Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 35. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 35.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 31. listopada 

   2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 23 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

   

  Odsutni vijećnici: Marko Maroš i Danijel Šošić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: gradonačelnik Marijan Oršolić, pomoćnici gradonačelnika    Manda Rezo i  Pero Baotić, te predstavnici medija.

   

  Za današnju sjednicu, nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje, predsjednik predlaže slijedeći:

   

  D N E V N I    R E D

   

   

  1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti na području Grada Orašja,
  2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.  

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja,  jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti na području Grada Orašja

   

   

  Pomoćnik gradonačelnika Pero Baotić vezano za ovu točku dnevnog reda, između ostalog iznosi, a što je već svima poznato, kako  je područje Grada Orašja  19.7. 2023. godine pogodilo olujno nevrijeme koje je prouzročilo ogromne materijalne štete kako na građevinskim objektima tako i na poljoprivrednim kulturama. Nakon toga Vlada Županije Posavske proglasila je elementarnu nepogodu za cijelo područje županije, a što je isti dan, za područje Grada Orašja učinio i gradonačelnik. Nakon toga aktivirano je Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća. Na prijedlog Gradskog povjerenstva, gradonačelnik je imenovano povjerenstva za popis nastalih šteta.  Nakon obavljenog popisa utvrđeno je da je broj ukupnih prijava, fizičkih i pravnih osoba, 1363. Ukupna procijenjena tj. prijavljena šteta iznosi 7.806.754,27 KM.

  Obzirom da Proračun Grada Orašja, raspoloživim sredstvima predviđenim za ove namjene  ni približno ne može nadoknaditi utvrđenu štetu biti će upućen zahtjev Županijskoj upravi civilne zaštite odnosno prema Vladi Županije Posavske radi nadoknade nastale štete. Međutim u ovom trenutku niti Vlada Županije Posavke ne raspolaže sredstvima kojima bi mogla nadoknaditi štetu  te će ista  vjerojatno uputiti zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite odnosno Vladi F BiH radi naknade iznosa prijavljene štete.

   

  Josip Pejić, uz kratak komentar, ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  podržava predloženi zaključak.

   

  Marinko Džoić podržava predloženi zaključak, ali ukazuje na problem koji je i dalje aktualan a prouzročen je nevremenom koje nas je zahvatilo. Naime, radi se o drvima koja su uslijed oluje oborena i nalaze se na savskom nasipu a do sada nisu otklonjena i ista onemogućavaju normalno održavanja nasipa. U dogledno vrijeme treba naći način i neodgovorne pojedince koji do sada nisu  uklonili drva sa nasipa, primorati da to učine.

   

  Mario Pejić ispred HSP-a također podržava predloženi zaključak iznoseći kako je šteta sigurno znatno veća, ali određeni broj građana, zbog dosadašnjeg iskustva kada je u pitanju nadoknada nastale štete uzrokovanja raznim prirodnim katastrofama bila uvijek samo simbolična, nije ni prijavljivala štetu. Na kraju iznosi kako u Proračunu  Grada Orašja postoji stavka sa određenim iznosom predviđena za ovakve situacije ali se ista potroši na nešto drugo. Stoga predlaže da se   ubuduće sredstva troše namjenski, a nepotrošena sredstva prenose za istu namjenu, u narednu godinu. Tako bi kroz nekoliko godina imali znatno veći iznos  što znači i veću pomoć u saniranju nastalih šteta.

   

  Rasprave više nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

              Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

   

  Pomoćnica gradonačelnika Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je Zakonom o cestama FBiH propisano  da ako neki dijelovi ceste nakon izgradnje ne pripadaju toj cesti gube status javne ceste. Predloženom odlukom, obzirom da se parcela označena kao  k.č. br. 5758/20 površine 1147m2 u katastarskom operatu  vodi kao nekategorisani put, se ukida  status javnog dobra u općoj uporabi jer  ista ne čini  dio ceste, te su ispunjeni  zakonom propisani uvjeti.

   

  Sjednica završila u 1035  sati.

   

   

   Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                              Stanko Vincetić