Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 33. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 33.  sjednice Gradskog vijeća Orašje, održane dana 28. rujna 

   2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 21 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

   

  Odsutni vijećnici: Marko Maroš, Nikola Ilišević, Anto Kobaš i Nusret Saltović.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: Gradonačelnik Marijan Oršolić,  tajnik Gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnici  gradonačelnika  Mladen Marković,  Manda Rezo, Andrijana Dujmenović, Darjan Ivić i Pero Baotić, predsjednici MZ-a Grada Orašja, direktor J.P. „Vodovod i odvodnja“ Orašje, te  predstavnici medija.

   

  Za današnju sjednicu, nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje, predsjednik predlaže slijedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 31. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 32. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za razdoblje od 1.1. – 30.6.2023. godine,
  5. Prijedlog Odluke o cijeni vode i odvodnje,
  6. Prijedlog Programa subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za socijalno ugrožene kategorije stanovništva Grada Orašja,
  7. Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodoopskrbe i odvodnje,
  8. Prijedlog Odluke o upravljanju Mezarjem u Orašju,
  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Poduzetničke zone Dusine,
  10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća LJZU Ljekarna Orašje,
  11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i propise,
  12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2022. godinu,
  13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu mjesnih zajednica Grada Orašja za 2021. i 2022. godinu,
  14. Informacija o održanim izborima za vijeća mjesnih zajednica,
  15. Informacija o Izvješću o razvoju Grada Orašja za 2022. godinu,
  16. Informacija o DOP-u Grada Orašja za razdoblje 2024.-2026. godine.

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Mladen Marković ispred predlagatelja povlači sa dnevnog reda točku pod rednim brojem 12 navodeći razloge povlačenja.

   

  Denis Ristanić  predlaže da točka pod rednim brojem 8 ide u nacrtu. Kao razlog navodi specifičnost materije koja je sadržana u odluci te da je zbog toga potrebno omogućiti sudjelovanje širem broju građana kako bi svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama mogli uticati na izradu što boljeg prijedloga odluke.

   

  Mario Pejić predlaže da se točka pod rednim brojem 13 skine s dnevnog reda a kao razlog navodi kako je materijal koji su dobili po ovoj točki nedovoljan i ne zadovoljava minimum kriterija kako bi se o istoj moglo kvalitetno raspravljati te kako je prekršen veći broj članaka Statuta grada koji uređuje ovu materiju.

   

  Prijedloga za izmjenu i dopuni više nije bilo te predsjednik, redoslijedom kako su predlagane izmjene daje na glasovanje.

  Nakon provedenog glasovanja o prijedlogu vijećnika  Denisa Ristanića, predsjednik konstatira kako isti nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dala 3 vijećnika, protiv je bilo 16 vijećnika dok su dva vijećnika bila „Suzdržana“.

  Također nakon provedenog glasovanja po prijedlogu vijećnika Maria Pejića predsjednik konstatira kako niti ovaj prijedlog nije prihvaćen. Isti podržao 1 vijećnik, protiv je bilo 19 vijećnika, dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

   

  Predsjednik zatim daje na glasovanje izmijenjeni dnevni red i konstatira kako je isti usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

   

  Stigli vijećnici Anto Kobaš i Marko Maroš.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 31. sjednice

   

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja, usvojen jednoglasno.

   

  Ad. – 2.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 32. sjednice

   

  Primjedbi niti na ovaj Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je također, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 3.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Alen Aljukić, vezano za nekretnine u vlasništvu Grada Orašja, konkretno stanovima, iznosi kako je veći broj njih, stavljanjem u funkciju zgrade za socijalno stanovanje, ostao prazan. Stanovi su i za vrijeme korištenja bili neuvjetni, a sada su, nakon olujnog nevremena, u još gorem stanju. Smatra da bi Grad trebao poduzeti potrebne mjere kako bi se koliko toliko sačuvala imovina a kao početni korak bilo bi potrebno izvršiti deratizaciju istih obzirom da stanari okolnih stanova imaju problema sa raznim štetočinama, a kasnije poduzeti  potrebne mjere kako bi se problem trajno riješio.

   

  Marinko Džoić vezano za stambene objekte kako u samom Orašju, a tako i po mjesnim zajednicama. Iznosi kako određeni broj istih, stanjem u kakvom se nalazi, predstavlja za prolaznike potencijalnu opasnost. Mišljenja je kako bi u rješavanje problema trebalo uključiti i  komunalne redare a kao krajnju mjeru krenuti možda i u kažnjavanje neodgovornih vlasnika.

  Nadalje, Marinko Džoić iznosi kako je Odbor za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline održao sjednicu na kojoj su pored članova odbora bili nazočni i predsjednik Gradskog vijeća Stanko Vincetić, direktor J.P. „Komunalac“ Nermin Zlatkić te Pero Baotić pomoćnik gradonačelnika. Nakon rasprave o trenutnom stanju na gradskoj deponiji jednoglasno je zaključeno da se odmah krene u postupak saniranja iste kao i poduzimanja mjera kako bi se u buduće spriječile ovakve situacije, odnosno požari na deponiji.

   

  Amela Jahić iznosi problem ulegnuća u pojedinim ulicama u gradu, problem prometnih znakova koji su ili oštećeni ili manje uočljivi, problem javne rasvjete  koja u pojedinim ulicama uopće ne radi. Mišljenja je kako bi što prije trebalo krenuti u otklanjanje ovih nedostataka kako bi se povećala  sigurnost građana.

   

  Denis Ristanić iznosi kako su jednoj od ranijih sjednica vijeća pokrenuo inicijativu da se na prvoj narednoj sjednici donese odluka o uvođenju povjereništva u MZ-u Orašje zbog učestalog kršenja statuta   od strane Savjeta MZ-e kao i zahtjev da se na jednoj od narednih sjednica kao točka  stavi i  „Informacija o provedenim izborima za vijeća MZ-a“. Obzirom da to do sada nije urađeno ponovno traže da predsjednik gradskog vijeća inicira i predloži vijeću poštivanje tj. primjenu članka 79. Statuta Grada konkretno da Gradskom vijeću predloži postupanje tj. primjenu članka 79. Statuta Grada Orašje i na prvoj narednoj sjednici raspusti Vijeće MZ-e Orašje zbog učestalog kršenja Statuta Grada i neizvršavanja povjerenih im poslova te imenuje povjerenika koji će obavljati poslove vijeća mjesne zajednice do raspisivanja novih izbora za vijeće mjesne zajednice Orašje.

   

  Mario  Pejić iznosi kako su MZ-e dobile od Vlade županije Posavske traktore sa priključcima na korištenje. Neke MZ-e koriste iste dok kod nekih MZ-a tih traktora jednostavno nema. Pita gdje su traktori trenutno, koje su marke traktori bili  i  za što se koriste.

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 01.01. -30.6. 2023. godine

   

  Ruža Nedić u svom kratkom pojašnjenju predloženog akta između ostalog navodi zakonske odredbe koje propisuju obvezu predlaganja ovakvog zaključka kao i realizaciju proračuna u prvih šest mjeseci.

  Alen Aljukić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svom sastanku jednoglasno podržali predloženi zaključak.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ-a BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom zaključku.

   

  Obzirom da rasprave nije bilo predsjednik točku daje na usvajanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 5.

               Prijedlog Odluke o cijeni vode i odvodnje

   

  U svom obrazloženju predložene odluke direktor poduzeća Vodovod i odvodnja Vidan Vidović iznosi, između ostalog,  kako je cijena vode i odvodnje koja se trenutno primjenjuje utvrđena 2006. godine. Od tada je došlo do znatnog  povećanja svih inputa proizvodnje, što trenutno onemogućava normalno poslovanje poduzeća. Predloženo povećanje će donekle stabilizirati poslovanje i omogućiti normalno i stalno snabdijevanje građana pitkom vodom.

   

  Amela Jahić u svom komentaru  odluke iznosi kako se ne slaže sa predloženim povećanjem kako vode tako i odvodnje. Navodi kako živimo u vremenu kada  se cijene, skoro svega,  znatno povećavaju a sve ide na teret običnog čovjeka koji i sada jedva spaja kraj s krajem. Na kraju iznosi kako nema niti jednog pravog argumenta koji će opravdati ovako znatno poskupljenje navedenih komunalnih usluga te kako će prilikom glasanja biti protiv.

   

  Denis Ristanić iznosi ispred stranke Nezavisni – neovisni kako ne može podržati predloženo poskupljenje. Također navodi kako su svjesni da je  trenutna cijena vode premala da bi osigurala normalno funkcioniranje poduzeća, ali je ista također istovremeno  prevelika za većinu građana imajući u vidu ukupnu ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo. Jedan od razloga za što neće podržati predloženo je i taj što iz materijala koji su dobili vezanih uz ovu točku nema  navedenih razloga zbog kojih se ide u povećanje cijene kao ni to u što se planiraju utrošiti sredstva koja će biti dobivena poskupljenjem.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH iznosi kako bi naša javna poduzeća, imajući u vidu njihovu važnost,  trebala  imati uvjete da stabilno i samostalno posluju ne oslanjajući se na transfere od bilo koje razine vlasti, koji  u sadašnjoj situaciji, omogućuju normalno poslovanje. Stoga se i predlaže povećanje cijena usluga kako bi poduzeće moglo normalno obavljati svoju djelatnost ne oslanjajući se na bilo kakve pomoći sa strane. Na kraju iznosi kako će predloženu odluku o povećanju cijena podržati.

   

  Anto Kobaš uz kratak komentar predloženog iznosi kako će Klub vijećnika HDZ 1990. podržati predloženu odluku.

   

  Mario Pejić iznosi kako se radi o procentualno, dosta velikom poskupljenju.  Dalje iznosi kako su problem poduzeća mrtvi priključci koji su produkt iseljavanja građana koji smanjuju uvelike prihode poduzeća. Pa da bi poduzeće normalno poslovalo trpe građani koji su ostali ovdje da žive. Na kraju iznosi kako predloženu odluku neće podržati.

  U daljnjoj raspravi sa svojim pohvalama primjedbama i sugestijama učešće uzeli vijećnici: Marinko Džoić, Alen Aljukić, Marijan Nedić i Stanko Vincetić.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predložena odluka usvojena sa 18 glasova „Za“, 5 glasova „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Programa subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za socijalno ugrožene kategorije stanovništva Grada Orašja

   

  Andrijana Dujmenović u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Grad Orašje izabran kao partnerska jedinica u projektu općinskog okolišnog upravljanja (MEG 2) kojeg sufinanciraju vlade Švicarske, Švedske, Češke i EU-a u BiH. Jedno od osnovnih načela koja zagovara ovaj projekt jeste i promjena svijesti o načinu upravljanja javnim komunalnim poduzećima. Imajući u vidu trenutnu socio-ekonomsku situaciju svjesni smo da ima građana kojima je otežano plaćanje ovih komunalnih usluga stoga se i predlaže donošenje ovog programa koji predviđa djelomično financiranje komunalnih troškova za socijalno ugrožene građane. Sredstva za pokrivanje dijela troškova komunalnih usluga biti će osigurana u Proračunu Grada Orašja.

   

  Rasprave nije bilo i predloženi program je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodoopskrbe i odvodnje

   

  Andrijana Dujmenović pojašnjavajući dodatno i ovu točku iznosi kako je ista nadovezuje na prethodnu i kojom se propisuju uvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bi pojedini građani imali pravo na subvencioniranje dijela troškova za komunalne usluge vodoopskrbe i odvodnje.

   

  Mario Pejić daje podršku predloženoj odluci, ali će prilikom izjašnjavanja biti suzdržan obzirom da dobar dio stanovništva  nema vodu i neće moći biti uključen u program subvencioniranja.

   

  Rasprave više nije bilo i Odluka je u predloženom obliku usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o upravljanju mezarjem u Orašju

   

  Ruža Nedić pojašnjavaju predloženo iznosi kako su izradi prijedloga odluke prethodili sastanci gradonačelnika sa predstavnicima MIZ-e Orašje na kojima je dogovoren uvjeti i način upravljanja mezarjem u Orašju. Predloženom odlukom se mezarje u Orašju daje na upravljanje J.P. „Komunalac“ Orašje zajedno sa MIZ- Orašje svako sa svojim nadležnostima i ovlastima koje su navedene u odluci.

   

  Rasprave nije bilo i odluka je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Poduzetničke zone Dusine

   

  Manda Rezo iznosi kako se predloženom odlukom sadašnji obuhvat poduzetničke zone Dusine proširuje za 197.000,00 m2 i sada bi zauzimala površinu od 548.742,00 m2. Razlog za predlaganje ovakve odluke je taj što je veći dio sadašnje poduzetničke zone izgrađen te je potrebno istu proširiti što će omogućiti izgradnju novih   proizvodnih objekata. Za površinu za koju se predlaže proširenje zone potrebno je osigurati potrebnu infrastrukturu a usvajanje ove odluke omogućiti će gradskoj upravi da sudjeluje na javnim pozivima za dobivanje dijela sredstava za financiranje uređenja infrastrukture.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna“ Orašje

   

  Mladen Marković iznosi kako dosadašnjem Upravnom vijeću uskoro ističe mandat stoga je potrebno pokrenuti postupak izbora novih članova. Predloženom odlukom vijeće obvezuje gradonačelnika da raspiše natječaj i imenuje povjerenstvo koje će imati zadaću da provede postupak izbora kandidata te listu kandidata dostavi Gradskom vijeću na konačno imenovanje.

   

  Obzirom da rasprave nije bilo predsjednik točku dao na usvajanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je odluka u predloženom obliku usvojena jednoglasno.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je Dragica Krištić dosadašnja predsjednica Odbora za statut, poslovnik i propise zbog nespojivosti funkcija dala ostavku na mjesto vijećnice u Gradskom vijeću, te se zbog toga razrješava i dužnosti predsjednice odbora. Također Marko Maroš član istog odbora imenovan ispred znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika postao je član gradskog vijeća te se isti, a što se predlaže rješenjem, imenovanje  iz reda vijećnika. Stoga se predlaže da se u Odbor na upražnjena mjesta imenuju:

  • za predsjednicu odbora Ružica Vincetić, dosadašnja članica odbora,
  • iz reda vijećnika Marko Maroš
  • iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika Mato Živković.

   

  Rasprave nije bilo i prijedlog je usvojen sa 19  glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu mjesnih zajednica Grada Orašja za 2021. i 2022. godinu

   

  Mladen Marković u dodatnom obrazloženju navodi pravni temelj odnosno obvezu MZ-a kao pravnih osoba da jednom godišnje Gradskom vijeću podnose izvješća o radu. Sve mjesne zajednice su dostavile svoja izvješća  o radu  iz kojih je vidljivo čime su se bavile kao i koje su projekte realizirale. Na kraju, kao propust u radu mjesnih zajednica, iznosi ne korištenje zbora građana kao instrumenta odlučivanja.

   

  Denis Ristanić iznosi, ispred stranke Nezavisni-neovisni kako su napokon na sjednicu gradskog vijeća stigla i izvješća mjesnih zajednica što su u više navrata kroz vijećnička pitanja zahtijevali. 

  Iz  dobivenih materijala, što su dostavile mjesne zajednice, vidljivo je da su pojedine mjesne zajednice kršile statut grada ali da će ipak podržati predloženi zaključak. A kao stranka će u narednom periodu informirati građane o svim uočenim  nezakonitostima u radu te se zalagati za trasparentan i zakonit rad svih mjesnih zajednica.

   

  Mario Pejić ukazuje, u svojoj raspravi po ovoj točki, na nezakonitosti u radu  mjesnih zajednica koje se, između ostalog,  ogleda i  u neusvajanju godišnjih izvješća o radu na zboru građana.  Na kraju iznosi kako predloženi zaključak neće podržati jer su pojedina izvješća dosta štura i iz istih nije moguće imati uvid u rad istih i zauzeti određeni stav.

  U raspravi učešće uzeli vijećnici: Zvonko Mikić i Marinko Džoić.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

   

  Ad. – 13.

              Informacija o održanim izborima za vijeća mjesnih zajednica

  Mladen Marković ukratko upoznao vijećnike  sa samom informacijom nakon čega predsjednik otvara raspravu.

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Denis Ristanić, Marinko Džoić.

   

  Ad. – 14.

               Informacija o Izvješću o razvoju Grada Orašja za 2022. godinu

   

  U kratkim crtama sa informacijom vijećnike upoznala Andrijana Dujmenović.

   

  Ad. – 15.

              Informacija o DOP-u Grada Orašja za razdoblje 2024. – 2026. godina

   

  Ruža Nedić dodatno upoznala vijećnike sa sadržajem i ove informacije  nakon čega obzirom da nije bilo rasprave predsjednik zaključuje sjednicu.

   

  Sjednica završila u 1228  sati.

   

   

         Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

   

       Nikola Klaić                                                                                              Stanko Vincetić