Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 25. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1805/22

  Orašje, 22.12.2022. godine

   

                Na temelju  članka 19. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  25. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 29.12.2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,
  2. Prijedlog Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije. 

        Predsjednik Stanko Vincetić