Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 34. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 34.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 12. listopada 

   2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 21 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

   

  Odsutni vijećnici: Anica Kopić, Andrea Mišković, Alen Aljukić i Nusret Saltović.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni:  pomoćnici  gradonačelnika  Mladen Marković,  Manda Rezo i   Pero Baotić,  te  predstavnici medija.

   

  Za današnju sjednicu, nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje, predsjednik predlaže slijedeći:

   

  D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,
  2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja Borjani Krišto,
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja Nerminu Nikšiću,
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja Iliji Vincetiću,
  5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica Grada Orašja Ivi Dominkoviću,
  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje pristupne ceste do Vodocrpilišta Kostrč,
  7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č. broj 1049/281 u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č. broj 1049/279 u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za sigurnost prometa na području Grada Orašja,
  10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2022. godinu.

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda nije bilo i isti, nakon provedenog glasovanja, biva jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

               Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Mario Pejić ima pitanje  vezano za asfaltiranje ceste u Oštroj Luci koja vodi prema Domaljevcu. Cesta je asfaltirana ali silazi u dvorišta koja su uz cestu  nisu uređeni što otežava ulazak odnosno izlazak iz istih. Pita kada će to biti urađeno. Na pitanje odgovorio Nikola Ilišević iznoseći kako su poslovi u tijeku i da  će u narednom periodu i bankine biti uređene.

   

  Ad. – 2.

              Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja Borjani Krišto

   

  Dražen Topić, predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja iznosi kako je Komisija nakon rasprave po ovoj točki  prihvatila prijedlog, a što predlažu i Gradskom vijeću, da se Plaketa Grada Orašja dodjeli Borjani Krišto navodeći razloge zbog kojih se istoj predlaže dodjela gradskog priznanja.

   

  Anto Kobaš ispred Kluba vijećnika  HDZ 1990 daje podršku prijedlogu Komisije za dodjelu priznanja iznoseći kako će i naredne tri točke, koje  se također  odnose na dodjelu javnih priznanja Grada Orašja, podržati.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH također podržava prijedlog Komisije za dodjelu javnih priznanja te kako će i oni podržati i naredne tri točke kojima se također predlaže dodjela javnih priznanja.

   

  Rasprave nije bilo i prijedlog Komisije za dodjelu javnih priznanja je, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

   

  Na sjednicu stigli vijećnici Andrea Mišković i Alen Aljukić.

   

  Ad. – 3.

                Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja Nerminu Nikšiću

   

  Dražen Topić, kao i u prethodnoj točki navodi razloge zbog kojih se predlaže dodjela priznanja Grada Orašja Nerminu Nikšiću.

   

  Denis Ristanić ispred Stranke Nezavisni-Neovisni iznosi kako predloženu odluku neće podržati. Stav stranke je da javna priznanja grada ne treba dodjeljivati političarima koji imaju obvezu da svojim radom doprinose razvoju  BiH  pa samim tim i našeg grada. Navodi također kako su uz materijale za ovu točku  umjesto obrazloženja prijedloga ove odluke dobili obrazloženje odluke o dodjeli javnog priznanja Borjani Krišto te nije bilo moguće imati uvid u razloge zbog kojih se priznanje dodjeljuje gospodinu Nerminu Nikšiću.

  Predlaže  amandman na predloženu odluku.

  Članak 1. predložene odluke se mijenja i glasi: „Nerminu Nikšiću dodjeljuje se javno priznanje Plaketa Grada Orašja u znak zahvalnosti za doprinos u razvitku Grada Orašja“.

  Na kraju iznosi  kako će se amandman smatrati povučenim ukoliko ne bude prihvaćen od strane predlagatelja.

   

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Marinko Džoić, Mario Pejić i Alen Aljukić.

   

  Nakon rasprave predsjednik daje kratku pauzu kako bi se članovi komisije mogli sastati i zauzeti stav po predloženom amandmanu. Nakon održanog sastanka komisije, predsjednik iznosi kako predloženi amandman nije prihvaćen i da ostaju pri svom prijedlogu.

   

  Predsjednik GV-a, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je prijedlog Komisije za dodjelu javnih priznanja usvojen sa 19 glasova „Za“ 3 glasa „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja Iliji Vincetiću

   

  Dražen Topić, iznosi kako je Komisija nakon razmatranja prijedloga, jednoglasno prihvatila, a što predlažu i Gradskom vijeću, dodjelu javnog priznanja Iliji Vincetiću.

  Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 21 glasom „Za“ 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica Grada Orašja Ivi Dominkoviću

   

  Kratko obrazloženje i ove točke ispred predlagatelja dao Dražen Topić navodeći između ostalog zasluge Ive Dominkovića zbog kojih se predlaže Gradskom vijeću da se istom dodjeli javno priznanje Grada.

   

  Mario Pejić ispred HSP-a iznosi kako će svakako predloženo podržati uz napomenu da svaki branitelj zaslužuje javnog gradsko priznanje, te da će se ova praksa dodjele javnih priznanja braniteljima i nastaviti.

  Nusret Saltović iznosi kako će prilikom glasovanja biti suzdržan. Tema je dosta osjetljiva i teško je odrediti tko je od branitelja više ili manje zaslužan za obranu našeg prostora.

   

  Rasprave više nije bilo i predložena odluka je usvojena sa 22 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje pristupne ceste do vodocrpilišta Kostrč

   

  Manda Rezo, ispred predlagatelja, iznosi kako je Općinski pravobranitelj pokrenuo proceduru utvrđivanja javnog interesa  na parcelama navedenim u prijedlogu odluke iz razloga proširivanja postojeće pristupne ceste vodocrpilištu Kostrč. Obzirom da su ispunjene sve zakonom predviđene pretpostavke predlaže se donošenje ovakve odluke.

   

  Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 22 glasa „ZA“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č. broj 1049/281 u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije

   

  Pojašnjavajući predloženo, Manda Rezo iznosi kako je Grad Orašje naručio izradu Glavnog projekta za cijeli centar Beer fest Orašje koji se sastoji od više samostalnih objekata. Kako je Odlukom Gradskog vijeća prodano zemljište za izgradnju kuglane i zanatskog centra kojom su se kupci obavezali izgraditi predmetne objekte sukladno glavnom projektu. Da bi se mogao realizirati prijenos glavnog projekta na kupce potrebno je izvršiti dopunu ranije donesene odluka na način kako je to u prijedlogu odluke i navedeno. Na kraju iznosi kako se i naredna točka odnosi na istu stvar, smo je u pitanju drugi objekt te je neće ponovno obrazlagati.

   

  Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku nakon provedenog glasovanja usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č. broj 1049/279 u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja licitacije

   

  Rasprave po točki nije bilo i ista, nakon provedenog glasovanja, biva usvojena sa 22 glasa „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za sigurnost prometa na području Grada Orašja

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je u Vijeće za sigurnost prometa na području Grada Orašja ispred Policijske uprave Orašje imenovan Marko Vincetić. Obzirom da je u P.U. Orašje došlo do određenih promjena isti su se obratili zahtjevom da se Marko Vincetić razriješi članstva u Vijeću, a umjesto njega ispred policijske uprave imenuje Josip Marković.

   

  Rasprave po ovoj točki isto nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista usvojena sa 23 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 10.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dom zdravlja Orašje za 2022. godinu

   

  Nakon kratkog prezentiranja izvješća od strane ravnatelja ustanove Ivana Benkovića, uslijedila je rasprava u kojoj su učešće sa svojim pitanjima i sugestijama uzeli Josip Pejić, Anto Kobaš i Marinko Džoić.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 22 glasa  „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Sjednica završila u 1105  sati.

   

  Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                              Stanko Vincetić