Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 30. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 30.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 22. lipnja 

   2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

  Odsutni vijećnici: predsjednik GV-a Stanko Vincetić, vijećnici: Marinko Džoić, Dražen Topić, Nusret Saltović i Anto Kobaš.

  Pored vijećnika sjednici nazočni: tajnik Gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnik Gradonačelnika Pero Baotić, te predstavnici medija.

   

  Prije usvajanja dnevnog reda, dopredsjednik Alen Aljukić iznosi kako je od SIP BiH stiglo uvjerenje kojim je, zbog ostavke vijećnice Dragice Kirštić, mandat dodijeljen slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke HDZ BiH Marku Marošu.

  Sukladno Poslovniku novoizabrani vijećnik je dao svečanu izjavu nakon čega je vijeće nastavilo sa radom.

  Dopredsjednik  otvara sjednicu,  pozdravlja  nazočne i slušatelje  Radiopostaje Orašje i za današnju sjednicu predlaže sljedeći:

   

   

  D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,
  2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na investiranje u cestovnu infrastrukturu.

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

  Stigli vijećnici: Anto Kobaš, Marinko Džoić i Nusret Saltović.

   

  Ad. – 1.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Nesad Tokalić predlaže sljedeću inicijativu:

  - da  nadležne službe što prije poduzmu radnje u cilju asfaltiranju pristupnog makadamskog  puta  iz Druge ulice koji vodi do Osnovne škole Orašje koja je ujedno i škola sa najvećim brojem učenika, kao i do Dječjeg vrtića „Pčelica“ koji se svakodnevno dosta koristi kako od strane roditelja koji dovoze djecu u vrtić, tako i od samih učenika i njihovih nastavnika a koji je za vrijeme  kišovitih dana teško prohodan.

   

  Alen Aljukić nakon dodatnog pojašnjenja i obrazloženja u kojem navodi razloge, predlaže sljedeće inicijative:

  1. da se što prije u  Četrnaestoj ulici koja je jedna od najznačajnih i najprometnijih u Gradu Orašju zbog velikih oštećenja  koja su se pojavila  na istoj i predstavljaju potencijalnu opasnost i za same vozače krene u saniranje iste te da u budućim radovima   koji se budu obavljali na uređenju ulica iste bude prioritet;
  2. da se krene sa uređenjem preostalog dijela pješačke zone u Trećoj i Osmoj ulici ponavljajući kako su ove dvije ulice od ključne važnosti za sam Grad obzirom da se istom kreće ne samo velik broj automobila nego i pješaka. Kako bi se izbjegle moguće neželjene situacije potrebno je  urediti pločnike i to od raskrižja  Desete i Treće ulice do raskrižja Četrnaeste i Treće ulice, te od raskrižja Sedme i Osme ulice do raskrižja Jedanaeste i Osme ulice.

   

  Zvonko Mikić predlaže da se iznađe rješenje za održavanje zelenih površina  na našem graničnom prijelazu koji  sada svojim izgledom i stanjem u kakvom je ne daje baš lijepu sliku putnicima koji ulaze u našu državu. Također predlaže da u buduće prilikom obilježavanja ratnih obljetnica, iz poštovanja i zahvalnosti prema poginulim braniteljima, svečanosti nazoče i  izabrani vijećnici obzirom da ovo što  sada imamo možemo  zahvaliti prije svega, upravo, našim braniteljima.

   

   

  Amela Jahić predlaže inicijativu da se poduzmu radnje u cilju nabavke Start paketa pumpe OMNIPOD DASH, za osobe koje boluju od dijabetesa Tip 1 i koje su doživotno ovisne o inzulinima. Izdaci koje imaju roditelji oboljele djece su izuzetno visoki stoga kroz inicijativu predlaže da se od strane nadležnih poduzmu radnje kako bi roditelji mogli  lakše doći do tog paketa odnos da se isti stavi na neku listu, ako je to moguće,  kako bi roditelji bili oslobođeni plaćanja istog. Na kraju čita zamolbu sugrađanke Indire Čehajić koja ima bolesno dijete koje koristi gore navedeni paket i traži da joj se pomogne.

   

  Mario Pejić iznosi kako je do sada izvršeno jedno zaprašivanje komaraca. Međutim,  imajući u vidu vremenske prilike koje pogoduju razvoju komaraca mišljenja je kako jedno zaprašivanje nije dovoljno te da treba veće razmišljati o ponovnom provođenju zaprašivanja kako bi stanje barem bilo podnošljivo.

   

  Na pitanja i inicijative odgovorila Ruža Nedić.

   

  Ad. – 2.

        Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na investiranje u cestovnu infrastrukturu

   

  U pojašnjenju predloženog zaključka, Ruža Nedić, između ostalog, iznosi činjenicu kako Grad Orašje svake godine donosi svoj Plan i program održavanja cesta za svoje područje. Takav plan donosi i Županija, ali se odnosi na održavanje cesta na području cijele županije. Kako bi se isti mogao i realizirati, potrebna se i suglasnost općina odnosno grada na čijem prostoru se planiraju izvoditi radovi. Županija Posavska podnijela je zahtjev za suglasnost na uređenje dijela cestovne infrastrukture na području našeg grada. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima, suglasnost daje Gradsko vijeće Orašje.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak  komentar daje podršku predloženom zaključku.

   

  Marinko Džoić podržava predloženi zaključak, ali ima primjedbu na vrijeme kada će se ti radovi izvoditi a to će biti kako je kod nas najveći promet te kako se to iz godine u godinu ponavlja. Predlaže da se same procedure ranije provedu pa da se radovi izvode kada je frekvencija  prometa najmanja.

   

  Mario Pejić također kratko prokomentirao predloženo nakon čega ispred stranke HSP-a podržava predloženi zaključak.

   

   

  Sjednica završila u 1043  sati.

   

       Zapisničar                                                                                                Predsjednik Gradskog  vijeća

   

      Nikola Klaić                                                                                                         Stanko Vincetić