Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 41. sjednice Gradskog vijeća Orašja

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 41.  sjednice Gradskog vijeća Orašje, održane  8. svibnja 

   2024. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

   

   

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

  Odsutni vijećnici: Andrea Mišković, Ružica Vincetić, Alen Aljukić, Anto Kobaš i Mario Pejić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: tajnik gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnici gradonačelnika Manda Rezo, Manda Kosić,  Pero Baotić, Vlado Stanić, Darjan Ivić, Ilija Baotić, Općinski pravobranitelj Marijan Živković, te predstavnici medija.

   

  Nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje, predsjednik otvara sjednicu i za istu predlaže slijedeći

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 40. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i službi za upravu za 2023. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom prirodne nesreće – „OLUJNO NEVRIJEME“,19.07.2023. godine na području Grada Orašja,
  7. Prijedlog Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024-2027,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja Poduzetničke zone Dusine,
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu polaganja priključnih SN 10(20) kV kabela i NN 0,4 kV raspletom za izgradnju planirane ŽRTS 10(20)/0,4 kV „Ribnjak” Orašje,
  10. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala,
  12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje,
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za imenovanje člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje,
  14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na investiranje u cestovnu infrastrukturu,
  15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U.Centar za socijalni rad Orašje za 2023. godinu,
  16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja d.o.o. Orašje za 2023. godinu.

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 40. sjednice

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Lejla Kapetanović ima dvije inicijative i jedno vijećničko pitanje. Prije predlaganja  inicijativa odnosno postavljanja pitanja dala dodatno pojašnjenje.

  Inicijative:

  1. Da nadležne gradske službe u saradnji sa upravnim i nadzornim odborima javnih ustanova i poduzeća pristupe izradi pravilnika o načinu podnošenja izvješća o radu.
  2. Da gradske službe u suradnji sa nadležnim odborom Gradskog vijeća izrade obrasce za objedinjavanje informacija o izvještaju o radu javnih ustanova i poduzeća.

  Pitanje: U kojoj je fazi realizacija usvojene građanske inicijative o uređenju javne rasvjete na prostoru dijela Mjesne zajednice Orašje, koju je potpisalo 200-tinjak građana, a podnio bivši vijećnik Denis Ristanić?

  Na kraju traži da joj se u pismenom obliku i  u zakonom pripisanom roku odgovori.

   

  Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je Odbor imao sastanak na kom je raspravljao o sve većem problemu koje stvaraju divlje deponije kojih je sve više. Nakon rasprave jednoglasno je prihvaćeno da se ispred Odbora pokrene slijedeća inicijativa: da nadležni u gradskoj upravi poduzmu potrebne radnje radi saniranja divljih deponija odnosno da se uvede, preko komunalnih redara, veća kontrola odlaganja otpada, tj da se već jednom krene i u kažnjavanje nesavjesnih građana koji otpad odlažu tamo gdje je to zabranjeno.

  Na kraju ukazuje na prostor predviđen za odlaganje otpada  kod tzv. Miloševe rampe na savskom nasipu. Mjesto koje je određeno za odlaganje smeća je neadekvatno uređeno te ga treba što prije urediti na način kako propisi određuju.

   

  Stigla vijećnica Ružica Vincetić.

   

  Ad. – 3.

   

  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1. – 31.12. 2023. godine

   

  Kratko pojašnjenje ove točke dala Manda Kosić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

   

  Nikola Ilišević, predsjednik Odbora za financije i proračun, iznosi kako je Odbor održao sjednicu i nakon rasprave su jednoglasno prihvatili predloženi zaključak. Iznosi kako je Odbor  raspravljao  i o narednoj točki dnevnog reda, te su istu nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno usvojili.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar izvješća iznosi kako će predloženi zaključak podržati.

  Rasprave više nije bilo i predloženi zaključak je, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 20 glasova „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Ad. – 4.

                 Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve za razdoblje 1.1.-31.12. 2024. godine

   

  Nakon kratkom pojašnjenja koje je po ovoj točki dala Manda Kosić, obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik točku daje na glasovanje.

  Predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 19 glasova „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i službi za upravu za 2023 godinu

   

  Ruža Nedić ukratko dodatno obrazložila predloženi zaključak nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

  Josip  Pejić ispred Kluba vijećnika  HDZ BiH, uz kratak komentar, daje podršku predloženom zaključku.

  Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključka usvojen sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

   

  Ad. – 6.

               Prijedlog Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom prirodne nesreće – Olujno nevrijeme 19.7. 2023. godine na području Grada Orašja

   

  Pero Baotić, u dodatnom pojašnjenju, iznosi kako je gradonačelnik nakon olujnog nevremena proglasio stanje elementarne nepogode, te imenovao komisije koje su po mjesnim zajednicama vršile popis nastalih šteta, kako kod fizičkih, tako i kod pravnih osoba. Štetu je prijavila 1321 fizička osoba i 42 pravne osobe.  

  Ukupan iznos nastale štete procijenjen je na iznos od 7.806.754 KM. Sredstva koja su dobivena za saniranje dijela nastalih šteta iznose 400.000 KM. Predloženom odlukom se propisuju uvjeti i način raspodjele raspoloživih sredstava. Primjenjujući odredbe odluke uvjete za naknadu dijela nastale štete ispunjava 927 fizičkih osoba i 27 pravnih osoba. Na kraju iznosi  kako je Vijeće ranije donijelo  zaključak kojim je usvojilo konačno izvješće o procijenjenoj šteti nastaloj uslijed olujnog nevremena  prošle godine.

   

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 17 glasova „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024 – 2027

   

  Manda Rezo iznosi kako je Vijeće na prošloj sjednici usvojilo nacrt Plana upravljanja imovinom kao dobru osnovu za izradu prijedloga plana. Nacrt je prošao proceduru javne rasprave tijekom koje su svi zainteresirani mogli dati svoje prijedloge sugestije i mišljenja na isti. Na predloženi nacrt nije bilo nikakvih primjedbi niti prijedloga. Stoga je predloženi plan upravljanja imovinom istovjetan nacrtu. Na kraju iznosi kako  se radi o dokumentu koji je grad obavezan donijeti kao sudionik projekta PIPLS.

   

  Lejla Kapetanović daje podršku predloženom  navodeći kako će Grad napokon imati dokument kojim uređuje način upravljanja gradskom imovinom. Gradske službe trebale bi isti odmah primjenjivati, te uočene manjkavosti kroz provedbu plana, otklanjati.

   

  Rasprave više nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je predloženi plan jednoglasno usvojen.

   

  Stigao vijećnik Anto Kobaš.

   

  Ad. – 8.

               Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja Poduzetničke zone Dusine

   

  Manda Rezo, u kratkom pojašnjenju, iznosi kako se Grad Orašje, zastupan po zakonskom zastupniku općinskom pravobranitelju obratio zahtjevom Gradskom vijeću za utvrđivanje javnog interesa na parceli označenoj kako je to u samoj odluci navedeno, površine 9035m2 koja se nalazi u vlasništvu privatne osobe a radi proširenja poduzetničke zone. Sukladno odluci o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju poduzetničke zone Dusine ista je proširena jugozapadno u obuhvatu urbanističkog plana i u tom dijelu se nalazi i predmetna parcela. Obavljeni su preliminarni razgovori sa vlasnikom zemljišta oko izuzeća parcele dok će se iznos  naknade utvrditi u postupku potpunom izvlaštenja.

   

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 20 glasova „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu polaganja priključnih SN 10(20) kV kabela i NN 0,4 kV raspletom za izgradnju planirane ŽRTS 10(20)/0,4 kV, „Ribnjak“ Orašje

   

  Manda Rezo iznosi kako se Elektrodistribucija HZ HB distribucijsko područje Sjever obratilo zahtjevom  za utvrđivanje javnog interesa na parceli navedenoj u odluci za izgradnju trafostanice u cilju poboljšanja niskonaponske mreže. Obzirom da su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti predlaže se usvajanje predložene odluke, a što će omogućiti pokretanje postupka nepotpunog izvlaštenja sukladno zakonu.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 19 glasova „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Ad. – 10.

                  Prijedlog Odluke o planu parcelacije

   

  Manda Rezo iznosi kako su odlukom obuhvaćene dvije parcelacije. U prvoj bi se formirala nova parcela na lokaciji „Lamela“ kod novoizgrađene stambene zgrade Zin-investa. Nova parcela bi se u postupku izravne prodaje, radi oblikovanja parcele prodala Zin-investu. Druga parcelacija će se sprovesti na budućoj lokaciji Centra Beerfest, a novonastala parcela će se koristiti za izgradnju trafostanice. Kako bi se u katastarskim i  gruntovnim knjigama izvršila parcelacija potrebno je  donijeti ovu odluku.

   

  Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku usvojena sa 19 glasova „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora O.Š. Ruđera Boškovića Donja Mahala

   

  Mladen Marković, dodatno pojašnjavajući predloženo, iznosi kako je usvajanje  predložene odluke  prvi korak koji je potrebno poduzeti kako bi se proveo postupak izbora novih članova Školskog odbora osnovne škole u Donjoj Mahali. Starom sazivu ističe mandat krajem srpnja ove godine i kako bi se postupak izbora proveo do isteka mandata, potrebno je donijeti predloženu odluku, a kojom se daju ovlasti gradonačelniku da raspiše natječaj i imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora, sačiniti rang listu kvalificiranih kandidata nakon čega će vijeće izvršiti konačno imenovanje članova.

   

  Rasprave po ovoj točki također nije bilo i ista je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje

   

  Ruža Nedić iznosi kako jednom članu Gradskog izbornog povjerenstva u srpnju ove godine ističe mandat. Do isteka mandata potrebno je provesti postupak i imenovati novog člana. Izbornim zakonom BiH propisano je da članove gradskog izbornog povjerenstva imenuje gradsko vijeće uz suglasnost SIP-a. Istim zakonom je propisano da odluku o raspisivanju natječaja donosi gradsko vijeće koje imenuje i Povjerenstvo koje će provesti postupak. Na kraju predlaže usvajanje predložene odluke, kako bi se sve navedeno moglo i realizirati.

   

  Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je predložena odluka jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 13.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za imenovanje člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašje

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je za članove Povjerenstva stigao samo prijedlog od Gradonačelnika Grada Orašja. Nakon rasprave Odbor je jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Gradskom vijeću, da se za članove povjerenstva imenuju:

  1. Gabrijela Martinović, Dominković za predsjednicu,
  2. Sadija Subašić za članicu i
  3. Nataša Čolić za članicu.

   

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora je, nakon glasovanja, usvojen sa 20 glasova „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Stigla vijećnica Andrea Mišković.

   

  Ad. – 14.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na investiranje u cestovnu infrastrukturu

   

  U dodatnom pojašnjenju, Vlado Stanić iznosi kako Županija Posavska svojim planom i programom, svake godine, vrši održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta, a što uključuje i ceste koje su u nadležnosti općina i grada. U samom prijedlogu su navedene ceste, na području Grada Orašja, koje se planiraju urediti odnosno izgraditi, stoga predlaže usvajanje predloženog.

   

  Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je usvojen, nakon provedenog glasovanja, sa 21 glasom „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

   

  Ad. – 15.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Centar za socijalni rad Orašje za 2023. godinu

   

  Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala ravnateljica Laura Martinović, uslijedila je rasprava u kojoj su učešće, ispred Klubova vijećnika uzeli Josip Pejić i Anto Kobaš.

   

  Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženi zaključak usvojen jednoglasno.

   

   

   

   

   

   

   

  Ad. – 16.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašje d.o.o. Orašje za 2023. godinu

   

  Kratko pojašnjenje ove točke dao v.d. direktora Zvonimir Pejić nakon čega je uslijedila rasprava.

  U raspravi sa svojim pohvalama za rad poduzeća učešće uzeli Josip Pejić i Anto Kobaš.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 19 glasova „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Sjednica završila u 1127  sati.

   

  Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

  Nikola Klaić                                                                                              Stanko Vincetić