Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 26. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 26.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 2. veljače

   2023. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 19 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

  Odsutne vijećnice/i: Kristina Živković, Nikola Ilišević, Alen Aljukić, Anto Kobaš, Nusret Saltović i Mario Pejić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: tajnik Gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnice/i Gradonačelnika: Manda Rezo, Pero Baotić,  Mladen Marković, Vlado Stanić i Darjan Ivić, te  predstavnici medija.

   

  Nakon što je utvrđen kvorum predsjednik otvara sjednicu i pozdravlja nazočne na sjednici i slušatelje Radiopostaje Orašje.

  Upoznaje nazočne kako je ranije vijećnik Emir Beširević podnio ostavku na mjesto vijećnika. Nakon provedenog postupka, Središnje izborno povjerenstvo dodijelilo je mandat  vijećnika kvalificiranom kandidatu sa liste stranke Nezavisni-Neovisni Denisu Ristaniću. Sukladno Poslovniku, vijećnik Denis Ristanić dao je Svečanu izjavu čime je preuzeo obveze i prava vijećnika u Gradskom vijeću Orašje.

  Stigli vijećnici Mario Pejić i Alen Aljukić.

   

  Predsjednik za današnju sjednicu predložio je slijedeći

   

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 25. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2022. godinu,
  5. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2023. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta k.č. broj 880/12 k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja- licitacije,
  8. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Grada Orašja u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BIH,
  9. Prijedlog Odluke raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova

  Upravnog  vijeća JU „Centar za kulturu Orašje“. 

   

  te isti daje na raspravu.

  Ruža Nedić predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni novom točkom koja bi se razmatrala kao  točka 10 a koja bi glasila „ 10. Prijedlog Zaključka  o davanju suglasnosti na prodaju nekretnine“. Na kraju iznosi kako će razloge i sam sadržaj predloženog zaključka iznijeti vijećnicima ukoliko ista bude prihvaćena.

  Prijedloga za izmjenu i dopunu više nije bilo i predsjednik prijedlog tajnika Gradskog organa uprave daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je isti prihvaćen sa 19 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

  Nakon što je usvojena predložena dopuna predsjednik dopunjeni dnevni red daje na glasovanje i konstatira kako je isti usvojen sa 19 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Stigao vijećnik Nikola Ilišević.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. sjednice

   

  Primjedbi nije bilo i  Izvod iz zapisnika sa 24.sjednice je usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 2.

               Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 25 sjednice

   

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je isti usvojen sa 19 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 3.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Amela Jahić pita zašto već  duže vrijeme na rade semafori na raskrižju II i VIII ulice.

  Marinko Vincetić postavlja pitanje vezano za održavanje javne rasvjete. Iznosi kako svaki dan prima mnogo pritužbi građana koja se odnose na neispravnost rasvjetnih tijela kao i ne postavljanje istih na novopostavljene stupove javne rasprave. Što je razlog?

  Na pitanja odgovorio tajnik Gradskog organa uprave Ruža Nedić.

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2022. godinu

   

  U ime Kolegija Gradskog vijeća Orašje kratko pojašnjenje dao predsjednik Stanko Vincetić nakon čega je uslijedila rasprava.

  Mario Pejić u svom komentaru Izvješća iznosi par primjedbi koje se odnose, a što već duže vremena potencira, da se sjednice Gradskog vijeća izravno prenose, te zamjerka za nerad pojedinih odbora Gradskog vijeća koje u 2022. godini nisu održale niti jedan sastanak.

  Rasprave više nije bilo i prijedlog Zaključka je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Orašje za 2023. godinu

   

  Predsjednik Gradskog vijeća dodatno obrazložio predloženi program, na kraju posebno ističući kako je program određen u minimumu te kako se istim ovlašteni predlagatelji ne ograničavaju nego se od njih očekuje da predlažu  točke koje će inicirati donošenje određenih akata koji će biti na dobrobit svih građana.

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar podržava predloženi program rada.

   

  Stigao vijećnik Anto Kobaš.

   

  Mario Pejić ukratko komentirao predloženi program pitajući na kraju, a vezano za zadnji stavak dokumenta, da li su ovlašteni predlagatelji samo vijećnici vijećničke većine ili svi vijećnici, na što mu je odgovorio predsjednik Gradskog vijeća.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi program usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o planu parcelacije

   

  Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju predložene odluke iznosi kako se na tri lokacije, prema predloženoj odluci,  planira izvršiti parcelacija. U odluci su navedene novonastale parcele sa brojem i površinom. Kako bi se iste mogle provesti  kroz katastarske i gruntovne knjige potrebno je da Gradsko vijeće donese predloženu odluku.

  Rasprave nije bilo i predložena odluka je, nakon provedenog glasovanja,  usvojena sa 22 glasa „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta k.č. br. 880/12 u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja -licitacije

   

  U obrazloženju predlagača, Manda Rado navodi se radi o parceli površine 1120 m2 koja se nalazi između 24. i 21.ulice i  prema Urbanističkom planu  predviđena  je za  mješovitu namjenu tj. za izgradnju višestambene zgrade. Početna cijena, prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka, iznosi 50,00 KM/m2. Predlaže se usvajanje odluke kako bi se, kako to popisuje zakon, mogla provesti procedura i na kraju izvršiti prodaja predmetne parcele.

  Rasprave niti po ovoj točki  nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 22 glasa „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o Odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Grada Orašja u korist Uprave za indirektno-neizravnog oporezivanje BiH

   

  Darjan Ivić u svom pojašnjenju predložene točke između ostalog iznosi kako je Ugovorom o korištenju Carinskog terminala potpisanog između UNO BiH Banja Luka i Općine Orašje zaključenog dana 28.09. 2016. godine propisane brojne obveze koje Grad Orašje ima osigurati i staviti na raspolaganje UNO. Jedna od preuzetih ugovornih obveza je, sukladno članku 12. Ugovora i ta da UNO od grada Orašje traži dostavljanje bezuvjetnog bankarskog jamstva za osiguranje plaćanja pripadajućeg dijela naknade UNO za korištenje carinskog terminala u iznosu koju oni svojim aktom odrede. Na kraju iznosi kako Gradsko vijeće odobrava izdavanje bankarskog jamstva kojim zadužuje Gradonačelnika,  Službu za financije i Službu za informatizaciju za realizaciju ove odluke.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je usvojena, nakon provedenog glasovanja, sa 23 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. -9.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Orašje

   

  Mladen Marković iznosi kako se predloženom odlukom pokreće procedura izbora novih članova  Upravnog vijeća gore navedene ustanove. Članovima sadašnjeg Upravnog vijeća mandat ističe u travnju ove godine, a da bi se mogla u roku provesti zakonom propisana procedura do isteka mandata sadašnjem sazivu, potrebno je usvojiti predloženu odluku.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, kako je ista usvojena sa 23 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“

   

  Ad. – 10.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prodaju nekretnine

   

  Ruža Nedić iznosi kako je razlog stavljanja ove točke, kao dopune dnevnog reda današnje sjednice zahtjev J.U. Dom zdravlja kojim traži suglasnost za  prodaju jedne poslovne zgrade koja  im zbog preseljenja u novosagrađeni objekt nije potrebna. Ista je upisana na J.U. Dom zdravlja, ali je u vlasništvu Grada, pa je za prodaju potrebna je i suglasnost Gradskog vijeća. Također, iznosi kako već ima zainteresiranih kupaca (Zavod zdravstvenog osiguranja ŽP  i Vlada  ŽP) te kako bi se cijeli iznos dobiven prodajom objekta iskoristio za opremanje nove zgrade Doma zdravlja. Radi se o zgradi koja se trenutno koristi kao zubna ordinacija površine 139 m2 i dvorišta površine 334 m2. Kasnijom analizom predloženog zaključka detektiran je problem. Ukoliko bi predmet prodaje bilo i cjelokupno dvorište tada određeni objekti bolnice ne bi imali pristupni put  stoga se predlaže izmjena članka 1., na način da umjesto „dvorišta površine 334 m2“ treba da stoji „dvorište u površini neophodnoj za redovnu uporabu iste“ u skladu sa važećim zakonskim propisima iz oblasti gradnje. Iznosi na kraju kako se prije same prodaje mora izvršiti ponovna parcelacija kako bi se točno utvrdila površina dvorišta koja će biti predmet prodaje.

   

  Mario Pejić iznosi kako se, po njemu, radi o dosta bitnoj stvari stoga je mišljenja kako se danas Gradsko vijeće ne bi trebalo izjašnjavati o predloženom zaključku iz razloga što je isti predložen kao dopuna dnevnog reda. Kroz obrazloženje je izneseno kako je članak 1. Zaključka potrebno izmijeniti, kao i da nisu ni sve izmjene do sada ni definirane niti predložene u samom izlaganju nego će iste biti naknadno urađene.

  U raspravi učešće uzeo i predsjednik Gradskog vijeća Stanko Vincetić iznoseći određene podatke koje od strane predlagatelja tijekom pojašnjenja nisu iznesene.

  Rasprave više nije bilo i predmetni zaključka je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 20 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Sjednica završila u 1053

  Zapisničar Nikola Klaić

  Predsjednik GV Stanko Vincetić