Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 33. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1473/23

  Orašje, 21.9.2023. godine

   

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. i 65. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  33. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 28.9.2023. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 31. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 32. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za razdoblje od 1.1. – 30.6.2023. godine,
  5. Prijedlog Odluke o cijeni vode i odvodnje,
  6. Prijedlog Programa subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za socijalno ugrožene kategorije stanovništva Grada Orašja,
  7. Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodoopskrbe i odvodnje,
  8. Prijedlog Odluke o upravljanju Mezarjem u Orašju,
  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Poduzetničke zone Dusine,
  10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća LJZU Ljekarna Orašje,
  11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i propise,
  12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2022. godinu,
  13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu mjesnih zajednica Grada Orašja za 2021. i 2022. godinu,
  14. Informacija o održanim izborima za vijeća mjesnih zajednica,
  15. Informacija o Izvješću o razvoju Grada Orašja za 2022. godinu,
  16. Informacija o DOP-u Grada Orašja za razdoblje 2024.-2026. godine.

             

                                                                                                                             Predsjednik                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                          Stanko Vincetić