Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 25.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 29. 12.

   2022. godine u vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 19 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

  Odsutni vijećnici/e: Andrea Mišković, Mijo Oršolić, Danijel Šošić,  Anto Kobaš i Nusret Saltović.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: tajnik Gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnice/i Gradonačelnika  Manda Rezo, Pero Baotić i  Mladen Marković, općinski pravobranitelj Marijan Živković,  te  predstavnici medija.

   

  Nakon što je utvrđen kvorum predsjednik otvara sjednicu i nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje, za istu predlaže slijedeći

   

  D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,
  2. Prijedlog Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije. 

  te isti daje na raspravu.

   

  Pero Baotić predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni novom točkom koja bi se razmatrala kao točka 5 i koja bi glasila „5.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za korištenje prodajnih  mjesta (štandova) na lokaciji otvorene tržnice u Orašju“ te kako će razloge predlaganja dopune iznijeti nakon što se točka eventualno uvrsti u dnevni red sjednice i bude predmetom rasprave.

   

  Prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda više nije bilo i predsjednik prijedlog Pere Baotića daje na usvajanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je isti usvojen sa 17 glasova „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Nakon usvajanja dopune predsjednik dnevni red sa usvojenom dopunom daje na glasovanje nakon čega konstatira kako je ovakav dnevni red usvojen sa 17 glasova „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Ad. – 1.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Mario Pejić ukazuje na pogrešku  koju je uočio u „Službenom glasniku Grada Orašja“, a odnosi se na dodjelu  jednokratnih pomoći fizičkim osobama. U jednoj od odluka nije jasno napisano, odnosno nije moguće utvrditi tko je stvarno dobio pomoć i traži da se greška ispravi. Na ukazanu pogrešku odgovorio predsjednik Gradskog vijeća  iznoseći kako će greška biti ispravljena.

   

   

   

   

  Ad. – 2.

              Prijedlog Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu

   

  Prije pojašnjenja predloženog Proračuna, Ruža Nedić ispred predlagatelja predlaže slijedeću dopunu prijedlog na način kako slijedi: u Općem dijelu Proračuna Prihodi i primici na poziciji prihodi od poreza fizičkih osoba od nesamostalnih djelatnosti iznos od 1.011,500 zamjenjuje se iznosom od 1.019.500 KM te shodno toj izmjeni povećava se iznos poreza na dohodak za iznos od 8.000,00 KM  i sada isti iznose 10.640.000,00KM. U poglavlju Rashodi i izdaci na poziciji tekući transferi udruženjima građana udrugama proisteklih iz Domovinskog rata iznos od 52.000,00 KM povećava se na iznos od 60.000,00 KM te se shodno ovoj izmjeni povećava  i stavka Tekućih transfera neprofitnim organizacijama za 8.000,00 KM. Sukladno predloženim izmjenama Proračuna u određenim stavkama također će doći do izmjena tj. do usklađivanja sa predloženom izmjenom.

  Nakon predlaganja izmjena, u daljnjoj raspravi iznosi kako je prilikom izrade prijedloga Proračuna provedena zakonom propisana procedura, a što između ostalog podrazumijeva i stavljanje na javnu raspravu nacrta proračuna koje je Gradsko vijeće usvojilo kao dobru osnovu za izradu prijedloga. Tijekom javne rasprave na sam nacrt je stiglo nekoliko prijedlog za izmjenama i dopunama nacrta koje su, nakon razmatranja dijelom i usvojene, što znači da je  nacrt proračuna u odnosu na sam prijedlog pretrpio određene izmjene navodeći, u daljnjem pojašnjenju, iste.

   

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svom sastanku, nakon rasprave, jednoglasno podržali prijedlog proračuna kao i Odluku o izvršenju proračuna koja je predmetom rasprave naredne točke.

   

  Stigli vijećnici Andrea Mišković i Anto Kobaš.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak osvrt na sam dokument  istom daje podršku.

  Mario Pejić iznosi kako su u stranci HSP-u raspravljali po ovoj točki. Nakon rasprave, iznosi stavke proračuna sa kojima se ne slaže dok određene i pohvaljuje. Na kraju traži pojašnjenja za stavke koje mu nisu posve jasne, ali da bez obzira na odgovore, Proračun neće podržati.

  Na pitanja vijećnika Maria Pejića odgovorio tajnik gradskog organa uprave Ruža Nedić.

   

  Stigao vijećnik Nusret Saltović

   

  U svom komentaru prijedloga Proračuna, Alen Aljukić iznosi kako su određeni prijedlozi stranke SDA uvaženi, međutim, jedan od prijedloga koji smatra veoma bitnim nije uvažen, a radi se o uređenju gradskog parka u Orašju koji svakim danom postaje mjesto sve većeg broja zbivanja u našem gradu te da ga je potrebno preurediti. Na kraju iznosi kako će prijedlog svakako podržati.

   

  Rasprave više  nije bilo i prijedlog Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu sa predloženom izmjenom je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 21 glasom „za“ uz 1 glas „protiv“

   

   

   

   

   

   

  Ad. – 3.

              Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu

   

  Ruža Nedić, u svom pojašnjenju, između ostalog iznosi ako se predloženom Odlukom propisuje odnosno određuje način izvršavanja Proračuna, te kako na usvojeni nacrt Odluke tijekom javne rasprave nije bilo nikakvih primjedbi tako da je prijedlog Odluke identičan nacrtu.

   

  Rasprave nije bilo i Odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 21 glasom „za“ uz 1 glas „protiv“.

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije

   

  Manda Rezo, u svom pojašnjenju predložene točke, iznosi kako sukladno Zakonu o stvarnim pravima odluku o uvjetima i načinu raspolaganja zemljištem u vlasništvu grada donosi gradsko vijeće.

  Sam prijedlog Odluke sadrži parcele koje su predmet prodaje, njihovu veličinu kao i početnu cijenu prodaje. Usvajanjem Odluke istom se daju ovlasti Gradonačelniku da raspiše natječaj i nakon provedenog postupka prodaje sa najboljim ponuđačem sklopi ugovor o kupoprodaji predmetnih parcela.

   

  Rasprave nije bilo i Odluka je u predloženom obliku  jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 5.

               Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za korištenje prodajnih mjesta (štandova) na lokaciji otvorene tržnice u Orašju

   

  Pero Baotić, u kratkom pojašnjenju, iznosi kako je prije nekoliko dana Nadzorni odbor J.P. „Komunalac“ donio odluku o visini naknade za korištenje prodajnih mjesta na otvorenoj tržnici u Orašju. Kako bi donesena odluka bila i operativna potrebno je da na istu suglasnost da i Gradsko vijeće.

  Mario Pejić iznosi ispred HSP-a da svaku odluku koja ide u smjeru povećanja cijena određenih usluga građanima neće podržati, pa prema tome i ovaj predloženi Zaključak.

   

  Rasprave više nije bilo i predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 21 glasom „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Prije nego je zaključio sjednicu predsjednik  zahvaljuje gradskog upravi na konstruktivnoj suradnji, a svima građanima Grada Orašja uz najljepše želje čestita Novu 2023. godinu.

  Sjednica završila u 1110 sati.

   

   Zapisničar                                                                                           Predsjednik Gradskog  vijeća

  Nikola Klaić                                                                                                  Stanko Vincetić