Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 42. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 42.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane  21. svibnja 

   2024. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

   

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 24 vijećnice/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

   

  Odsutan vijećnik Mario Pejić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazoči tajnik gradskog organa uprave Ruža Nedić.

   

  Nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje predsjednik otvara sjednicu i za istu predlaže slijedeći

   

   

  Dnevni red

   

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zaključeni Sporazum o grantu.

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. 1.

  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zaključeni Sporazum o grantu

   

  Ruža Nedić iznosi kako se usvajanjem predložene odluke daje suglasnost Gradskog vijeća na zaključeni sporazum o nepovratnim grant sredstvima od EIB-a. U daljnjem obrazlaganju napominje kako je Grad Orašje 2009. godine pristupio projektu Watsan koji ima cilj poboljšanje vodoopskrbe i kanalizacijske mreže,  prečistača pitke  i otpadne vode na području cijele BiH.

  Pristupanje projektu predviđalo je i sklapanje ugovora o kreditu na temelju odluke tada Općinskog vijeća. Nakon potpisivanja ugovora krenulo se u realizaciju predviđenih projekata, vlastitim sredstvima, koji su do sada u cijelosti odrađeni. Nakon toga podnesen je zahtjev EIB-u za dodjelu grant sredstava koji je odobren i sklopljen je sporazum o dodjeli bespovratnih grant sredstava koji je potpisan u Luksemburgu  i Orašju. Radi se o iznosu od 609.925,00 Eura za financiranje projekta „Dizajn i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode i uspostavu mreže priključaka vodoopskrbnog sustava u Kostrču“.

   

  Rasprave nije bilo i predložena odluka je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Sjednica završila u 1010  sati.

   

   

  Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

  Nikola Klaić                                                                                              Stanko Vincetić