Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 40. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 40.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane  28. ožujka 

   2024. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

   

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 21 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

   

  Odsutni vijećnici: Danijel Šošić, Mario Pejić, Andrea Mišković i  Nusret Saltović.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: pomoćnici Gradonačelnika Manda Rezo, Manda Kosić,  Pero Baotić i Darjan Ivić, Općinski pravobranitelj Marijan Živković, te predstavnici medija.

   

  Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik obavještava prisutne kako je Denis Ristanić podnio ostavku na mjesto vijećnika Gradskog vijeća Orašje. Sukladno propisanoj proceduri, Središnje izborno povjerenstvo provelo je postupak dodjele mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta Nezavisni-neovisni i mandat je dodijelilo Lejli Kapetanović.

  Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Orašje, novoizabrana vijećnica je dala svečanu izjavu čime je stekla prava i obveze vijećnika Gradskog vijeća Orašje.

   

  Predsjednik otvara sjednicu i za istu predlaže slijedeći

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 39. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024 – 2027.,
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje spomen-obilježja i drugih sadržaja u Donjoj Mahali,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje na području Grada Orašja za 2023. godinu,
  6. Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje na području Grada Orašja za 2024. godinu,
  7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini troškova redovnog održavanja i uređivanja Mezarja u Orašju,
  8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju  za 2023. godinu.

  te isti daje na raspravu.

   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

   

   

   

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 39. sjednice

   

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti  usvojen  sa 20 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“..

   

  Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Vijećničkih pitanja i inicijativa nije bilo.

   

  Stigao vijećnik Mario Pejić.

   

  Ad. - 3.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024. – 2027. godina

   

  Manda Rezo, dodatno pojašnjavajući predloženo, iznosi kako je Gradsko vijeće na prethodnoj sjednici usvojilo Odluku o pristupanju izradi plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024-2027. godinu.  Obzirom da je plan  dostavljen u formi nacrta, svi zainteresirani  za vrijeme  javne rasprave koja traje  15 dana,  mogu dati  svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na predloženi nacrt. Nakon razmatranja istih, ukoliko ih bude, pristupit će se izradi prijedloga Plana upravljanja imovinom Grada Orašja.

   

  Alen Aljukić iznosi kako je ranije u više navrata ukazivao na  katastrofalno stanje gradske imovine, misleći na stambene jedinice. Pohvaljuje pokretanje postupka donošenja odluke kojom bi se uredilo upravljanje imovinom Grada odnosno spriječilo daljnje propadanje iste.

   

  Rasprave više nije bilo i predloženi zaključak, je nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje spomen-obilježja i drugih sadržaja u Donjoj Mahali

   

  Vezano za predloženu odluku, Manda Rezo iznosi kako se Grad Orašje, zastupan po zakonskom zastupniku općinskom pravobranitelju, obratio Gradskom vijeću sa prijedlogom za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju spomen obilježja tako i drugih sadržaja u Donjoj Mahali na parcelama navedenim u predloženoj odluci. Zemljište je u privatnom vlasništvu stoga se predlaže potpuno izvlaštenje navedenih čestica. Obzirom da su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti predlaže se usvajanje odluke kako bi se mogao provesti postupak  potpunog izvlaštenja.

   

  Marinko Džoić  iznosi kako je predlaganje ove odluke inicirala Mjesna zajednica Donja Mahala, te kako je sa svim vlasnicima zemljišta ranije razgovarano i isti suglasni da se izvrši izvlaštenje predmetnih parcela. Na kraju iznosi razloge zbog kojih je i pokrenuta inicijativa.

   

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Stanko Vincetić i Mario Pejić.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja, predsjednik konstatira, kako je predložena odluka usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Stigla vijećnica Andrea Mišković.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje na području Grada Orašja

   

  Kratko pojašnjenje ove točke dao Pero Baotić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće, sa svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama, uzeli vijećnici Josip Pejić, Marinko Džoić, Stanko Vincetić i Mario Pejić.

   

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Predsjednik. nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje na području  Grada Orašja za 2024. godinu

   

   svom kratkom pojašnjenju, Pero Baotić iznosi što je sve predloženim planom obuhvaćeno te da  će se za realizaciju plana utrošiti 643.332,oo KM  što je nešto veći iznos nego je to bio prethodne godine.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar predloženog daje podršku predloženom planu.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je Plan i program zajedničke komunalne potrošnje, u predloženom obliku, usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini troškova redovnog održavanja i uređivanja Mezarja u Orašju

   

  Pero Baotić iznosi kako je Gradsko vijeće ranije donijelo Odluku kojom je mezarje u Orašju dano na upravljanje Medžlisu  IZ i  J.P. Komunalcu. Istom odlukom je propisano da cijenu usluga održavanja mezarja određuje Gradsko vijeće na prijedlog uprave mezarja a sredstva se osiguravaju u proračunu grada. Uprava mezarja dostavila je službi za gospodarstvo Odluku o visini troškova redovnog održavanja mezarja. Kako bi odluka postala operativna, potrebna je suglasnost vijeća.

   

  Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2023. godinu

   

  Nakon kratkog pojašnjenje koje je po ovoj točki dao općinski pravobranitelj Marijan Živković, predsjednik točku daje na raspravu u kojoj je učešće, ispred Kluba vijećnika HDZ BiH, uzeo Josip Pejić.

   

  Predsjednik nakon rasprave točku daje na usvajanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista usvojena sa 22 glasa „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Sjednica završila u 11,17  sati.

   

   

  Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

  Nikola Klaić                                                                                              Stanko Vincetić