Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 22. sjednicu Gradskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Grad  Orašje

  Gradsko vijeće

  Broj: 01-02-1479/22

  Orašje, 12.10.2022. godine

   

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

   

  22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 20.10.2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati 

  Sjednica će se održati u Školskom centru fra Martina Nedića“ u Orašju (amfiteatar)

   

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Orašja fra Marku Oršoliću,
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica Grada Orašja Ženskom odbojkaškom klubu Orašje,
  5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica Grada Orašja pripadnicima Dobrovoljačke satnije Ban Josip Jelačić iz Zaprešića – Bistre,  
  6. Prijedlog Odluke o prestanku rada i pokretanju postupka likvidacije društva Centar za poduzetništvo grada Orašja d.o.o. Orašje,
  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju i stavljanju na ponovnu javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašja,
  8. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda.

              Predsjednik

                                                                                                                                            ____________

                                                                                                                                            Stanko Vincetić