Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 36. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 36.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 23. studenog 

   2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 17 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

   

  Odsutni vijećnici: Josip Pejić, Andrea Mišković, Marinko Džoić, Ružica Vincetić, Nesad Tokalić, Alen Aljukić, Anto Kobaš i Nusret Saltović.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: gradonačelnik Marijan Oršolić, Ruža Nedić tajnik gradskog organa uprave, pomoćnici  gradonačelnika   Manda Rezo, Pero Baotić, Mladen Marković i Ilija Baotić, Općinski pravobranitelj Marijan Živković, te predstavnici medija.

   

  Nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje, predsjednik otvara sjednicu i za istu predlaže sljedeći:

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 33. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 34. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za period 1.1.-30.9.2023. godine,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu,
  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zakupu stanova Grada Orašja,
  8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Orašje, Ugljara, Matići, Jenjić i Bukova Greda, 
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje pristupne ceste u Boku,
  10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
  11. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj 1554/2 u k.o. Donja Mahala I izravnom pogodbom,
  12. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.5758/44 k.o. Donja Mahala III putem javnog nadmetanja- licitacije, 
  13. Prijedlog Pravilnika o evidenciji nekretnina, 
  14. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća J.U. Centar za socijalni rad Orašje,
  15. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Orašje.

   

  te isti daje na raspravu.

  Prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja,  jednoglasno usvojen.

   

  Stigao vijećnik Marinko Džoić.

   

   

   

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 33. sjednice

   

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

   

  Ad- 2.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 34. sjednice

   

  Primjedbi niti na ovaj Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 3.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Amela Jahić ima slijedeće inicijative:

  Inicijativa 1.

  Kako bi se spriječila krađa starog željeza kao i neovlašteno ulaženje u dvorišta napuštenih  odnosno praznih kuća predlaže da se isto  organizirano odvozi na način da se odredi dan kada bi se takav otpad odvozio.

  Inicijativa 2.

  Inicijativa pokretana više puta a odnosi se na problem  pasa lutalica koji se u posljednje vrijeme i povećao obzirom da je nekoliko građana povrijeđeno od takvih pasa i to u samom gradu. Unatoč ponavljanju inicijative i ukazivanja na problem do sada nije ništa poduzeto. Mišljenja je da je krajnje vrijeme da se poduzmu potrebne radnje i da se taj problem konačno riješi.

  Inicijativa 3.

  Iznosi kako se u biti i ne radi o inicijativi nego više o apelu na građane našeg grada. U gradu je uređena kino dvorana što je omogućilo Centru za kulturu da osigura prikazivanje najnovijih filmskih ostvarenja, kao i održavanje kazališnih predstava. Kako bi sve ovo poduzeto od strane Centra za kulturu  i zaživjelo poziva građane da u što većem broju prisustvuju kako filmskim projekcijama tako i kazališnim predstavama.

   

  Vijećnik Denis Ristanić ima sljedeća pitanja i inicijative koja je nakon postavljana i detaljno obrazložio.

  Inicijativa 1.

  Predlaže predsjedniku Gradskog vijeća da pokrene zakonom propisane radnje na izmjeni članka 19. Statuta Grada Orašja u dijelu koji propisuje da Gradsko vijeće ima predsjednika i jednog dopredsjednika. Izmjenom bi se reguliralo da Gradsko vijeće ima predsjednika i dva dopredsjednika koji nisu iz istih naroda. U slučaju da u sazivu Gradskog vijeća nema predstavnika jednog naroda, mjesto zamjenika predsjednika bi bilo upražnjeno.

   

  Inicijativa 2.

  Da gradonačelnik Marijan Oršolić pokrene postupak, poduzme mjere i radnje iz svoje nadležnosti i riješi probleme vezane za rad javne rasvjete na prostoru MZ-e Orašje i to:

  • da se osposobe i puste u rad sva sijalična mjesta gdje ne rade rasvjetna tijela zbog pregaranja,
  • da se osposobe postojeća stara rasvjetna tijela montirana na sajlama i puste u rad,
  • da se na već postojeće stubove gdje je to potrebno a na kojima nema postave nova rasvj. tijela,
  • da se osvijetli park u centru Orašja,
  • da se u proračunu za 2024. godinu planiraju financijska sredstva potrebna da se izvrši zamjena starih sijaličnih mjesta na sajlama preko ulica sa novim stubovima.

   

  Pitanje:

  Da li će gradonačelnik Marijan Oršolić iskoristiti svoje ovlasti i nadležnosti i narediti predsjedniku Mjesne zajednice Orašje da organizira postavljanje tabli sa nazivima ulica i kućnih brojeva? Ako gradonačelnik ne može ili ne želi iskoristiti svoje ovlasti i nadležnosti da li je spreman naložiti povrat tabli iz mjesne zajednice u nadležnu gradsku službu da bi grupa građana MZ-e Orašja, koja je izjavila spremnost da organizira postavljanje spomenutih tabli o svom trošku to mogla i uraditi te traži  da mu se dostavi koje su mjesne zajednice do sada završile postavljanje tabli sa nazivima ulica.

  Pokrenute inicijative i postavljena pitanja dostavio u pisanoj formi.

   

  Stigli vijećnici Ružica Vincetić, Andrea Mišković, Anto Kobaš, Alen Aljukić i Nusret Saltović.

   

  Mario Pejić pita, vezano za nedavno usvojeno izvješće o procijenjenoj štete na području našeg grada, dokle se stiglo u samoj proceduri odnosno imaju li se građani čemu nadati.

  Na pitanje odgovorio pomoćnik gradonačelnika Pero Baotić.

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za period 01.01. – 30.9. 2023. godine

   

  Kratko pojašnjenje ove točke dala tajnik Ruža Nedić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno prihvatio predloženi zaključak.

  U raspravi po ovoj točki, sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama, učešće uzeli vijećnici Marinko Džoić i Mario Pejić.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu

   

  Pojašnjenje dala tajnik Ruža Nedić ukratko navodeći iznos planiranih prihoda i rashoda kao i stavke koji značajnije sudjeluju u planiranim prihodima za narednu godinu.

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je Odbor i ovu točku nakon rasprave jednoglasno prihvatio. Iznosi kako su jednoglasno prihvatili i narednu točku tj. nacrt Odluke o izvršenju Proračuna za narednu godinu.

  Predsjednik nakon rasprave, u kojoj je učešće uzeo vijećnik Mario Pejić, daje akt na glasovanje.

  Nakon provedenog glasovanja, predsjednik konstatira kako je zaključak usvojen sa 22 glasa „Za“.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Zaključka  o usvajanju nacrta Odluke o  izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu

   

  Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala tajnik Ruža Nedić, rasprave nije bilo.

  Predsjednik zaključak daje na glasovanje i konstatira da je usvojen sa 22 glasa „Za“.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zakupu stanova Grada Orašja

  Pomoćnica gradonačelnika Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je Vijeće 2022. godine donijelo Odluku o zakupu stanova Grada Orašja. Kroz primjenu odluke uočene su određeni nedostaci i manjkavosti. U cilju poboljšanja iste predlaže se njena izmjena na način kako je u predloženoj odluci navedeno.

  U raspravi sa svojim pohvalama, sugestijama, pitanjima i primjedbama učešće uzeli vijećnici: Mario Pejić, Marinko Džoić i Nusret Saltović.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja, predsjednik konstatira kako je odluka u predloženom obliku usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Orašje, Ugljara, Matići, Jenjić i Bukova Greda

   

  Pomoćnica gradonačelnika Manda Rezo iznosi kako, sukladno Odluci o adresnom sustavu o načinu označavanja naseljenih mjesta, ulica, trgova i zgrada na području Grada Orašja, inicijativu za promjenu naziva podnosi vijeće mjesne zajednice, a konačnu odluku donosi Gradsko vijeće.

  Vijeće MZ Ugljara obratilo se zahtjevom za izmjenu naziva jedne ulice dok se Vijeće MZ Matići obratilo zahtjevom za ispravkom pogreške u odluci o utvrđivanju naziva ulica  na njihovom području. Predloženom odlukom se vrše izmjene i dopune temeljne odluke na način kako su to vijeća mjesnih zajednica i tražili.

  U raspravi učešće uzeo vijećnik Mario Pejić iznoseći neslaganje sa ranije određenim nazivom ulice u Matićima koja nosi ime komunističkog heroja te zbog toga predloženo neće podržati.

   

  Dopredsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predložena odluka usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“

   

  Ad. – 9.          

  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje pristupne ceste u Boku

   

  Pomoćnica gradonačelnika Manda Rezo u svom pojašnjenju iznosi kako se Općinsko pravobraniteljstvo obratilo zahtjevom za utvrđivanje javnog interesa na dijelovima parcela, kako je to navedeno u samom prijedlogu ove odluke,  radi izgradnje pristupne ceste u Boku. Ukoliko Vijeće usvoji predloženu odluku slijedi pokretanje postupka, od strane Općinskog pravobraniteljstva, potpunom izvlaštenja na način kako je to zakonom propisano.

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 18 glasova „Za“.

   

  Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke  o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

   

  Pomoćnica gradonačelnika Manda Rezo iznosi kako je Vijeće odluku ovakve vrste donijelo na prethodnoj sjednici, a radilo se o dijelu parcele u Zoni poduzetništva Dusine. Predmet ove odluke je  parcela koja se nalazi u Donjoj Mahali pored Ugljarskog groblja. Radi se o parceli površine 52m2 koja se u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama vodi kao javno dobro u općoj uporabi- ulica. Na terenu predstavlja dio parcele na kojoj je izgrađen stambeni objekt. Zakonom o cestama F BiH propisano je da ako dijelovi javne ceste nakon izgradnje ili rekonstrukcije ne pripadaju novoj trasi gube status javne ceste što je ovdje slučaj. Obzirom da su ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti  predlaže se usvajanje odluke.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 17 glasova „Za“.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj 1554/2 u k.o. Donja Mahala I izravnom pogodbom

   

  Pomoćnica gradonačelnika Manda Rezo iznosi kako je ova točke povezana za prethodnom odnosno predmet prodaje je parcela kojoj je u prethodnoj točki ukinut status javnog dobra u općoj uporabi. Naime gospodin Mirko Ivanović se obratio zahtjevom da mu se izravno proda parcela površine 52m2. Imenovani  je podnio zahtjev za legalizaciju svog objekta prilikom čega je utvrđeno da se njegov objekt dijelom nalazi na javnom dobru koje je taj status izgubilo usvajanjem prethodne odluke. Predlaže se izravna prodaja, prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka, po cijeni od 23KM/m2 odnosno za iznos od 1196KM. Na kraju iznosi kako Zakon o stvarnim pravima u ovakvim situacija predviđa izravnu prodaju.

  Rasprave nije bilo i dopredsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je predložena odluka usvojena sa 17 glasova „Za“.

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj 5758/44 u k.o. Donja Mahala III putem javnog nadmetanja – licitacije

   

  Pomoćnica gradonačelnika Manda Rezo iznosi kako je predmet prodaje parcela površine 4349 m2 kojom se još određuju uvjeti prodaje kao i početna cijena. Radi se o parceli gospodarske namjene što znači da se na istoj mogu graditi objekti poslovne, proizvodne i komercijalne djelatnosti, a koja se nalazi u Poduzetničkoj zoni Dusine. Početna cijena je 13.047,00 KM. Na kraju iznosi kako usvajanje odluke će omogućiti gradonačelniku da raspiše javni poziv za prodaju navedene parcele.

  Rasprave nije bilo i odluka je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 18 glasova „Za“.

   

   

  Ad. – 13.

              Prijedlog Pravilnika o evidenciji nekretnina

   

  Pomoćnica gradonačelnika Manda Rezo iznosi kako Grad Orašje aktivno sudjeluje,  sa još nekim općinama i gradovima, u projektu „PIPLS“  koji se odnosi na upravljanje imovinom kojom raspolažu JLS. Kako bi Grad Orašje mogao i dalje sudjelovati u projektu, jedan od uvjeta je i donošenje predloženog pravilnika kojim se uređuje način vođenja evidencija za sve nekretnine koje se nalaze u vlasništvu grada. Stoga predlaže Vijeću da se predloženi pravilnik i usvoji.

  Rasprave nije bilo i  predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 14.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća J.U. Centar za socijali rad Orašje

   

  Pomoćnik gradonačelnika Mladen Marković, upoznajući vijećnike sa predloženom točkom, iznosi kako je ranije jedan član Upravnog vijeća Centra za socijalni rad podnio ostavku. Nakon toga raspisan je natječaj za imenovanje novom člana te imenovano komisiju za provedbu postupka izbora kandidat za člana upravnog vijeća. Na natječaj je pristigla jedna prijava koja je ispunjavala sve propisane uvjete i nakon održanog intervju sa kandidatom komisija predlaže da se za člana imenuje Ruža Topić iz Orašja.

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, nakon rasprave, jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Vijeću, da se za člana Upravnog vijeća Centra za socijalni rad imenuje Ruža Topić iz Orašja.

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora je, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“

   

  Ad. – 15.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Orašje

   

  Pomoćnik gradonačelnika Mladen Marković iznosi kako je član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica,  Katica Baotić, iz osobnih razloga, podnijela ostavku na dužnost u Upravnom vijeću. Stoga se predlaže da ju Vijeće razriješi dužnosti.

  Kristina Živković iznosi kako je Odbor za izbor i imenovanje na svom sastanku jednoglasno  prihvatio predloženu ostavku Katice Baotić, a što predlažu i Gradskom vijeću.

  Rasprave nije bilo i prijedlog je nakon provedenog glasovanja,  usvojen sa 19 glasova „za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Sjednica završila u 11,17 sati.

   

   

  Zapisničar                                                                                            Predsjednik Gradskog  vijeća

  Nikola Klaić                                                                                                Stanko Vincetić