Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad Orašje

  Gradsko vijeće

  Orašje, prosinac 2022. godine

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Orašje,

  održane dana 24. 11.2022. godine u vijećnici sa početkom u 10.00 sati

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

  Odsutne vijećnice/i: Anica Kopić, Mijo Oršolić, Andrea Mišković i Nusret Saltović.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: tajnik Gradskog organa uprave Ruža Nedić, pomoćnice/i Gradonačelnika: Manda Rezo, Pero Baotić, Darjan Ivić i Ilija Baotić, stručni suradnik u službi za financije Nikola Benković, te  predstavnici medija.

   

  Prije nego je otvorio 23. sjednicu Gradskog vijeća predsjednik upoznaje nazočne kako je vijećnik Emir Beširević podnio ostavku na mjesto vijećnika u Gradskom vijeću zbog prelaska na novu dužnost koja je nespojiva sa dužnosti vijeća u Gradskom vijeću. Nakon ostavke slijedi postupak izbora novog člana od strane Središnjeg izbornog povjerenstva BiH nakon kojeg će mandat vijećnika dodijeliti slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke Nezavisni-Neovisni.

  Nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima Radiopostaje Orašje, predsjednik za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Statuta Grada Orašja,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za period 1.1.-30.9. 2022. godine,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uspostavi Registra proračunskih korisnika,
  8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašje
  9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Grada Orašja,
  10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije Savskog obrambenog nasipa na području Srednje Posavine u k.o. Tolisa,
  11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu polaganja srednjenaponskog 10(20)kV kabela „Union-Foods” Orašje,
  12. Prijedlog Odluke o planu parcelacije,
  13. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije,
  14. Prijedlog Odluke o pribavljanju poslovnog prostora za potrebe Grada Orašja,
  15. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske,
  16. Pijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi pčelara „Trut” Orašje,
  17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zamjenu nekretnina,
  18. Prijedlog Zaključka o postupanju po Izvješću o financijskoj reviziji Općine Orašje za 2021. godinu,

  te isti daje na raspravu.

   

  Stigla vijećnica Andrea Mišković.

   

  Pero Baotić predlaže da se dnevni red dopuni novom točkom koja bi se razmatrala kao točka 19. i koja glasi: „19. Prijedlog Odluke o prestanku rada i pokretanju postupka likvidacije društva Centra za poduzetništvo Grada Orašja d.o.o“.

  Prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda više  nije bilo i predsjednik prijedlog za dopunu dnevnog reda daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je isti jednoglasno usvojen.

  Predsjednik daje na usvajanje dnevni red sa usvojenom dopunom i nakon provedenog glasovanja konstatira kako je isti jednoglasno usvojen.

   

  Ad. -1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice

   

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika  nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je isti jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Amela Jahić ima dvije inicijative:

  1. inicijativa koju je i ranije pokretala ali po istoj do sada nije ništa poduzeto a odnosi se na poduzimanje  potrebnih radnji kako bi se riješio  problem pasa lutalica. Mišljenja je kako ovaj problem treba što prije riješiti jer kako vrijeme odmiče problem postaje sve izraženiji.
  2. da se u VIII ulici koja se trenutno renovira na više mjesta postave tzv. silazni ivičnjaci koji će omogućiti lakše korištenje uređenih pješačkih staza invalidima i majkama sa dječjim kolicima.

  Na kraju čestita svim građanima Bosne i Hercegovine nadolazeći Dan državnosti.

   

  Zvonko Mikić predlaže da se cesta Orašje-Ugljara-Matići-Bok, koja je dosta prometna obilježi središnjom linijom što će u ovim zimskim uvjetima  uvelike olakšati vožnju vozačima koji je koriste, te da se za nadolazeće blagdane Grad prigodno ukrasi.

   

  Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako su na svom sastanku nakon rasprave jednoglasno prihvatili i kao inicijativu predlažu slijedeće: da gradske službe, ukoliko je to moguće, nađu način da se preko komunalnog poduzeća ili na neki drugi način uposle 2-3 ženske osobe na određeno vrijeme. Iste bi u ljetnom  periodu održavale zelene površine koje su zasađene cvijećem. Međutim, svjedoci smo da je manji dio zelenih  površina  zasađen cvijećem pa bi  dio tih  površina koje nisu zasađene cvijećem mogle se također uljepšati na način da se zasade raznim cvijećem što bi  u mnogome uljepšalo sliku samog grada ne samo nama domaćima nego i strancima koji posjećuju naš grad.

   

  Alen Aljukić nakon čestitke upućene građanima BiH povodom Dana državnosti, iznosi inicijative: obzirom da se planira izmještanje robne pijace mišljenja je kako bi najpovoljnija lokacija bila iza Omladinskog doma obzirom da  je prostor dosta velik i pristupačan. Također predlaže da se na ulicu koja prolazi uz Omladinski dom postave ležeći policajci kako bi se usporio promet vozila jer pojedini nesavjesni vozači istom voze dosta brzo a uz samu ulicu nalazi se dječje igralište koje djeca dosta koriste.

   

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Ad. – 3.

              Prijedlog Statuta Grada Orašja

   

  U svom kratkom pojašnjenju predsjednica Odbora za statut, poslovnik i propise Dragica Krištić između ostalog iznosi kako je Zakonom o Gradu Orašje, Grad Orašje postao pravni slijednik Općine Orašje. Nakon toga, Gradsko vijeće je donijelo privremenu Statutarnu odluku kojom je između ostalog zadužilo Odbor za statut, poslovnik i propise da pripremi nacrt Statuta Grada Orašje i isti dostavi vijeću na razmatranje. Nakon razmatranja  nacrta  Statuta  od strane Gradskog vijeća isti je stavljen, kako to zakon propisuje, na javnu raspravu. Po isteku perioda predviđenog za javnu raspravu utvrđeno je da na nacrt nije stigla niti jedna primjedba, sugestija ili prijedlog. Prilikom izrade prijedloga Statuta sam odbor je izvršio neznatne izmjene. Na kraju navodi  što je sve uređeno predloženim Statutom, te kako je isti usuglašen sa važećim zakonskim propisima.

   

  Mario Pejić iznosi kako je bio i protiv pokretanja postupka proglašenja Orašja gradom zbog, kako kaže, neuređenih granica Općine. Na kraju iznosi da bez obzira što je uvažena njihova sugestija koja se sadržana u članku 4. prijedloga Statuta isti neće podržati.

   

  Rasprave više nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je Statut Grada Orašja u predloženom obliku usvojen sa 21 glasom „za“ uz 1 glas „protiv“.

   

  Ad. – 4.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za period 1.1. – 30.9.2022. godine

   

  Kratko pojašnjenje po predloženom zaključku dao tajnik gradskog organa uprave Ruža Nedić.

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svom sastanku raspravljali po ovoj točki i nakon rasprave, obzirom da nije bilo primjedbi istu jednoglasno prihvatili. Na kraju iznosi kako su na svom sastanku raspravljali i o točkama koje slijede tj. o točkama 5., 6. i 7. koje su također nakon rasprave jednoglasno podržali pa prilikom rasprave  o istim neće ponovno izlaziti i iznositi stav odbora.

   

  Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 5.

  Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu

   

  Ruža Nedić iznosi kako su se prilikom izrade uzeli u obzir i ispoštovali svi zakonski propisi koji uređuju ovu materiju. Nacrtom se predviđaju prihodi proračuna za 2023. godinu u iznosu od 10.510.000,oo KM. Također navodi, kako se usvajanjem predloženog zaključka,  nacrt Proračuna iznosi na javnu raspravu kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na isti. Nakon toga, ukoliko bude kakvih primjedbi i prijedloga, slijedi razmatranje istih te izrada prijedloga Proračuna za 2023. godinu.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom zaključku.

   

  Rasprave više nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 6.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu

   

  Kratko pojašnjenje predloženog zaključka dala Ruža Nedić, nakon čega je predsjednik točku dao na raspravu.

  Obzirom da rasprave nije bilo predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uspostavi Registra proračunskih korisnika

   

  Ruža Nedić u  svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Općinsko vijeće 2016. godine donijelo Odluku o uspostavi registra proračunskih korisnika Općine Orašje. Međutim, nakon izvršene revizije za 2021. godinu ukazano je od strane revizora kako predmetna odluka nije usuglašena sa zakonom o proračunima tj. Općinsko vijeće nije nadležno za donošenje odluke o utvrđivanju proračunskih korisnika nego je to u nadležnosti Službe za financije. U skladu sa navedenim predlaže se stavljanje van snage navedene odluke nakon  čega će Služba za financije i Gradonačelnik donijeti Registar proračunskih korisnika.

   

  Rasprave nije bilo i predložena odluka je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašju

   

  Dodatno pojašnjenje i ove točke dala je Ruža Nedić navodeći  izmjene koje su izvršene u odnosu na temeljnu Odluku kao i razloge koji su doveli do  predložene  izmjene.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja konstatira, kako je ista jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Grada Orašja

   

  Darjan Ivić pojašnjavajući predloženo iznosi kako postoji veliki interes za oglašavanje na video ekranima na period kraći od najkraće navedenog u ranije donesenoj odluci. Odlukom se predlaže da se ranije donesena odluka izmjeni na način da se omogući oglašavanje-reklamiranje  na video ekranima i na period do 15 dana što ranijom odlukom nije bilo moguće.

   

  Rasprave nije bilo i predložena odluka je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije Savskog obrambenog nasipa na području Srednje Posavine u k.o. Tolisa

   

  Manda Rezo u svom pojašnjenju iznosi kako oduku o utvrđivanju javnog interesa, sukladno zakonu, donosi gradsko vijeće. U konkretnom slučaju Agencija za vodno područje rijeke Save kao korisnik izvlaštenja podnijela je zahtjev za utvrđivanje javnog interesa radi rekonstrukcije dijela Savskog nasipa. Veći dio rekonstrukcije će se obaviti na području k.o. Domaljevac dok jedan dio zahvata i parcele koje se nalaze u k.o. Tolisa. Kako bi se mogla u potpunosti obaviti planirana rekonstrukcija dijela Savskog nasipa potrebno je izvršiti izvlaštenje parcela navedenih u samoj odluci a da bi se to učinilo potrebno je utvrditi javni interes, a što se predmetnom odlukom i čini.

  Obzirom da rasprave nije bilo predložena odluka je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu polaganja srednje naponskog  10 (20)kv kabela „Union foods“ Orašje

   

  Manda  Rezo iznosi kako je Gradsko vijeće ranije donijelo Odluku o javnom interesu za polaganje srednje naponskog kabela radi izgradnje trafo stanice. Prilikom izvođenja radova je utvrđeno kako je zbog izgradnje trafostanice, potrebna još jedna parcela koja se nalazi u vlasništvu Grada Orašja, te je potrebno izvršiti nepotpuno izvlaštenje za istu. Ukoliko se usvoji, predložena odluka to omogućava.

  Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predložena odluka jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog Odluke o planu parcelacije

   

  Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala Manda Rezo predsjednik istu daje na raspravu. Obzirom da rasprave nije bilo predsjednik točku daje na glasovanje.

   

  Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 13.

              Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije

   

  Manda Rezo iznosi kako je predmet prodaje nekretnina koja se nalazi u 24.ulici u Orašju površine 822 m2 , početne cijene 40.865,00 KM. Parcela je namijenjena na izgradnju objekata mješovite - stambene i stambeno-poslovne namjene. Kako bi Gradonačelnik mogao provesti propisanu proceduru prodaje predmetnu parcele, potrebno je usvojiti predloženu odluku.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

   

   

   

  Ad. – 14.

              Prijedlog Odluke o pribavljanju poslovnog prostora za potrebe grada Orašja

   

  Pojašnjavajući ovaj prijedlog, Manda Rezo iznosi kako je Grad zainteresiran za kupovinu poslovnog prostora u površini od 80 m2 u roh-bau fazi. Za to je potrebno da Gradsko vijeće donese odluku kako je i predloženo. Nakon što povjerenstvo imenovano od strane Gradskog vijeća izvrši izbor najbolje ponude, te konačnu potvrdu da Gradsko vijeće, Gradonačelnik  može s najpovoljnijim ponuđačem sklopiti kupoprodajni ugovor.

   

  Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo Marinko Džoić, predsjednik točku dao na usvajanje. Predložena odluka je jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 15.

              Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

   

  Manda Rezo iznosi kako je ranije Gradsko vijeće donijelo odluku  kojom je za potrebe rada konzulata RH dodijelilo poslovni prostor u III ulici. Prilikom realizacije same odluke pojavile su se određene nejasnoće koje je trebalo otkloniti, te je stoga  bilo potrebno ići u donošenje nove odluke dok bi se ranije donesena odluka stavila van snage.

   

  Rasprave nije bilo i odluka je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 16.

              Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Udruzi pčelara „Trut“ Orašje

   

  Manda Rezo  iznosi kako se Udruga pčelara „Trut“ Orašje obratila zahtjevom da im se dodjeli prostor koji bi koristili za potrebe udruge  i što bi im  omogućilo da udruga normalno funkcionira. Sukladno propisima, Gradsko vijeće može dodijeliti poslovni prostor na korištenje, ukoliko je to u interesu šire društvene zajednice,  bez javnog natječaja i bez naknade. Radi se o prostoru bivše mesnice kod parka, površine 12,5 m2. Ukoliko se odluka usvoji Gradonačelnik će sa ovlaštenim predstavnikom Udruge potpisati ugovor o zakupu gore navedenog prostora bez naknade.

   

  Rasprave nije bilo i predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, kako je i ova točka jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 17.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zamjenu nekretnina

   

  Manda Rezo iznosi kako je čl. 363.st.(4) Zakona o stvarnim pravima predviđena mogućnost da se izvrši neposredna zamjena nekretnina u vlasništvu grada sa nekretninom koja je u vlasništvu druge osobe. Ovdje se radi o zemljištu u vlasništvu grada površine 47 m2 koje se mijenja sa zemljištem koje se nalazi u vlasništvu J.P. Elektroprivrede HZ HB, površine 8m2. Kako je po procjeni ovlaštenog sudskog vještaka zemljište u vlasništvu Grada veće vrijednosti, J.P. Elektroprivreda HZ HB dužna je na ime razlike u vrijednosti nekretnine platiti Gradu iznos od 1.550,00 KM. Razlog  zamjene nekretnina je izgradnja nove trafostanice na Lamelama u Orašju, dok Grad dobiva zemljište koje se nalazi u III ulici na broj 33.

   

  Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je usvojen jednoglasno.

   

  Ad. – 18.

              Prijedlog Zaključka o postupanju po Izvješću o financijskoj reviziji Općine Orašje za 2021. godinu

   

  Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala Ruža Nedić, predsjednik točku dao na raspravu.

  Rasprave nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 19.

              Prijedlog Odluke o prestanku rada i pokretanju postupka likvidacije društva Centra za poduzetništvo Grada Orašja d.o.o.

   

  Pero Baotić u svom pojašnjenju iznosi kako je temelj za donošenje ovakve odluke sadržan u Zakonu o gospodarskim društvima. Razlog prestanka rada je taj što je u sklopu gradske uprave osnovana služba za razvoj koji će u cijelosti biti osposobljena obavljati poslove koje je obavljao Centar za poduzetništvo. Time se stoga gubi svrha postojanja, te pokreće postupak likvidacije društva Centar za poduzetništvo grada Orašja d.o.o.

  Rasprave nije bilo i predložena odluka je jednoglasno usvojena.  

  Sjednica završila u 1115

   

   Zapisničar  Nikola Klaić                 Predsjednik Gradskog vijeća Stanko Vincetić