Zapisnik s 18. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 18.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 30. svibnja

   2022. godine sa početkom u 10.00 sati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

   

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 21 vijećnica/k što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutan vijećnici: Anica Kopić, Mato Marić, Alen Aljukić i Mario Pejić.

  Pored vijećnika sjednici nazočni:  Gradonačelnik Marijan Oršolić, pomoćnice/i Gradonačelnika:  Manda Rezo, Manda Kosić, Vlado Stanić,  tajnik Gradskog  organa uprave Ruža Nedić, Općinski pravobranitelj Marijan Živković,    te  predstavnici medija.

   

  Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Gradskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje RPO-a  te za istu predlaže slijedeći

   

  D N E V N I    R E D

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,
  2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.-31.3.2022. godine,
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Bok, Donja Mahala, Kopanice, Kostrč, Lepnica, Orašje, Oštra Luka, Tolisa, Ugljara i Vidovice,
  4. Prijedlog Odluke o formiranju Poduzetničke zone Dusine,
  5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Orašja,
  6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Školski centar fra Martina Nedića u Orašju,
  7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje,
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa,
  10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku,
  11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Centra za socijalni rad Orašje za 2021.g.,
  12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pčelica Orašje za 2021.g.,
  13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Komunalac d.o.o. Orašje za 2021.g.

   

  nakon čega isti daje na raspravu.

  Stigao Vijećnik Mario Pejić.   

   

  Manda Rezo uz kratko obrazloženje ispred predlagatelja sa predloženog dnevnog reda povlači točku pod rednim brojem 3.

   

  Ruža Nedić predlaže, uz kratko obrazloženje,  da se dnevni red predložen za današnju sjednicu dopuni točkom koja  glasi „  Prijedlog Odluke o ustupanju pokretne imovine na korištenje i upravljanje J.P. „ Komunalac“ d.o.o. Orašje.“.

  Predsjednik predlaže da se predložena dopuna  razmatra kao točka pod rednim brojem 3. Time se ne bi mijenjao redoslijed ostalih točaka predloženih za današnju sjednicu, što je od strane vijećnika i prihvaćeno.

  Predsjednik daje prijedlog za dopunu dnevnog reda na glasovanje i konstatira kako je isti jednoglasno usvojena.

  Nakon toga predsjednik  dnevni red sa usvojenom dopunom daje na usvajanje   i konstatira, nakon provedenog glasovanja,  kako je isti jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Anto Kobaš ima inicijativu  ispred Kluba vijećnika HDZ-a 1990 da se povećaju iznosi vijećničkih paušala navodeći kako se iznosi nisu mijenjali dugo godina i kako su jedni od najmanjih u F BiH.

   

  Ad. – 2.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 01.01.-31.03. 2022. godine

   

  Kratko pojašnjenje predloženog dala pomoćnica gradonačelnika Manda Kosić nakon čega je uslijedila rasprava.

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svom sastanku, nakon rasprave bez ikakvih primjedbi,  jednoglasno podržali predloženi zaključak.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ- BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom izvješću.

  Emir Beširević uz komentar pojedinih stavki prihodovne strane iznosi kako one nisu rezultat pozitivnih kretanja privrede nego su plod inflacije te kako će njegovo  punjenje  u narednom periodu biti sve bolje. Na kraju iznosi kako predloženo neće podržati obzirom da je bio protiv samog usvajanja proračuna za ovu godinu.

   

  Mario Pejić podržava izneseno od strane vijećnika Beširevića navodeći, na kraju izlaganja  kako će prilikom izjašnjavanja biti suzdržan.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 20 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 3.

              Prijedlog Odluke o ustupanju pokretne imovine na korištenje i upravljanje J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje

   

  Ruža Nedić u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se ovom odlukom poduzeću Komunalac daje na korištenje i upravljanje traktor i malčer. Odlukom su također propisana određena prava i  obveze poduzeća dok će se ugovorom koji će naknadno biti sklopljen sa poduzećem biti detaljno uređena prava i obveze ugovornih strana.

  Mario Pejić predlaže, obzirom da su MZ-e ranije dobile nekakve traktore da se, ukoliko je grad u mogućnosti, za iste nabave  kakvi mali malčeri koje bi MZ-e koristile za održavanje zelenih površina na svom području.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Odluke o formiranju Poduzetničke zone Dusine

   

  Manda Rezo pojašnjavajući ovu točku iznosi kako je postojeća poduzetnička zona Dusine formirana 2010. godine i obuhvaća istočni dio Zone za poduzetništvo II i prostor Poduzetničke zone III ukupne površine 351 749 m2. . Kako je veći dio zone izgrađen stvorila se potreba da se zona proširi  što bi stvorilo pretpostavke tj. preduvjete za sudjelovanje u projektima kroz koje bi se mogla osigurati određena novčana sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture zone. Predloženom odlukom postojeća poduzetnička zona bi se proširila za 74 499m2.

  Stigao vijećnik Alen Aljukić.

  Rasprave nije bilo i odluka je nakon glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Odluke o pristupanju izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Orašja

   

  Manda Rezo iznosi kako je Grad Orašje u suradnji sa Federalnom geodetskom upravom pokrenuo zajednički projekt izrade baze digitalnog katastra komunalnih uređaja. Katastar komunalnih uređaja predstavlja zbirnu evidenciju kako grafičkih tako i alfanumeričkih podataka svih komunalnih  vodova od vodovoda, kanalizacije,, elektroenergetskih, telekomunikacijskih i dr. Nakon usvajanja predložene odluke, nadležna služba će zatražiti od nadležnih poduzeća čiji su vodovi predmet digitalizacije da dostave svoje elaborate o instalacijama. Na temelju dobivenih podataka pripremit će se projektni zadatak za izradu  katastra za što će biti potrebno dobiti i suglasnost Federalne geodetske uprave. Nakon toga će se kroz postupak javne nabave izabrati izvođač koji će sve dobivene podatke objediniti. Na kraju iznosi kako će izradu baze digitalnog katastra po pola financirati Grad Orašje  i Federalna geodetska uprava.

  Rasprave nije bilo i predložena odluka je jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Školski centar fra Martina Nedića u Orašju

   

  Ruža Nedić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako članovima školskog odbora gore navedene škole ističe mandat u devetom mjesecu tekuće godine. Kako bi se postupak izbora mogao provesti do isteka mandata potrebno je donijeti ovakvu odluku koja je prvi korak koji je potrebno poduzeti kako bi se procedura izbora mogla provesti kako je zakonom i propisano. Na kraju iznosi kako se i u narednoj točki radi o istoj stvari te je neće posebno obrazlagati.

  Predsjednik točku, obzirom da nije bilo rasprave, daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

   

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Srednje strukovne škole

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice

   

  Ruža Nedić iznosi kako će u svom obrazloženju obuhvatiti i naredne dvije točke dnevnog reda jer se radi o istoj stvari. Navodi kako je za izbor članova školskih odbora provedena zakonom propisana procedura nakon čega je od strane imenovanog povjerenstva sačinjena rang lista kvalificiranih kandidata kako je to u  materijalima i navedeno.

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su na sjednici na kojoj su bila nazočna 4 člana raspravljali o ovoj točki nakon čega su jednoglasno prihvatili a što predlažu i Gradskom vijeću da se za članove školskog odbora imenuju:

  1. Ljubomir Janjić iz Vidovica
  2. Velimir Topić iz Oštre Luke
  3. Đurđica Nedić iz Ugljare
  4. Zdenka Babić iz Vidovica i
  5. Katarina Janjih iz Vodovica

   

  Rasprave nije bilo i prijedlog odbora je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa

   

  Kristina Živković iznosi kako je odbor nakon rasprave i po ovoj točki jednoglasno prihvatio a što predlažu i  Gradskom vijeću da se za članove školskog odbora imenuju:

  1. Mijo Oršolić iz Tolise,
  2. Sanja Živković iz Donje Mahale,
  3. Miroslav Damjanović iz Tolise
  4. Marina Marošević iz Tolise i
  5. Olivera Vincetić iz Tolise.

  Predsjednik, obzirom da rasprave nije bilo, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je i ova točka jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 10.

                Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako se ovdje radi o popuni mjesta u navedenoj školi koja, nakon provedenog natječaja za izbor članova školskog odbora, nisu popunjena. Nakon ponovljene procedure imenovano povjerenstvo je sačinilo rang listu kandidata. Odbor je nakon rasprave jednoglasno usvojio da se za članove Školskog odbora imenuju:

  1. Magdalena Ilić iz Boka i
  2. Igor Orkić iz Matića.

  Nakon provedenog glasovanja prijedlog Odbora je jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Centra za socijalni radi Orašje za 2021. godinu

  Laura Martinović, ravnateljica dodatno pojasnila izvješće nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli: Josip Pejić, Anto Kobaš  i Emir Beširević.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja dopredsjednik konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje za 2021. godinu

  Dijana Živković, ravnateljica vrtića ukratko dodatno pojasnila izvješće nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće, sa svojim pohvalama, sugestijama i prijedlozima, uzeli vijećnici: Josip Pejić, Anto Kobaš, Marinko Džoić, Mario Pejić i Emir Beširević.

  Predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 13.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac

   

  Nermin Zlatkić v.d. direktora poduzeća ukratko dodatno upoznao vijećnike sa sadržajem izvješća dodatno pojašnjavajući određene stavke posebno one koje se odnose na financijsko poslovanje poduzeća.

  U raspravi sa svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Anto Kobaš, Amela Jahić, Marinko Džoić, Emir Beširević i pred. vijeća Stanko Vincetić.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi  zaključak usvojen sa 20 glasova „Za“,  uz 2 glasa „Protiv“.

   

   

                                                             

  Sjednica završila u 1127

   

   

  Zapisničar Nikola Klaić                                                                         

  Predsjednik Gradskog vijeća Stanko Vincetić