Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 37. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 37.  sjednice Gradskog vijeća Orašje,

  održane  28. prosinca 2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 19 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

   

  Odsutni vijećnici: Danijel Šošić, Nesad Tokalić, Alen Aljukić, Anto Kobaš, Nusret Saltović i Denis Ristanić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: tajnik gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnici  gradonačelnika Manda Rezo, Pero Baotić, Mladen Marković, Darjan Ivić i Ilija Baotić, te   predstavnici medija.

   

  Nakon pozdrava upućenog kako nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje, predsjednik otvara sjednicu i za istu predlaže slijedeći:

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 35. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 36. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  5. Prijedlog Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpuno izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje Raskrižja u Donjoj Mahali,
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje ceste u Matićima,
  10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
  11. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna Orašje“,
  13. Prijedlog Zaključka o građanskoj inicijativi (Razmatranje građanske inicijative Grupe građana koja se odnosi na funkcioniranje javne rasvjete na području Mjesne zajednice Orašje od dana 14.11.2023. godine), 
  14. Informacija o primjeni aplikacije eCitizen u Gradu Orašju.

   

  te isti daje na raspravu.

  Prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja,  jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 35. sjednice

   

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

   

  Ad- 2.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 36. sjednice

   

  Primjedbi niti na ovaj Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 3.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Pitanja i inicijativa od strane vijećnika nije bilo.

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu

   

  U pojašnjenju predložene odluke, Ruža Nedić iznosi kako su izmjenama i dopunama Proračuna predviđeni prihodi u iznosu od 10.300.800 KM što je 76% od planiranog Proračuna za 2023. godinu, navodeći razloge neostvarenja planiranog proračuna, posebno stavke prihodovne strane koji svojim iznosima sudjeluju većim dijelom u ostvarenju proračuna, a ostvarene su u  znatno manjim iznosima.

   

  Vijećnik Mario Pejić ispred HSP-a iznosi kako predložene izmjene i dopune neće podržati obzirom da se  istim planiraju prihodi  od 10.300.800 KM što je tek 76%   od planiranog,  a što je u mnogome utjecalo na nerealizaciju planiranih kapitalnih investicija, te kako se radi o velikom promašaju u procjeni prihoda proračuna za 2023. godinu.

   

  Stigao vijećnik Anto Kobaš.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predložena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu odluka usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu

   

  Ispred predlagača Ruža Nedić  iznosi kako je Gradsko vijeće ranije usvojilo nacrt Proračuna za 2024. godinu kao dobru osnovu za izradu Proračuna za 2024. godinu. Prije daljnjeg pojašnjavanja, iznosi kako su vijećnici dobili materijale kojima predlagatelj Proračuna isti mijenja u pojedinim stavkama na način kako slijedi:

  1. U tablici broj 2 „Prikaz prihoda i primitaka, na poziciji Primljeni tekući transferi od Županije, ekonomski kod 732 114 iznos od 10.000 KM zamjenjuje se iznosom od 130.000 KM, te shodno tome povećava se iznos III Tekući transferi (transferi i donacije) za 120.000 KM te sada iznose 1.211.200 KM, odnosno Ukupni prihodi i primici sada iznose 12.923.100 KM umjesto ranijih 12.803.100 KM.

   

  1. U tablici broj 3: Prikaz rashoda i izdataka, na poziciji Transfer za kulturu (Centar za kulturu Orašje), ekonomski kod 614 121 iznos od 105.000 KM zamjenjuje se iznosom od 109.000 KM zatim Transfer za obrazovanje (Dječji vrtić „Pčelica“)  ekonomski kod 614125 iznos od 378.000 KM zamjenjuje se  iznosom od 478.000 KM, kao i Transfer za Centar za socijalni rad, ekonomski kod 614 181 iznos od 198.000KM zamjenjuje se iznosom od 214.000KM te shodno tome, povećava se iznos na poziciji Tekući transferi i drugi tekući rashodi, ekonomski kod 614 000 za 120.000 KM te sada iznose 2.474.500 KM, odnosno Ukupni rashodi i izdaci sada iznose 12.923.100 KM, umjesto ranijih 12.803.100 KM.

  Sukladno navedenim izmjenama izvršit će se i potrebne izmjene i usklađivanja u posebnom dijelu Proračuna.

  U daljem obrazlaganju iznosi kako su za vrijeme trajanja javne rasprave na nacrt Proračuna pristigli  određeni prijedlozi, primjedbe i sugestije koje su nakon razmatranja  dijelom i ugrađene  u prijedlog Proračuna za 2024. godinu. Zbog neblagovremenosti, prijedlog Sindikalne organizacije uposlenika gradske uprave kojim traže povećanje stavke za plaće uposlenika nije niti razmatran.

  Iznosi kako se Proračunom za 2024. godinu planiraju prihodi od 13.465.560 KM, ističući pojedine stavke prihodovne  i rashodovne strane.

   

  Vijećnik Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ -a BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom Proračunu za 2024. godinu.

   

  Vijećnik Mario Pejić ispred HSP-a iznosi kako su razmatrali predloženi proračun, te su uočili  da u izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu u općem dijelu stoji da proračun iznosi 13.465.560 KM, što je bio, ali je u prethodnoj točki koja je usvojena stavljen van snage. Mišljenja je da se   prilikom kreiranja Proračuna  za narednu godinu uzimaju radi uspoređivanja zadnje usvojene  izmjene i dopune Proračuna za tekuću godinu, a po njima on iznosi 10.300.850 KM te shodno tome svi navedeni parametri navedeni kao usporedni pokazatelji  indeksa izvršenje su netočni.

  U odgovoru vijećniku Ruža Nedić navodi da se prilikom izrade Proračuna za narednu godinu kao usporedni podaci uzimaju zadnje usvojene izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu. Stoga nije bilo moguće ugraditi nešto što nije bilo usvojeno i nije se znalo da li će uopće biti usvojeno.

   

  Vijećnik Mario Pejić iznosi kako je onda izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu trebalo ranije uraditi a onda tek usvajati proračun za narednu godinu. Ovako se, iznosi dalje, dobiva posve kriva slika obzirom da se ništa ne bazira na stavkama koje su usvojene izmjenama i dopunama proračuna  i ništa ne odgovara stvarnom stanju, stoga neće uopće da raspravlja o proračunu.

   

  Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je prijedlog Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu usvojen za 19 glasova „Za“ uz 1 glas „ Protiv“.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu

   

  Predloženom Odlukom se propisuju postupci izvršenja Proračuna, kao i prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, što je ukratko u pojašnjenju predložene točke objasnila Ruža Nedić.

   

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu je usvojen sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

   

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje

   

  Ružica Vincetić, predsjednica Odbora za statut, poslovnik i propise iznosi kako je Odbor na svom sastanku analizirao postojeći Poslovnik nakon čega je jednoglasno prihvaćeno da je isti potrebno dijelom usuglasiti sa zakonom, te neke stvari promijeniti u cilju poboljšanja same organizacije odnosno načina rada Vijeća. Stoga se i predlažu izmjene i dopune Poslovnika kako je to u Odluci i navedeno.

   

  Vijećnik Mario Pejić ispred HSP-a iznosi kako nemaju ništa protiv predloženih izmjena i dopuna, ali iznosi također, a na što su više puta ukazivali, da se vijećnicima dostave materijali iz kojih će biti vidljivo što se to mijenja u odnosu na postojeće.

   

  Rasprave nije bilo i predložena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje je usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpuno izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje raskrižja u Donjoj Mahali

   

  Ispred predlagača, Manda Rezo iznosi kako se Županijsko pravobraniteljstvo kao zakonski zastupnik Županije Posavske obratilo zahtjevom da se utvrdi javni interes na parceli koja je navedena u prijedlogu Odluke, površine 92m2 kako bi se mogao pokrenuti postupak potpunog izvlaštenja predmetne nekretnine radi izgradnje raskrižja u Donjoj Mahali. Da bi se krenulo u izgradnju  potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose  tj. u postupku  potpunog izvlaštenja parcelu upisati  u korist i vlasništvo Županije Posavske. Obzirom da su ispunjene sve zakonom predviđene pretpostavke, predlaže vijećnicima usvajanje predložene odluke.

   

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i nakon provedenog glasovanja, Odluka o utvrđivanju javnog interesa za potpuno izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje raskrižja u Donjoj Mahali je usvojena jednoglasno.

   

  Ad. – 9.

  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje ceste u Matićima

   

  Ispred predlagača, Manda Rezo iznosi kako se, u ovom slučaju, općinski pravobranitelj kao zakonski zastupnik Grada Orašja obratio zahtjevom da se utvrdi javni interes na parceli navedenoj u odluci radi utvrđivanja javnog interesa čime će se omogućiti postupak potpunog izvlaštenja i upis iste kao vlasništvo Grada Orašja odnosno izgradnju predviđene ceste u Matićima. Obzirom da su i ovdje ispunjeni svi zakonom predviđeni uvjeti predlaže vijećnicima usvajanje predložene odluke.

  Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja, predsjednik konstatira kako je predložena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje ceste u Matićima jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

   

  Ispred predlagača, Manda Rezo iznosi kako je člankom 10. Zakona o cestama FBiH propisano kako dijelovi javne ceste prilikom izgradnje ili rekonstrukcije ne pripadaju novoj trasi gube status javne ceste. U konkretnom slučaju radi se o parceli površine 86 m2 koja je nekada pripadala lokalnom putu u Kopanicama. Izlaskom na teren utvrđeno je da predmetna parcela ne predstavlja put nego da je na istoj izgrađen stambeni objekt koji je u privatnom vlasništvu. Kako su ispunjene sve zakonske odredbe predlaže se usvajanje predložene odluke kako bi se u katastarskim i gruntovnim knjigama parcela upisala kao vlasništvo Grada Orašja što će omogućiti vlasniku izgrađene nekretnine otkup predmetne parcele odnosno legalizaciju izgrađenog objekta.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predložena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Odluke o planu parcelacije

   

  Ispred predlagača, Manda Rezo u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Odlukom predviđeno da se od parcela k.č. broj 96/2 i k.č. br. 96/16 ukupne  površine  9.180m2 formiraju nove parcele kako je to u odluci navedeno.

   

  Rasprave nije bilo i predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, kako je predložena Odluka o planu parcelacije usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna Orašje“

   

  Ispred predlagača, Mladen Marković u svom obrazloženju, između ostalog iznosi kako članovima  Upravnog vijeća LJZU krajem 2023. godine ističe  mandat. Gradsko vijeće, koje imenuje i razrješava članove upravnih vijeća, ranije je donijelo odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeće ljekarne na koji su pristigle tri prijave. Povjerenstvo za provedbu postupka izbora utvrdilo je kako  su sve tri prijave  blagovremene i ispunjavaju propisane uvjete. Stručno vijeće LJZU „Ljekarna Orašje“ sukladno zakonu nominirali su Ifetu Kabaklić za člana Upravnog vijeća iz reda stručnih  djelatnika ustanove. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj ispred osnivača i nadležnog županijskog ministarstva održani su intervjui nakon čega je povjerenstvo sačinilo rang liste kvalificiranih kandidata kako slijedi:

  -predstavnik osnivača

  1. Ruža Topić dipl. pravnik iz Orašja;

  -predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županje Posavske

  1. Mato Živković , pravnik iz Kostrča.

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je su na svom sastanku jednoglasno prihvatili, a što predlažu i vijeću da se za članove upravnog vijeća ljekarne imenuju:

  1. Ruža Topić iz Orašja,
  2. Mato Živković iz Kostrča,
  3. Ifeta Kabaklić iz Orašja.

   

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Rasprave nije bilo i prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna Orašje“  usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 13.

              Prijedlog Zaključka o građanskoj inicijativi (Razmatranje građanske inicijative grupe građana koja se odnosi na funkcioniranje javne rasvjete na području MZ-e Orašje od dana 14.11. 2023.godine)

   

  Kratko pojašnjenje točke dao predsjednik Gradskog vijeća upoznajući vijećnike sa zahtjevima građana MZ-e Orašje navedenim u dostavljenoj građanskoj inicijativi. Nakon razmatranja iste od strane Kolegija Gradskog vijeća zaključeno je da se  vijeću predloži usvajanje zaključka  kojim bi se   zadužio  Gradonačelnik i nadležne gradske službe da razmotre građansku inicijativu  kao i stanje javne rasvjete na području svih mjesnih zajednica Grada Orašja, te poduzmu mjere i aktivnosti za otklanjanje problema funkcioniranja javne rasvjete, u skladu sa utvrđenim prioritetima i financijskim mogućnostima Grada Orašja.

   

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Nusret Saltović, Mario Pejić i Marinko Džoić.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi Zaključak  o građanskoj inicijativi jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 14.

              Informacija o primjeni aplikacije eCitizen u Gradu Orašju

   

  Službenik za informiranje Ilija Baotić upoznao je vijećnike sa navedenom aplikacijom i njenim mogućnostima.

   

  Prije zaključenja sjednice, predsjednik čestita svim žiteljima Grada Orašja nadolazeće praznike.

   

   

  Sjednica završila u 11,25 sati.

   

   

       Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

     Nikola Klaić                                                                                              Stanko Vincetić