Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 21.  sjednice Gradskog vijeća Orašje, održane dana 22.9.2022. godine

  sa početkom u 10.00 sati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

                                                                                                        

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 22 vijećnice/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutan vijećnici: Nikola Ilišević, Anto Kobaš  i Nusret Saltović.

  Pored vijećnika sjednici nazočni: Pomoćnice/i Gradonačelnika: Manda Kosić , Manda Rezo, Andrijana Dujmenović, Vlado Stanić, Pero Baotić, Mladen Marković i Darjan Ivić, tajnik Gradskog organa uprave Ruža Nedić,  te  predstavnici medija.

   

  Nakon što je utvrđen kvorum predsjednik pozdravlja sve nazočne, kao i slušatelje Radiopostaje Orašje, te za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

   

   

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.- 30.6.2022. godine,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.- 30.6.2022. godine,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu, 
  7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora,
  8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Općine Orašje,
  9. Prijedlog Odluke o visini zakupnine stambenih jedinica izgrađenih u okviru realizacije Projekta „Regionalni stambeni program RSP- podprojekt BiH 6”,
  10. Prijedlog Odluke o upisu prava vlasništva na poslovnom prostoru,
  11. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u k.o.  Vidovice,
  12. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske,
  13. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Orašje,
  14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i  imenovanju članova Školskog odbora  Školskog centra fra Martina Nedića Orašje,
  15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i  imenovanju članova Školskog odbora  Srednje strukovne škole Orašje.

   

  te isti daje na raspravu.

  Pero Baotić predlaže da se dnevni red dopuni novom točkom koja bi se razmatrala kao točka 16. a koja bi glasila „16. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora Centra za poduzetništvo Grada Orašje d.o.o. Orašje“ navodeći  razloge predlaganja ove točke kao dopune predloženog dnevnog reda.

  Prijedloga za izmjenu više nije bilo i predsjednik predloženu izmjenu daje na glasovanje.

  Nakon provedenog glasovanja konstatira kako  je prijedlog  prihvaćen. Podršku prijedlogu dao 21  vijećnik dok je jedan vijećnik bio „Suzdržan“.

  Nakon provedenog glasovanja o prijedlogu za izmjenu dnevnog reda predsjednik daje na glasovanje dnevni red sa prihvaćenom dopunom i konstatira kako je isti usvojen sa 21 glasom „Za“,  uz 1 glas „Suzdržan“

   

  Ad. – 1.       Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća

   

  S obzirom da nije bilo primjedbi, Predsjednik daje Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je isti jednoglasno usvojen.

   

   

  Ad. – 2.     Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Mario Pejić ima 3 pitanja:

  1. Prvo pitanje je upućeno službi za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i civilnu zaštitu. Obzirom da se nalazimo u predizbornom vremenu  8.9. 2022. godine poslali su dopis u kom se pozivaju na Odluku o komunalnom redu na dio koji propisuje uvjete i način plakatiranja odnosno gdje je isto zabranjeno te tko bude kršio odredbe da će plakati biti odmah uklonjeni. Iznosi kako su sve stranke ispoštivale navedeno osim stranke HDZ BiH. Dopisom ukazivali službi na kršenje odluke o komunalnom redu i to  više puta kao i Gradskom izbornom povjerenstvu i do sada ništa nije poduzeto. Pita zašto i traži usmeni odgovor.   
  2. Što je Grad, obzirom da se izmjenama i dopunama proračuna povećavaju prihodi u odnosu na planirano, misli poduzeti  po pitanju socijalnih davanja koja u ovakvom vremenu svakako treba povećati kako bi se barem donekle ublažile posljedice velike inflacije. Napominje na kraju kako su ranije ukazivali na potrebu, obzirom da ne mali broj kućanstava ne može sastaviti kraj s krajem, otvaranje javne kuhinje a koliko mu je poznato po tom pitanju nije, „do sada“ ništa poduzeto.
  3.  U proteklom periodu na području grada bila su organizirana razna kulturna i druga događanja koja su dijelom financirana i iz Proračuna Grada. Kao gradski vijećnik nije dobio poziv niti za jednu manifestaciju dok su neki članovi vladajuće stranke uredno pozivani.

   

  Alen Aljukić ima jednu inicijativu a odnosi se na objekt koji se nalazi u dvorištu škole odnosno jedan objekt koji se nalazi preko puta Srednje strukovne škole. Oba su objekta u dosta lošem stanju i predstavljaju ne samo izvor zaraze nego i prijetnju sigurnosti učenika. Traži da se krene u poduzimanje koraka kako bi se taj problem riješio.

   

  Emir Beširević iznosi kako je na 20. sjednici Gradskog vijeća donesena Odluka o izmjenama Odluke o novčanim naknadama vijećnika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Orašje.

  Odluka je podržana velikom većinom vijećnika i tom prilikom smo čuli kako gradski vijećnici imaju najmanju fiksnu naknadu za vijećnike u cijeloj F BiH, što je neistina. Općina Odžak nema fiksne mjesečne naknade za vijećnika tj. Paušala. Njihova Odluka propisuje pravo na naknadu samo za vijećnika koji budu nazočni na cijeloj sjednici vijeća dok oni koji napuste sjednicu prije kraja nemaju pravu na naknadu.

  Inicijativa: Da se razmotri opcija da se u Gradskom vijeću Orašje ukine tzv. Paušal, te da se isplaćuje samo naknada za dolaske na sjednicu u visini koja je propisana, ali pod uvjetom da vijećnik mora prisustvovati istoj i ne smije neopravdano napustiti sjednicu. U slučaju izostanka ili neopravdanog napuštanja sjednice umanjiti naknadu za 100%.

   

  Marinko Džoić ima inicijativu a koju skoro svake godine u ovo vrijeme ponavlja, a radi se o kažnjavanju nesavjesnih poljoprivrednika koji prilikom obrade zemljišta  iznose na puteve, koji su sada u  veoma dobrom stanju, velike količine zemlje na način da se pojača rad  komunalnih redara na terenu.

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Ad. – 3.    Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1. – 30.6. 2022. godine

  Kratko pojašnjenje dala Manda Kosić nakon čega je uslijedila rasprava.

  Ivan Dominković ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svom sastanku između ostalog raspravljali i o ovoj točki kao i o naredne tri te kako su sve točke jednoglasno prihvaćene te da neće kada one budu predmet rasprave ponovno izlaziti.

  U raspravi od vijećnika učešće uzeo Mario Pejić koji je prokomentirao pojedine stavke kako prihodovne tako i rashodovne strane.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira  da je predloženi zaključak usvojen sa 21 glasom za uz 2 glasa „Suzdržana“. 

   

  Ad. – 4.     Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve Proračuna Grada Orašja  za razdoblje 1.1. -30.6. 2022. godine

   

  Nakon pojašnjenja koje je dala Manda Kosić i komentara vijećnika koji je u svojoj raspravi po ovoj točki dao vijećnik Mario Pejić, predsjednik točku daje na glasovanje.

  Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 5.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu

   

  Manda Kosić u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je razlog donošenja ove odluke povećanje prihodovne strane proračuna u odnosu na proračunom planirano i to za iznos od 1.275.000 KM. Na kraju iznosi stavke koje su pretrpjele značajnije izmjene u odnosu na planirano te kako  će se većina sredstava upotrijebiti u kapitalne investicije.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar podržava predloženu odluku.

  Emir Beširević u svom komentaru između ostalog ukazuje na pogreške koje se odnose na pojedine stavke kako prihodovne tako i rashodovne strane a radi se o namjenskim sredstvima koje se ne troše na ono za što su namijenjena. Iznosi na kraju, kako obzirom da nije podržao niti proračun, neće podržati ni predložene izmjene.

   

  Mario Pejić u svojoj kratkoj raspravi iznosi kako je svakako za pohvalu što će prihodi biti ostvareni u iznosu većem od planiranog. Međutim dalje iznosi kako su razlozi povećanja produkt većih poreznih davanja zbog enormnog rasta cijena. Također iznosi kako kapitalni projekti koji su planirani i na koji će se  potrošiti veći dio viška prihoda su sigurno potrebni. Međutim u ovakvim vremenima možda ne bi trebali biti i prioritet nego da to budu veća pomoć socijalno ugroženim kategorijama odnosno onima koji svojim primanjima ne mogu pokriti osnovne životne potrebe. Predloženo neće podržati.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja Odluka je u predloženom obliku usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 2 glasa „Protiv“.

   

  Ad. – 6.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje  za 2022. godinu

   

  Manda Kosić iznosi, u svom kratkom pojašnjenju, kako je zakonska obvezu donošenja ovakve odluke navodeći razloge koji su doveli do dopune ranije odluke.

   

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“

   

  Ad. -7.

   Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora

   

  Ruža Nedić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako  su kroz primjenu ranije odluke uočeni određeni nedostaci. Predloženom dopunom se ti nedostaci otklanjaju u  dijelu koji propisuje na koji način  i kome se mogu prenijeti prava i obveze iz potpisanom ugovora naravno sukladno Zakonu o gospodarskim društvima.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predložena odluka jednoglasno usvojena

   

  Ad. - 8.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Općine Orašje

   

  Kratko pojašnjenje ove točke dao Darjan Ivić iznoseći između ostalog da se predloženom odlukom mijenja temeljna odluka zbog većeg broja video ekrana u odnosu na broj kad je temeljna odluka donošena. Istom se propisuju uvjeti dodjele koji će biti istovjetni uvjetima ranije postavljenim led ekranima. Također odluka se mijenja i u dijelu koji se odnosi na nadležnost za provođenje postupka zakupa na video ekranima.

   

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o visini naknade zakupnine stambenih jedinica izgrađenih u okviru  realizacije projekta „Regionalni stambeni program RSP- podprojekt BiH 6“

   

  Prije nego je pojasnila predloženu točku ispred predlagatelja predlaže da se članak 3. predmetne odluke izmjeni na način da se iza riječi „m2“ dodaju riječi „ukupne površine“.

  Rasprave nije bilo i odluka je sa   predloženom dopunom    jednoglasno usvojena.

   

   

   

   

  Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke o upisu prava vlasništva na poslovnom prostoru

   

  Manda Rezo iznosi kako se radi o poslovnom prostoru kod parka (bivša mesnica) u Orašju koje je u zemljišno knjižnom uredu  u knjizi  upisan na SIZ. Obzirom da SIZ više ne postoji pravni sljednik je Grad Orašje. U postupku harmonizacije nije upisan kao vlasništvo Grada, te je potrebno donijeti ovakvu odluku na osnovu koje će zemljišno knjižni ured upisati predmetni prostor kao vlasništvo Grada.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je  nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u k.o. Vidovice

   

  Manda Rezo u svom pojašnjenju iznosi kako se predloženom odlukom, ukoliko bude usvojena ovlašćuje Gradonačelnik da u ime grada kupi zemljište označeno kao k.č. broj 4720/1 površine  4193mod fizičke osobe iz Vidovica  po cijeni, koju je odredio ovlašteni sudski vještak a sa kojom se složio i vlasnik parcele a koja iznosi 1,5 KM/m2.  Na kraju iznosi kako je razlog kupovine predmetne parcele uređenje pristupnog puta do Starog groblja u Vidovicama sa određenim brojem parking mjesta.

  Rasprave nije bilo i dopredsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

   

  Manda Rezo iznosi kako je Predsjednik RH donio Odluku o osnivanju Konzulata RH sa sjedištem u Orašju. Za normalno funkcioniranje potrebno je osigurati adekvatan prost, a na temelju dogovora određen je prostor u III ulici na broj 15. Usvajanjem odluke se predmetni poslovni prostori, koji se nalaze na prvom i drugom katu ukupne površine 149,4 m2 dodjeljuje  na neodređeno vrijeme za potrebe rada konzulata uz naknadu od 1173,50 KM s PDV-om. Također i prizemlje zgrade, koje je vlasništvo županije Posavske se dodjeljuje konzulatu na korištenje.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz zahvalu predsjedniku RH što je odredio Orašje kao sjedište konzulata daju podršku predloženoj odluci.

  Mario Pejić također uz pohvale i pogodnosti koje će imati građani iznosi kako će Stranka HSP svakako podržati predloženo.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja dopredsjednik konstatira kako je predložena odluka jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 13.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća J.U. Centar za socijalni rad

   

  Mladen Marković ispred predlagatelja iznosi kako mandat članovima sadašnjeg upravnog vijeća ističe krajem godine. Kako bi se postupak izbora novih članova upravnog vijeća mogao provesti do isteka mandata potrebno je donijeti ovakvu odluku kojom se pokreće procedura izbora novih članova i kojom se ovlašćuje Gradonačelnik da raspiše natječaj i imenuje povjerenstvo za provedbu postupka izbora  članova novog saziva upravnog vijeća koje će nakon provedenog postupka Gradskom vijeću dostaviti  rang listu kvalificiranih kandidata.

  Dopredsjednik točku, obzirom da nije bilo rasprave dao na glasovanje te konstatira, nakon glasovanja, da je odluka jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 14.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića

   

  Mladen Marković između ostalog iznosi kako je provedena zakonom propisana procedura kada je u pitanju izbor članova školskog odbora. Školski odbor broj 5 članova (2 iz reda nastavnika i stručnih suradnika, 2 iz reda osnivača i lokalne zajednice i 1 iz reda  roditelja). Na natječaj je pristiglo 11 prijava od toga jedna iz reda nastavnika i stručnih suradnika, dvije iz reda roditelja, 8 iz reda osnivača i lokalne zajednice.

  Shodno propisanoj proceduri Vijeće roditelja za člana školskog odbora nominiralo je Luciju
  Živković. Nastavničko vijeće nominiralo je Snježanu Damjanović. Sa kandidatima prijavljenim iz reda osnivača i lokalne zajednice obavljen je intervju, jedan kandidat odustao,  kako to i predviđa Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima nakon čega je Povjerenstvo sačinilo rang listu kandidata kako slijedi:

  1. Nada Ević/ Manda Oršolić,
  2. Damir Dominković,
  3. Alen Aljukić, Lucija Džoić Mijić i Anita Mikić
  4. Marko Struhak Nedić

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave, na kom su bila nazočna 4 člana prihvatili a što predlažu i Gradskom vijeću da se za članove školskog odbora imenuju:

  1. Snježana Damjanović iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
  2. Lucija Živković iz reda roditelja,
  3. Nada Ević iz reda osnivača i lokalne zajednice i
  4. Manda Oršolić iz reda  osnivača i lokalne zajednice.

  Alen Aljukić u svom komentaru prijedloga Odbora upoznaje vijećnike kako je i sam bio član u prošlom sazivu školskog odbora gore navedene škole. Kako su održali veliki broj sjednica i sve su probleme sa kojima su se susretali uspješno rješavali. Također iznosi kako je na intervju  prije četiri godine ocijenjen sa najboljim ocjenama koje su sada, što je malo čudno, nakon četiri godine iskustva znatno lošije. Također stavlja  primjedbu na nacionalnu pripadnost izabranih članova iznoseći kako po zakonu sastav mora odražavati nacionalnu strukturu što u ovom slučaju nije ispoštovano. Na kraju iznosi kako se  prilikom glasovanja, zbog sukoba interesa, neće  izjašnjavati o predloženoj točki.

   

  Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je prijedlog Odbora prihvaćen, sa 17 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

   

   

  Ad. – 15.

              Prijedlog Rješenja o  razrješenju i  imenovanju članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje

   

  Mladen Marković pojašnjavajući ovu točku iznosi kako se i ovdje kao i u prethodnoj točki radi o razrješenju odnosno imenovanju članova školskog odbora s tim što se ovdje radi o Srednjoj strukovnoj školi. Na raspisani natječaj pristiglo je 8 prijava i sve su ispunjavale propisane uvjete (3 iz reda nastavnika i stručnih suradnika, 2 iz reda roditelja te 3 iz reda osnivača i lokalne zajednice).

  Sukladno zakonu o srednjem školstvu, Nastavničko vijeće je za školski odbor nominiralo Gabrijelu Miličević-Mikić i Katarinu Mijatović. Vijeće roditelja je za svog člana u školskom odboru nominiralo Dragicu Krištić. Kako je zakonom propisano sa  kandidatima ispred osnivača i lokalne zajednice povjerenstvo je obavilo intervju i sačinilo rang listu kandidata kako slijedi:

  1. Amela Maloparić/Anita Mikić
  2. Goran Topić.

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao i o ovoj točki nakon čega su prihvatili a što predlažu i Gradskom vijeću da se za članove školskog odbora imenuju:

  1. Gabrijela Miličević-Mikić iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
  2. Katarina Mijatović iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
  3. Amela Maloparić iz reda osnivača i lokalne zajednice,
  4. Goran Topić iz reda osnivača i lokalne zajednice i
  5. Dragica Krištić iz reda roditelja.

   

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 16.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti direktora Centra za poduzetništvo Grada Orašja d.o.o. Orašje

   

  Kratko pojašnjenje točke dao Pero Baotić koji između ostalog navodi razlog razrješenja.

  Obzirom da rasprave nije bilo prijedlog Rješenja kojim se v.d. direktora Centra za poduzetništvo Grada Orašja razrješava dužnosti je usvojeno sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Sjednica završila u 1135

   

   Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                                Stanko Vincetić