Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 20.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 14. srpnja

   2022. godine sa početkom u 10.00 sati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 20 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

  Odsutni vijećnici: Mato Marić, Ivan Dominković, Saša Nedić, Nusret Saltović i Mario Pejić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni pomoćnice/i Gradonačelnika: Manda Kosić, Mladen Marković, Pero Baotić, Vlado Stanić, Darjan Ivić,  tajnik Gradskog organa uprave Ruža Nedić, Općinski pravobranitelj Marijan Živković,  te  predstavnici medija.

  Nakon utvrđivanja kvoruma vijećnik Nesad Tokalić predlaže,  prije nego se krene sa radom po točkama dnevnog reda današnje sjednice, da se minutom šutnje oda počast stradalim u Srebrenici gdje je prije 27 godina počinjen genocid nad Bošnjacima.

  Prijedlog vijećnika je prihvaćen i nakon odavanja počasti žrtvama u Srebrenici krenulo se sa radom.

   

  Nakon pozdrava upućenog nazočnima i slušateljima RPO-a, predsjednik je za današnju sjednicu predložio slijedeći

   

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu nacrta Statuta Grada Orašja,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Bok, Donja Mahala, Kopanice, Kostrč , Lepnica, Oštra Luka, Tolisa i Vidovice,
  6. Prijedlog Odluke i izmjenama Odluke o novčanim naknadama vijećnika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Orašje,
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije,
  9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu,
  10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zamjenu nekretnina,
  11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Vodovod i odvodnja d.o.o. za 2021. godinu,
  12. Prijedlog Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dom zdravlja Orašje za 2021. godinu,

  te isti daje na raspravu.

   

  Alen Aljukić predlaže da se točka pod rednim brojem 6. skine s dnevnog reda.

  Emir Beširević također podržava prijedlog vijećnika Aljukića te i on predlaže da se točka pod rednim brojem 6. skine s dnevnog reda.

   

  Stigao vijećnik Saša Nedić.

   

  Prijedlog za izmjenu više nije bilo i predsjednik predloženu izmjenu daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako prijedlog nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dala 3 vijećnika dok je 18 vijećnika bilo „Protiv“ .

  Nakon provedenog glasovanja o prijedlogu za izmjenu dnevnog reda predsjednik daje na glasovanje dnevni red u predloženom obliku i konstatira kako je isti usvojen sa 18 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća

   

  Predsjednik, obzirom da  nije bilo primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 18 sjednice isti dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je isti jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća

   

  Primjedbi niti na ovaj zapisnik nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 3.

  Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor održao sastanak na kom su raspravljali o uočenom problemu a radi se od  dijelu javnih površina koje se ne održavaju. Predlaže da se u što skorije vrijeme, iznađe nekakvo rješenje kojim bi se u pored postojećih javnih površina, koje se održavaju,  dodaju i površine koje trenutno nisu uključene.

  Na kraju predlaže da se, a što je i ranije predlagao da se u  radni odnos u Komunalac prime dvije ženske osobe koje bi u proljetnim i ljetnim mjesecima održavale javne površine na kojima je zasađeno cvijeće.

   

  Emir Beširević ima 3 inicijative.

  Prve dvije inicijative se odnose na poduzimanje mjera u cilju povećanja sigurnosti prometa u Gradu Orašje. Da se na izlazu iz XIII ulice na VIII ulicu zbog nepreglednosti  postavi prometno  ogledalo kao i postavljanje, odnosno zamjena razbijenog prometnog  ogledala u II ulici koji će omogućiti uočavanje učesnika u prometu  koja dolaze iz IX ulice.

  Također predlaže da se zbog sve većeg broja prometnih nesreća u samom jezgru grada Orašja poduzmu mjere koje bi smanjile broj istih, Kao jedno od rješenja predlaže postavljanje ležećih policajaca na mjestima na kojima se dešava najveći broj prometnih nezgoda.

  Treća inicijativa odnosi se na ograđivanje kontejnera za odlaganje otpada na križanju prve i šeste ulice željeznom konstrukcijom uz mogućnost pristupa istih. Na taj način bi se vizualno uljepšao taj dio a uvelike bi se smanjilo i širenje neugodnih mirisa.

   

  Alen Aljukić upoznaje vijećnike kako je 5.5. 2022. godine od strane Gradskog vijeća donesena Odluka o davanju općinskih stanova u zakup. U istoj odluci u članku 13. alineja 2 stoji da je  u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu odluke nadležna služba dužna obavijestiti korisnike stanova i ponuditi im sklapanje ugovora o zakupu istih.

  Pitanje: Zašto su gradske službe prije slanja zahtjeva za sklapanje ugovora o zakupu slali obavijesti o iseljenju iz istih bez ponuđenog ugovora o zakupu. Traži pismeni odgovor.

  Inicijativa: Poduzeti mjere kojim bi se ograničila brzina motornih vozila ulicom koja prolazi pored Omladinskog doma kod kojeg postoji dječje igralište  i koje koristi sve veći broj djece. Kako bi se spriječile eventualne nezgodne situacije što prije poduzeti mjere kojim bi se nesavjesnim vozačima koji ulicom voze velikom brzinom stalo u kraj.

   

  Ad. 4.

              Prijedlog zaključka o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu nacrta Statuta Grada Orašja

   

  Kratko pojašnjenje točke dala predsjednica Odbora za statut, poslovnik i propise Dragica Krištić iznoseći između ostalog razlog predlaganja nacrta Statuta te kako će se sukladno važećim zakonskim propisima provesti javna rasprava nakon čega će se pristupiti izradi prijedloga. Eventualne  prijedloge i primjedbe dostavljene tijekom javne rasprave koje bi doprinijele izradi boljeg prijedloga bi se  i uvrstile u isti. Na kraju iznosi kako će prijedlog Statuta biti na dnevnom redu sjednice vijeća i vijećnici su ti , koji su po zakonu ovlašteni za donošenje istog.

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Josip Pejić i Emir Beširević.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Bok, Donja Mahala, Kopanice, Kostrč, Lepnica, Oštra Luka, Tolisa i Vidovice

   

  Kratko pojašnjenje dao tajnik Gradskog organa uprave nakon čega, obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik istu dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predložena odluka jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o novčanim naknadama vijećnika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Orašje

   

  Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku, na kom su bila nazočna 4 člana jednoglasno prihvatio, a što predlažu i  Gradskom vijeću, da se prihvati Odluka kojom je predviđeno povećanje kako vijećničkog paušala tako i naknade za nazočnost sjednici. Također, iznosi kako je Poslovnikom propisano da je ovlašteni predlagatelj, kada su vijećničke naknade u pitanju, Odbor za izbor i imenovanje. Na kraju iznosi kako se u samom prijedlogu odluke potkrala tehnička pogreška. Dva članka odluke nose broj 2. Predlaže da se pogreška ispravi tako da članci 1. i 2. ostaju što se numeracije tiče dok drugi članak koji nosi  broj 2. postaje članak 3., a članak 3. postaje članak 4.

   

  Nesad Tokalić  ispred Gradskog odbora SDA Orašje protivi donošenju ovakve odluke te predlaže da se sredstva predviđena za povećanje vijećničkih naknada preusmjere i uplate na račun Centra za socijalni rad, te podijele korisnicima usluga centra.

  Emir Beširević iznosi kako je sramotno to što se predlaže povećanje te da isto ne može podržati.

  Traži da se sukladno Poslovniku, koji predviđa takvu mogućnost, o odluci vijećnici izjasne pojedinačno.

  Predsjednik iznosi kako je sukladno Poslovniku također propisano kako bi se glasalo pojedinačno potrebna je podrška najmanje jedne trećine vijećnika.

  Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Emira Beširevića da se o prijedlogu  odluke vijećnici izjasne pojedinačno i konstatira, nakon glasovanja, kako prijedlog nije prihvaćen. Prijedlog vijećnika podržao je 1 vijećnik dok je 21 vijećnik bio „Protiv“.

  Obzirom da prijedlog vijećnika o pojedinačnom  izjašnjavanju nije prihvaćen predsjednik točku daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predložena odluka usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 3 glasa „Protiv“.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašju

   

  Ruža Nedić ukratko pojasnila predloženo iznoseći razloge izmjene ne tako davno donesene Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašju.

  Rasprave nije bilo i predložena odluka je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. - 8.

              Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije

   

  Ruža Nedić u svom pojašnjenju predložene odluke između ostalog iznosi kako se parcela koja je predmet prodaje nalazi na „Dumačama“ – robna pijaca u Orašje. Površina parcele je  845 m2 a početna cijena, prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka,  iznosi 50 KM/m2.

  Nakon provedbe zakonom propisane procedure koja slijedi nakon usvajanja odluke gradonačelnik  će sa najboljim ponuđačem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne parcele.

   

  Rasprave nije bilo i predložena odluka je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu

   

  Ruža Nedić, pojašnjavajući predloženo iznosi, između ostalog kako je nadležna gradska služba zaprimila zahtjev gospodina Vlade Prgić iz Donje Mahale za utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu. Sukladno tome proveden je ispitni postupak u kojem je utvrđeno da je gore navedeni gospodin 1990. godine izgradio stambeni objekt na zemljištu koje je jednim dijelom u vlasništvu grada. Radi se o zemljištu površine 390 m2. Sukladno zakonskim propisima u ovakvim situacijama moguća je legalizacija stambenog objekta uz uvjet plaćanja naknade za zemljište koje je u vlasništvu grada. Utvrđeno je kako je gospodin Vlado Prgić za državno zemljište na kom je izgradio  stambeni objekt dužan platiti iznos od 2340,00 KM.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 1  glas „Suzdržan“.

   

   

   

  Ad. -10.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zamjenu nekretnina

   

  Vezano za ovu točku, Ruža Nedić iznosi kako se na području mjesta Vidovice nalazi Staro groblje koje ima povijesni značaj ne samo za Vidovice nego i šire. Do sada do tog groblja nije postojala adekvatna pristupna ceste. Zbog toga je Grad započeo sa izgradnjom pristupne ceste sa adekvatnim parking prostorom. Međutim radi se o privatnom vlasništvu, te kako bi se projekt mogao realizirati potrebno je izvršiti kupovinu ili zamjenu zemljišta. Ovim zaključkom se predlaže davanje  suglasnost na zamjenu zemljišta koje se nalazi u privatnom vlasništvu za zemljište koje je u vlasništvu Grada, a granici sa istim i koje je prema procjeni sudskog vještaka iste vrijednosti.

   

  Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je usvojen sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 11.

                Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2021. godinu

   

  Kratko pojašnjenje dao je direktor poduzeća Vidan Vidović nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće sa svojim pohvalama, primjedbama, prijedlozima i sugestijama, na koje je  djelomično odgovorio direktor poduzeća učešće uzeli: Josip Pejić, Marinko Džoić, Alen Aljukić i Emir Beširević.

   

  Po završetku rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Dom zdravlja „ Orašje za 2021.godinu

   

  Ivan Benković, ravnatelj ustanove ukratko pojasnio važnije stavke izvješća nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su  učešće uzeli vijećnici Josip Pejić i Emir Beširević.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

   

   

                                                              

  Sjednica završila u 1135

   

   Zapisničar                                                                                       Predsjednik Gradskog  vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                             Stanko Vincetić