usluživanje napitcima; održavanje čistoće; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Gradsko vijeće i Gradonačelnik.