Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 29.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 25. svibnja 

   2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočno 15 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

  Odsutne vijećnice/i: Danijel Šošić, Andrea Mišković, Dražen Topić, Marinko Džoić, Nesad Tokalić, Alen Aljukić, Nusret Saltović, Mario Pejić i Zvonko Mikić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: tajnik Gradskog  organa uprave Ruža Nedić, pomoćnici Gradonačelnika: Manda Rezo, Pero Baotić, Darjan Ivić, Vlado Stanić  i Mladen Marković, Ilija Baotić,  te  predstavnici medija.

   

  Nakon što je utvrđen kvorum predsjednik otvara sjednicu pozdravlja sve nazočne i slušatelje Radiopostaje Orašje.

  Stigao vijećnik Zvonko Mikić.

   

  Predsjednik otvara sjednicu i pozdravlja  kako nazočne  tako i slušatelje  RPO-a te za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

   

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.-31.3.2023. godine,
  4. Prijedlog Odluke o određivanju lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice,
  5. Prijedlog Odluke o osnivanju Turističkog ureda Grada Orašja,
  6. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poslovnog prostora, 
  8. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č. br. 1049/279 u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije,
  9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije,
  10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Centar za socijalni rad Orašje za 2022. godinu,
  11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić Pčelica Orašje za 2022. godinu,
  12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Centar za kulturu Orašje za 2022. godinu.

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

  Stigla vijećnica Andrea Mišković.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća

  Primjedbi na izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

  Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Josip Pejić, ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline,  iznosi kako je Odbor održao sastanak  i nakon rasprave jednoglasno su prihvatili, a što predlažu kao inicijativu, da se što prije  krene u tretiranje komaraca kojih je već sada, zahvaljujući za njih pogodnom vremenu, zaista mnogo.

   

  Denis Ristanić, uz detaljno obrazloženje razloga, postavio je sljedeća pitanja odnosno pokrenuo inicijativu:

   

  Pitanje 1.

  Zbog čega Služba opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti Grada Orašja do danas 24.5. 2023. godine nije na dnevni red sjednice Gradskog vijeća predložila točku: Informacija o provedenim izborima za vijeća mjesnih zajednica Grada Orašja koji su sprovedeni na zborovima građana 2021. godine a što je zakonska obveza iz članka 71.Statuta Grada Orašja i ako po izjavi iste službe mjesne zajednice su dostavile izvješća? Također traži da mu se odgovori i da li su mjesne zajednice sa područja Grada Orašja svoje programe rada i financiranja za 2022. godinu i 2023. godinu razmatrale na zborovima građana, ako jesu koje su to mjesne zajednice, a ako nisu koje mjesne zajednice nisu poštovale zakonsku obvezu iz članka 75 Statuta Grada Orašja. Isto tako moli da mu se odgovori zbog čega se na sjednicama Gradskog vijeća u 2022. godini nisu razmatrali Izvještaji o radu mjesnih zajednice Grada Orašja za 2021. godinu i da li su održavani zborovi građana za usvajanje istih te da li se planira do kraja ove godine razmatrati izvještaji o radu mjesnih zajednica za 2022. godinu (Obveza prema članku 78. Statuta grada Orašja)

  Pitanje 2.

  Traži da mu nadležni dostave, kako je gore naveo pisani odgovor na sljedeće:

  • Imena svih direktora javnih poduzeća i vršioca dužnosti direktora ustanova čiji je osnivač Općina/Grad Orašje
  • kada su navedeni direktori i vršioci dužnosti direktora stupili na funkciju i do kada im traje mandat,
  • koji od direktora su izabrani na javnim konkursima/natječajima a koji su imenovani od strane uprave kao vršioci dužnosti,
  • za one koji su imenovani kao vršioci dužnosti direktora dostavite podatke kada su imenovani i na koji period, za svaki mandat pojedinačno jer postoje indicije da su pojedini vršioci dužnosti direktora u više navrata uzastopno imenovani na pozicije,
  • upravna vijeća i nadzorni odbori  dostave izjavu da li izabrani  i imenovani direktori i vršioci dužnosti direktora ispunjavaju zakonom propisane uvjete?

  Inicijativa:

  Obzirom da Vijeće mjesne zajednice Orašja nije postupilo po članku 75. Statuta Grada Orašja i organiziralo zborove građana na kojima su razmatrani programi rada i financijski plan potreba Mjesne zajednice Orašje za 2022 i 2023. godinu kao i to da Vijeće MZ-e Orašje nije postupilo u skladu sa člankom 78. Statuta Grada Orašja i nije organiziralo zbor građana na kome je usvojen izvještaj o radu Mjesne zajednice Orašje za 2021 i 2022. godinu te iste podnijelo Gradskom vijeću Orašja preko nadležne službe, predlaže da Gradsko vijeće Orašje postupi po članku 79. Statuta Grada Orašja i na prvoj sljedećoj sjednici raspusti Vijeće Mjesne zajednice Orašje zbog učestalog kršenja Statuta Grada i neizvršavanja povjerenih im poslova te imenuje povjerenika koji će obavljati poslove vijeća mjesne zajednice do raspisivanja novih izbora za Vijeće mjesne zajednice Orašja.

   

   

  Amela Jahić predlaže da se izvrši u narednom periodu uređenje savskog nasipa od Navisa prema Ugljari jer taj dio i sada bez obzira što nije uređen građani uvelike koriste za šetnju te da se postavi određeni broj klupa za sjedenje kao i kanti za otpad gdje bi isti građani koji šetaju mogli odlagati.

  Također predlaže da se ukoliko je to moguće izvrši, sa par rasvjetnih tijela, osvjetljavanje gradskog parka u Orašju koji je sada u cijelosti ne osvjetljen.

   

  Stigli vijećnici Mario Pejić i Nusret Saltović.

   

  Ad. – 3.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 01.01. – 31.03. 2023. godine

   

  Kratko pojašnjenje predloženog zaključka dala Ruža Nedić navodeći stavke kako prihodovne tako i rashodovne strane koji svojim iznosima čine veći dio proračuna.

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor raspravljao o ovoj točki te su istu bez ikakvih primjedbi, nakon rasprave, jednoglasno usvojili.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom.

   

  Nakon rasprave predsjednik točku daje na usvajanje i konstatira kako je ista nakon provedenog glasovanja usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Odluke o određivanju lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanje poslova upravljanja i održavanja tržnice

   

  Pero Baotić, u svom dodatnom pojašnjenju predloženog, iznosi kako je Općinsko vijeće 2013. godine donijelo Odluku o dodjeli lokacije i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice a koja se nalazila pored stadiona Hajduka ali do privođenja lokacije trajnoj namjeni.

  Obzirom da se dio zemljišta na dosadašnjoj lokaciji tržnice privodi trajnoj namjeni (izgradnja stambenih objekata kao i gradskog trga) potrebno je iznaći novu lokaciju za otvorenu tržnicu.

  Predloženom odlukom, ukoliko bude usvojena od strane Vijeća koje je sukladno Odluci o komunalnom redu nadležno za donošenje takve odluke nova lokacija tržnice bi bila pored Omladinskog doma a imala bi površinu od 13.000 m2. Upravljanje tržnicom daje se J.P. „Komunalac“ Orašje koji je dužan osigurati normalan rad tržnice.

   

  Rasprave nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Odluke o osnivanju Turističkog ureda Grada Orašja

   

  Ruža Nedić u svom pojašnjenju iznosi kako se odlukom, kako je u samom nazivu iste navedeno predlaže osnivanje Turističkog ureda Grada Orašja koji bi imao zadaću  poduzimanja radnji na poboljšanju iskorištenosti turističkog potencijala našeg grada koji nije malen a koji je dobrim dijelom neiskorišten.  Iznosi dalje kako već postoji Turistička zajednica županije Posavske ali je Zakonom o turizmu omogućeno lokalnim zajednicama  da same poduzimaju potrebne korake na svom području u cilju razvoja turizma. Smatra kako je ovakav ured potreban gradu koji će posebno brinuti o turizmu na našem području. Na kraju iznosi kako bi se isti financirao, sukladno zakonu, iz sredstava turističke zajednice te dijelom iz Proračuna.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

   

  Stigao vijećnik Nesad Tokalić.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o planu parcelacije

   

  Manda Rezo iznosi kako se predloženom odlukom parcela broj 1049/282 površine 1676 m2  cijepa na dvije parcele kako je navedeno u predloženoj odluci. Parcela se nalazi u zoni mješovite namjene u 42 ulici. Kako bi se kroz gruntovne i katastarske knjige mogle provesti novonastale parcele potrebno je da Vijeće usvoji predloženu odluku.

   

  Rasprave nije bilo i predložena odluka je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poslovnog prostora

   

  Manda Rezo iznosi kako je Gradsko vijeće na jednog od prethodnih sjednica donijelo Odluku o pribavljanju poslovnog prostora za potrebe grada Orašja površine cca 80,00 m2 u prizemlju zgrade. Na temelju odluke raspisan je natječaj za prikupljanje ponuda, te imenovano povjerenstvo za provedbu natječaja. Na isti je pristigla jedna prijava firme „ZIN-INVEST“ d.o.o. Srebrenik. Imenovano povjerenstvo je provelo propisanu proceduru, sačinilo zapisnik te isti dostavili nadležnoj gradskoj službi.  Zapisnikom je povjerenstvo konstatiralo kako pristigla prijava ispunjava tražene uvjete te je od strane povjerenstva i prihvaćena. Radi  se o prostoru površine 82,31m2 a čija je cijena 115.234 KM. Predloženom odlukom se također ovlašćuje gradonačelnik da sa najboljim ponuđačem potpiše kupoprodajni ugovor.

   

  Rasprave nije bilo i predložena točka je usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č. broj 1049/279 u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije

   

  Manda Rezo u svom, kratkom, pojašnjenju između ostalog iznosi kako je predmet prodaje zemljište kako je označeno u samo odluci površine 881m2. Isto je namijenjeno za izgradnju poslovnog objekata u sklopu sportsko-kulturnog centra Beer fest. Nakon provedenog postupka licitacije sa najboljim ponuđačem gradonačelnik će sklopiti kupoprodajni ugovor koji između ostalog i sadrži obveze kupca vezane za izgradnju samog objekta. Početna cijena zemljišta je 35.240 KM.

  Rasprave nije bilo i predložena odluka je usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

   

   

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije

   

  Manda Rezo iznosi kako su u predloženoj odluci navedene parcele koje su predmet prodaje sa početnom cijenom. Također nakon provedenog postupka licitacije sa najboljim ponuđačem Gradonačelnik će sklopiti kupoprodajni ugovor. Na kraju iznosi kako se parcele koje su predmet prodaje nalaze u zoni mješovite namjene (izgradnja stambenih i stambeno poslovnih objekata).

   

  Rasprave nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je predložena odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 10.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Centar za socijalni rad Orašje za 2022. godinu

   

  Laura Martinović, ravnateljica J.U. Centar za socijalni rad Orašje ukratko dodatno prezentirala izvješće o radu nakon čega se u raspravu uključio Josip Pejić ispred kluba vijećnika HDZ BiH  u kojoj je ispred kluba dao podršku predloženom izvješću.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja, predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje za 2022. godinu

   

  Dijana Živković, ravnateljica JU Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje ukratko iznijela i dodatno pojasnila samo izvješće, nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz  kratak komentar daje podršku i ovome predloženom zaključku.

   

  Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen jednoglasno.

   

  Ad. – 12.        

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Centar za kulturu Orašje za 2022. godinu

   

  Sanja Pejić,  ravnateljica JU Centar za kulturu Orašje  dodatno  pojasnila predloženo izvješće, nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj je vijećnik Josip Pejić uz kratak komentar isto podržao.

   

  Predsjednik, nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

  Sjednica završila u 1115  sati.

   

   

  Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                                Stanko Vincetić