Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 34. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1553//23

  Orašje, 4.10.2023. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. i 65. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

   

  34. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 12.10.2023. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,
  2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja Borjani Krišto,
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja Nerminu Nikšiću,
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja Iliji Vincetiću,
  5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica Grada Orašja Ivi Dominkoviću,
  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje pristupne ceste do Vodocrpilišta Kostrč,
  7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č. broj 1049/281 u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č. broj 1049/279 u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za sigurnost prometa na području Grada Orašja,
  10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2022. godinu.

             

   

  Napomena: Materijal za 10. točku predloženog dnevnog reda dostavljen je vijećnicima u materijalima za 33. sjednicu Gradskog vijeća.

                                                             

                                                                                                                                       Predsjednik                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                          Stanko Vincetić