Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 29. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-874/23

  Orašje, 17.5.2023. godine

   

  Na temelju članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  29. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 25.5.2023. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.-31.3.2023. godine,
  4. Prijedlog Odluke o određivanju lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice,
  5. Prijedlog Odluke o osnivanju Turističkog ureda Grada Orašja,
  6. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poslovnog prostora, 
  8. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta označenog kao k.č. br. 1049/279 u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije,
  9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije,
  10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Centar za socijalni rad Orašje za 2022. godinu,
  11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić Pčelica Orašje za 2022. godinu,
  12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Centar za kulturu Orašje za 2022. godinu.

  Predsjednik GV Orašje

  Stanko Vincetić