Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 38. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 38.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane 25. siječnja 

   2024. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 22 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

   

  Odsutni vijećnici: Danijel Šošić, Denis Ristanić i  Nusret Saltović.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: Gradonačelnik Marijan Oršolić, tajnik gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnice/i  gradonačelnika Manda Rezo, Andrijana Dujmenović, Manda Kosić, Pero Baotić i Darjan Ivić, općinski pravobranitelj Marijan Živković, te predstavnici medija.

   

  Nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje, predsjednik otvara sjednicu i predlaže slijedeći:

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 37. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2024. godinu,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana rada Grada Orašja za 2024. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja,
  7. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Grada Orašja u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BIH,
  8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi,

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Ruža Nedić, ispred predlagatelja, predlaže da točka pod rednim brojem 6. - prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja ide u nacrtu, a ne kako je u predloženom dnevnom redu navedeno, kao prijedlog odluke. Kao razlog navodi potrebu provođenja javne rasprave nakon čega bi se, uvažavajući eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije zainteresiranih građana, pristupilo izradi kvalitetnog prijedloga odluke.

   

  Obzirom da drugih prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda nije bilo, predsjednik predloženu izmjenu daje na glasovanje i konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

   

  Nakon izjašnjavanja o predloženoj izmjeni, predsjednik daje na glasovanje izmijenjeni dnevni red i konstatira kako je isti  također jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 37. sjednice

   

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako su 24.1. 2024. godine održali sjednicu odbora na kojoj su nakon rasprave jednoglasno podržali pokretanje slijedeće inicijative koja se odnosi na rješavanje problema  komaraca što je prošle godine bio veliki problem. Inicijativa: da se polovinom trećeg mjeseca krene u dezinsekciju, tj. bacanje granula larvicida po potencijalnim leglima komaraca, te da ovaj posao bude dodijeljen lovačkoj udruzi obzirom da bi na taj način bilo  kvalitetno pokriveno cijelo područje grada ili mjesnim zajednicama. Nabavka sredstava bi se obavila preko Zavoda za javno zdravstvo.

   

  Alen Aljukić upoznaje vijećnike sa, kako kaže, „nezvaničnom  informacijom“ o kojoj se sve više govori, a radi se o preseljenju srednje strukovne škole u prostore nove srednje škole. Ističe kako se radi o nezvaničnoj informaciji, ali predlaže ukoliko do toga dođe da se ništa ne radi na brzinu nego da se napravi jedna duboka analiza kako bi se izbjegle eventualne pogreške i kako bi učenici što bezbolnije bili preseljeni iz jedne u drugu školu.

   

  Mario Pejić pita da li se što poduzima da bi se riješio problem nepostojanja građevinskog inspektora u Gradu Orašju.

   

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Ad. – 3.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2023. godinu

   

  Sa realizacijom Programa rada Gradskog vijeća za 2023. godinu vijećnike ukratko upoznao predsjednik Gradskog vijeća nakon čega točku daje na raspravu.

  U raspravi sa svojim pohvalama, primjedbama i sugestijama učešće uzeli Josip Pejić i Mario Pejić.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2024. godinu

   

  Kratko pojašnjenje i ove točke dato predsjednik Gradskog vijeća.

  Obzirom da rasprave nije bilo predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je predloženi program rada usvojen jednoglasno.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana rada Grada Orašja za 2024. godinu

   

  Andrijana Dujmenović, u kratkom dodatnom pojašnjenju, iznosi kako se radi o implementacijskom dokumentu  čija je obveza donošenja propisana federalnim propisima, a kojim su obuhvaćeni svi projekti i aktivnosti koje se od strane gradske uprave planiraju ostvariti u 2024. godini.  Predloženi program rada sadržava 39 programa i to 31 program iz Strategije razvoja Grada Orašja i 8 programskih dokumenata  iz nadležnosti gradskih službi. Godišnjim planom rada planirane su realne i ostvarive aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom, društvenom i infrastrukturnom razvoju uz zaštitu okoliša, a što će u konačnici imati efekt na cjelokupni razvoj Grada Orašja, te predlaže Gradskom vijeću Orašje donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana rada Grada Orašja za 2024. godinu.

   

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o  privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja

   

  U dodatnom pojašnjenju Ruža Nedić iznosi  kako se predloženom odlukom uređuju način i uvjeti pod kojim se mogu koristiti  javne površine, ponavljajući  razloge koji su utjecali da odluka ide u nacrtu, a ne kako je prvotno predloženo u prijedlogu. Nakon provedene javne rasprave u kojoj će zainteresirani dati svoje prijedloge, primjedbe i sugestije, pristupilo bi se izradi  prijedloga odluke. Na kraju iznosi kako je jedan od razloga izrade nove odluke i usuglašavanje sa važećim županijskim propisima.

   

  Rasprave nije bilo i predsjednik daje na glasanje sljedeći zaključak:

  „Usvaja se nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja kao dobra osnova za izradu prijedloga Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Grada Orašja“.

   

  Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o izdavanju bezuvjetnog bankarskog jamstva Grada Orašja u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH

   

  Darjan Ivić pojašnjava kako je prema potpisanom ugovoru između Grada Orašja i Uprave za neizravno oporezivanje o korištenju carinskog terminala Grad Orašje dužan svake godine dostaviti bezuvjetno bankarsko jamstvo kao osiguranje plaćanja pripadajućeg dijela naknade za korištenje carinskog terminala Upravi za neizravno oporezivanje. Kako bi terminal mogao i u ovoj godini nesmetano raditi, predlaže usvajanje ove odluke.

   

  Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi

   

  Pojašnjavajući predloženu odluku, Manda Rezo iznosi kako se ovdje konkretno radi o parceli k.č. broj 1056/5 površine 287 m2 koja je u javnim registrima upisana kao nekategorisani put, a u stvarnosti se ne koristi kao javno dobro odnosno put. Parcela se nalazi se u Poduzetničkoj zoni Dusine i prema Urbanističkom planu predviđena je za gospodarsku namjenu.

  Nakon što predmetna parcela izgubi status javnog dobra ista će se u postupku parcelacije pripojiti parceli k.č. broj 1054/1 i formirat će se nove parcele. Obzirom da su ispunjene sve zakonom predviđene  pretpostavke predlaže da se odluka i usvoji.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Sjednica završila u 10,53  sati.

   

  Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

  Nikola Klaić                                                                                              Stanko Vincetić