Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 39. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 39.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane  22. veljače 2024. godine

   u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10,00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 21 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

   

  Odsutni vijećnici: Nesad Tokalić, Anto Kobaš i  Nusret Saltović.

   

  Pored vijećnika, na sjednici su nazočni Ruža Nedić, tajnik gradskog organa uprave, Manda Rezo, Andrijana Dujmenović, Pero Baotić i Darjan Ivić, pomoćnici gradonačelnika. 

   

  Prije utvrđivanja kvoruma, predsjednik obavještava vijećnike da je Denis Ristanić, vijećnik Gradskog vijeća ispred političkog subjekta Nezavisni-neovisni, dao ostavku na mjesto vijećnika, te slijedi provedba postupka dodjele mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke Nezavisni-neovisni koji provodi Središnje izborno povjerenstvo.

   

  Nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje, predsjednik otvara sjednicu i za istu predlaže slijedeći

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 38. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja,
  4. Prijedlog Odluke o izradi Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024-2027,
  5. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj 2209/6 u k.o.Kopanice izravnom pogodbom,
  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Grada Orašja za 2023. godinu,
  8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki javnim i administrativnim uslugama.

  te isti daje na raspravu.

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 38. sjednice

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

  Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako su  održali sjednicu odbora na kojoj su nakon rasprave jednoglasno podržali pokretanje slijedeću inicijativu:

  -budući da se bliži vrijeme poljoprivrednih radova na njivama, što između ostalog podrazumijeva i tretiranje zemljišta i usjeva raznim kemijskim preparatima, trebalo bi na neki način apelirati  na poljoprivrednike da  ambalažu od tih preparata ne bacaju po njivama nego da je adekvatno odlože. Također predlažu da se u realizaciju inicijative uključe i komunalni redari koji bi, ukoliko utvrde ne poštivanje preporuke, pokrenuli i određene postupke za kažnjavanje neodgovornih. Na kraju ističe kako se inicijativa, od strane odbora,  ponavlja  više godina i da ima određenih rezultata, ali može  i bolje.

  Mario Pejić ispred HSP-a iznosi kako imaju jedno pitanje i  dvije inicijative:

  • Pitanje - da li se u dogledno vrijeme planira podjela sredstava građanima koji su prijavili štetu uzrokovanu olujnim nevremenom koje je zadesilo područje našeg grada. Mišljenja su kako je krajnje vrijeme da se to učini obzirom da se vrijeme sjetve približilo te su novci i te kako potrebni našim poljoprivrednicima
  • Inicijativa 1. - da Grad kao osnivač jedne od zdravstvenih ustanova (Dom zdravlja)  čiji djelatnici štrajkaju sugerira županijskoj vlasti da udovolji njihovim  zahtjevima  odnosno da im se povećaju plaće.
  • Inicijativa 2. - bliži se kraj drugog mjeseca i krajnje je vrijeme da se održe zborovi građana kako bi vijeća mjesnih zajednica podnijela izvješća o radu za proteklu godinu, što im je i zakonska obveza, a kako bi se ista na vrijeme mogla razmatrati i na sjednici Gradskog vijeća.

   

  Stigao vijećnik Anto Kobaš.

   

  Ad. – 3.

              Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja

  Ruža Nedić, ispred predlagatelja, iznosi kako je prijedlog odluke urađen nakon provedene javne rasprave o nacrtu odluke koji je usvojen kao dobra osnova na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća.

  Također, iznosi kako je odluka koja je trenutno na snazi donesena 2009. godine i pretrpjela  je više izmjena. Razlog za donošenje predložene odluke je usklađivanje iste sa županijskim propisima koji su u međuvremenu doneseni, a i iz praktičnih razloga. Odlukom se utvrđuju javne površine koje se mogu privremeno koristiti, zone, uvjeti korištenja, kriteriji i postupak dodjele, cijena, način plaćanja i dr.  Tijekom javne rasprave pristiglo je nekoliko primjedbi od  kojih su neke, prilikom izrade prijedloga, i uvažene. Na kraju iznosi kako predlagatelj predlaže izmjene prijedloga odluke koji je u materijalima dostavljena vijećnicima,  na način kako slijedi:

  • u članku 24, stavak 3 umjesto „20%“ treba da stoji „10%“,
  • u članku 28 umjesto navedenih  iznosa naknade po zonama:

  Namjena objekta

  Jedinica mjere

  Iznos po zonama (KM)

  I

  zona

  II

  zona

  III

  zona

  IV

   zona

  V

  zona

  ljetna terasa na otvorenom

  KM/m2/mjesečno

  12

  8

  6

  5

  4

  nepomična ljetna terasa ispred objekata (otvorena i zatvorena)

  KM/m2/mjesečno

  10

  8

  6

  5

  3

  pomična ljetna terasa ispred objekata

  KM/m2/mjesečno

  9

  7

  5

  4

  2

   

  predlaže se slijedeće:

  Namjena objekta

  Jedinica mjere

  Iznos po zonama (KM)

  I

  zona

  II

  zona

  III

  zona

  IV

   zona

  V

  zona

  ljetna terasa na otvorenom

  KM/m2/mjesečno

  10

  7

  5

  4

  3

  nepomična ljetna terasa ispred objekata (otvorena i zatvorena)

  KM/m2/mjesečno

  9

  7

  5

  4

  3

  pomična ljetna terasa ispred objekata

  KM/m2/mjesečno

  8

  6

  4

  3

   

  1

   

  U raspravi po ovoj točki, sa svojim pohvalama, primjedbama, sugestijama i pitanjima učešće uzeli vijećnici Josip Pejić, Marinko Džoić i Mario Pejić.  Na iste odgovorila Ruža Nedić. 

   

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja, predsjednik konstatira kako je odluka sa predloženim izmjenama usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana.

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Odluke o izradi Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024. – 2027. god.

  U dodatnom pojašnjenju, Manda Rezo iznosi kako je Gradsko vijeće u studenom prošle godine usvojilo Pravilnik o evidenciji nekretnina u kojem je propisan način vođenja evidencije nekretnina u vlasništvu grada koji je rađen u sklopu projekta PIPLS koji propisuje i obvezu donošenja plana upravljanja imovinom. Plan upravljanja imovinom izradit će tim kojeg će  imenovati gradonačelnik i koji će biti razmatran kao točna dnevnog reda jedne od narednih sjednica Gradskog vijeća.

   

  Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Odluke o planu parcelacije

  Manda Rezo iznosi kako je u samom prijedlogu odluke navedeno o kojim se parcelama radi i na koji način će se izvršiti parcelacija, te kako su novonastale parcele predviđene za gospodarsku namjenu.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj 2209/6 u k.o. Kopanice izravnog pogodbom

  Manda Rezo iznosi kako se Franjo Župarić obratio zahtjevom Gradskom vijeću da mu se proda parcela označena kao k.č. broj 2209/6 u površini od 86m2 radi izravnjavanja nekretnine koja se nalaze u njegovom vlasništvu, a koja neposredno graniči sa predmetnom nekretninom. Utvrđeno je  kako se na predmetnoj parceli nalazi dio objekta kojeg je imenovani sagradio. Kako bi se isti mogao legalizirati, imenovani mora biti i vlasnik parcele na kojoj se objekt nalazi. Prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka cijena zemljišta je 10,00 KM/m2. Obzirom da su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti predlaže se usvajanje odluke.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i dopredsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Grada Orašja za 2023. godinu

  Kratko dodatno pojašnjenje predloženog zaključka dala Andrijana Dujmenović.

  Nikola Ilišević, vezano za rad Grada Orašja, iznosi određene manjkavosti u radu gradske uprave kada je u pitanju rad pojedinih gradskih službi, konkretno na neblagovremenu zamjenu duže vrijeme odsutnih  djelatnika što u mnogome utiče na vrijeme  rješavanja prispjelih predmeta.

   

  Rasprave više nije bilo i predloženi zaključak je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki javnim i administrativnim uslugama

  Nakon  dodatnog pojašnjenja sadržaja izvješća od strane Andrijane Dujmenović, uslijedila je rasprava u kojoj su učešće uzeli vijećnici Josip Pejić, Mario Pejić, Nusret Saltović i Alen Aljukić.

  Dopredsjednik nakon rasprave točku daje na glasovanje i konstatira kako je ista, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

   

  Sjednica završila u 11,17  sati.

   

  Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

  Nikola Klaić                                                                                              Stanko Vincetić