Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 24.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 22. 12.

   2022. godine u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 21 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

  Odsutni vijećnici/ca: Andrea Mišković, Anto Kobaš i Nusret Saltović.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: Gradonačelnik Marijan Oršolić, tajnik Gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnici/ce Gradonačelnika Manda Rezo, Pero Baotić, Mladen Marković, općinski pravobranitelj Marijan Živkovićm, te  predstavnici medija.

   

  Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik otvara sjednicu i nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje, za istu predlaže slijedeći

   

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2022. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana Orašja,
  5. Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog plana Orašja,
  6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Orašje,
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje,
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka pribavljanja poslovnog prostora za potrebe Grada Orašja.

  te isti daje na raspravu.

   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. -1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice

   

  Mario Pejić, obzirom da je sjednicu napustio prije njenog završetka pita da li se potkrala greška ili stvarno niti po  jednoj točki koje su slijedile nakon njegovog napuštanja sjednice nije bilo rasprave na što mu je odgovorio predsjednik Stanko Vincetić.

   

  Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Nije bilo vijećničkih pitanja i inicijativa, pa je predsjednik prešao na slijedeću točku usvojenog dnevnog reda današnje sjednice.

   

   

   

   

  Ad. – 3.          

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2022. godinu

   

  Ruža Nedić, u kratkom pojašnjenju, između ostalog iznosi  pravni temelj za predlaganje ovakve odluke kao i razloge koje su dovele do predlaganja izmjena i dopuna ranije usvojenog Proračuna Grada Orašja posebno ističući stavke koje su pretrpjele značajnije promjene u odnosu na proračunom planirano.  Smanjenja su najvećim dijelom, što je vidljivo iz samih materijala, na kapitalnim ulaganjima zbog ne realizacija planiranih aktivnosti, te će se ta sredstva koja postoje prenijeti u narednu godinu kada slijedi i nastavak realizacije zacrtanih projekata.

  Na kraju ispred predlagatelja predlaže izmjenu predložene Odluke kako slijedi:

  Na stranici 7 Općeg dijela proračuna (poglavlje prihodi i primici), na poziciji 731 114 – Tekući transferi Županije Posavske iznos 170.000 KM zamjenjuje se iznosom od 186.000 KM, te se shodno tom izmjenom povećava i iznos tekućih transfera za 16.000 KM, odnosno ukupni prihodi i primici za 16.000KM, koji će sada iznositi 9.016.000 KM umjesto ranije kako je bilo 9.000.000 KM, te na stranici 12 Općeg dijela proračuna  (Poglavlje Rashodi i izdaci), na poziciji  614 125 – Transfer za obrazovanje – Dječji vrtić „Pčelica“ iznos od 360.000 KM zamjenjuje se iznosom  376.000KM, te se shodno ovoj izmjeni povećava iznos tekućih transfera i drugih tekućih rashoda za 16.000 KM, odnosno ukupni rashodi i izdaci za 16.000 KM koji će sada iznositi 9.016.000 KM umjesto 9.000.000 KM.

  Shodno predloženim izmjenama na Općim stavkama izvršiti će se potrebne izmjene i usklađivanja u Posebnom dijelu proračuna koje će postati sastavnim dijelom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Orašja za 2022. godinu.

   

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svojoj sjednici nakon razmatranje ove odluke jednoglasno istu podržali.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak osvrt na sam dokument  istom daje podršku.

   

  Stigli vijećnici Anto Kobaš i Nusret Saltović.

   

  Mario Pejić u svojoj raspravi komentira pojedine stavke proračuna posebno osvrćući se na prihode od poreza koji su znatno veći ali ne kao produkt povećanja  privrednih aktivnosti nego poskupljenja koja su nas zadesila što automatski dovodi do povećanja prihoda od PDV-a. Posebno navodi socijalna davanja  koja su unatoč povećanju prihoda ostala ista posebno ističući, a što su i predlagali prilikom donošenja proračuna, konkretno  naknada za  svako rođeno dijete.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je odluka sa predloženom dopunom nakon provedenog glasovanja usvojena sa 22 glasa „za“ uz 1 glas „protiv“.

   

  Ad. 4.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana Orašja

   

  Manda Rezo, ukratko u dodatnom pojašnjenju, između ostalog navodi  kako je provedena u potpunosti, zakonom propisana procedura kada je u pitanju izmjena i dopuna Urbanističkog plana navodeći na kraju koje su to izmjene i dopune urađene u odnosu na raniji Urbanistički plan Orašja.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ-a BiH uz kratak komentar daje podršku predloženoj Odluci.

   

  Obzirom da više rasprave nije bilo, predsjednik daje predloženu odluku na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je ista jednoglasno  usvojena.

   

  Ad- 5.

            Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog plana Orašja

   

  Kratko pojašnjenje ove točke dala je Manda Rezo, nakon čega predsjednik, obzirom da nije bilo rasprave, istu  daje na glasovanje.

  Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je odluka jednoglasno  usvojena.

   

  Ad. – 6.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za socijalni rad

   

  Mladen Marković iznosi kako se na raspisani natječaj za članove Upravnog vijeća Centra za socijalni rad prijavilo 8 kandidata (1 iz reda  uposlenika i 7 iz reda osnivača, prijava ispred nadležnog županijskog ministarstva nije bilo). Povjerenstvo je sukladno Odluci o raspisivanju javnog natječaja utvrdilo da su sve prijave potpune i da ispunjavanju uvjete propisane natječajem, te nakon održanog intervjua sa kandidatima koji su se prijavili ispred osnivača sačinilo, rang listu kvalificiranih kandidata dok je Stručno vijeće ispred  stručnih djelatnika  Centra  predložilo Ivicu Džijana.

  Rang-lista kandidata ispred osnivača:

  1. Erna Aljukić iz Orašja / Marijan Maskaljević iz Donje Mahale,
  2. Ana Džijan iz Boka / Marko Filipović iz D. Mahale / Maja Kobaš iz Tolise / Amela Mešić iz Orašja / Igor Vidović iz Orašja. (Kandidati pod rednim brojem 1 i 2 osvojili su isti broj bodova)

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je Odbor na svom sastanku nakon rasprave po ovoj točki jednoglasno usvojio, a što predlažu Gradskom vijeću da se za članove Upravnog vijeća Centra za socijalni rad imenuju:

  1. Erna Aljukić ispred osnivača,
  2. Marijan Maskaljević ispred osnivača,
  3. Igor Vidović, ispred osnivača, te
  4. Ivica Džijan iz reda stručnih djelatnika Centra.

   

  Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora usvojen sa 21 glasova „za“ uz 2 glasa „suzdržana“.

   

  Ad. – 7.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje

   

  Mladen Marković iznosi kako je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 22.09. 2022. godine imenovan Školski odbor gore navedene škole. Međutim ostalo je upražnjeno mjesto člana koji se imenuje iz reda učitelja i stručnih suradnika. Raspisan je ponovni natječaj za popunu Školskog odbora.

  Na natječaj se prijavio jedan kandidat koji je ispunjavao sve propisane uvjete. Prijava je dostavljena Nastavničkom vijeću na razmatranje i isto je nominiralo Marka Filipovića za člana Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika.

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je Odbor jednoglasno prihvatio da se za člana školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika imenuje Marko Filipović.

   

  Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je prijedlog Odbora usvojen sa 22 glasa „za“ uz 1 glas „suzdržan“.

   

  Ad. – 8.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka pribavljanja poslovnog prostora za potrebe Grada Orašja

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su prijedlozi za imenovanje pristigli samo od Gradonačelnika. Nakon razmatranja istih Odbor je jednoglasno prihvatio da se u Povjerenstvo imenuju:

  1. Ilija Baotić, za predsjednika
  2. Grabrijela Martinović Dominković, za člana i
  3. Nataša Čolić, za člana.

   

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora  je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 21 glasom „za“ uz  1 glas „suzdržan“.

   

  Sjednica završila u 1050 sati.

   

   Zapisničar                                                                                         Predsjednik Gradskog  vijeća

  Nikola Klaić                                                                                                Stanko Vincetić