Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 16.  sjednice Gradskog vijeća  Orašje, održane dana 31. ožujka

   2022. godine sa početkom u 10.00 sati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

                                                                                                         

  Sjednici Gradskog vijeća nazočna 22 vijećnice/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutan vijećnici: Emir Beširević, Nusret Saltović i Mijo Oršolić.

   

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni:  Gradonačelnik Marijan Oršolić, pomoćnice/i Gradonačelnika:  Manda Rezo,  Manda Kosić, Darjan Ivić, Pero Baotić, Vlado Stanić, Mladen, viši stručni suradnik u Službi za razvoj Davor Dominković,  tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, Općinski pravobranitelj Marijan Živković,    te  predstavnici medija.

   

  Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Gradskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje RPO-a  te za istu predlaže slijedeći

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvjanje Izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice,    
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2021. godinu,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2021. godinu,
  5. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine,
  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. -31.12. 2021. godine,
  7. Prijedlog Mišljenja na nacrt Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2021-2039.godine,
  8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za re/integraciju državljana BiH koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na područje općine Orašje za period 2021-2024.godine,
  9. Prijedlog Odluke o dodjeli  jednokratne novčane naknade rodiljama po rođenju djeteta i jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece,
  10. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana od interesa za općinu Orašje,
  11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje – asfaltiranja pristupne ceste na Sarajevsku ulicu u Donjoj Mahali,
  12. Prijedlog Odluke o odobravanju otpusta i otpisa potraživanja,
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Skupštine Turističke zajednice Županije Posavske kao predstavnika Općine Orašje,
  14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise,
  15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
  16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline,
  17. Zaključak o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje,
  18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije revidirane Strategije razvoja Općine Orašje za 2021. godinu,
  19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2021. godinu. 

  nakon čega isti daje na raspravu.

                                                                   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti usvojen.

   

  Predsjednik Gradskog vijeća upoznaje nazočne kako su u svim materijalima, obzirom da su vijećnicima  dostavljeni prije održavanja 15 sjednice na kojoj je donesen privremeni Statut Grada Orašje,  u zaglavljima predloženih akata kao i u tekstovima navedeni još uvijek Općina Orašje, Općinski načelnik kao i Općinsko vijeće ali da će prilikom uređivanja tekstova za potpis kao i za objavu sada u „Službenom glasniku Grada Orašja“ sve te riječi biti zamijenjene kako je to propisano u privremenom statutu Grada Orašje.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14 sjednice Općinskog vijeća

   

  Predsjednik točku dao na raspravu.

   

  Mario Pejić stavlja primjedbu na zapisnika tj. na tekst napisan po točki 19.  Iznosi kako je izostavljeno  tj. nije napisano da je i on sudjelovao u raspravi i predložio način kako da se greške uočene od strane vijećnika Marijana Nedića u predloženom rješenju   isprave.

   Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice  sa uvaženom primjedbom nakon provedenog glasovanja je jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Nesad Tokalić ima slijedeću inicijativu:

  „Od nadležne Gradske službe traži postavljanje jarbola s državnom zastavom na šehidsko spomen obilježje u gradskom parku detaljno obrazlažući predloženo.

   

   

  Marijan Pejić ispred HSP-a BiH  iznosi kako  nakon razmatranja nastale krize  kako u svijetu tako i u našoj zemlji predlažu osnivanje javne kuhinje obzirom  da   period koji dolazi ništa ne ukazuje da će se stanje popraviti. Predlaže da Grad bude inicijator osnivanja a da se onda u rad i egzistiranje kuhinje uključe svi oni koji mogu pomoći. Mišljenja je kako je potrebno da općina inicira sastanak na kom bi se poduzeli koraci radi osnivanja javne kuhinje koja će obzirom na stanje imati  ne mali broj korisnika.

   

   

   

  Ad. – 3.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2021. godinu

  Stigao vijećnik Emir Beširević.

   

  Kratko pojašnjenje predložene točke dao predsjednik Gradskog vijeća Stanko Vincetić nakon čega je uslijedila rasprava.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika uz kratak komentar daje podršku predloženom zaključku.

  Emir Beširević uz kratak komentar u kome iznosi prijedloge ali  i primjedbe vezano za sam zaključak zbog  kojih isti neće podržati.

  Rasprave po ovoj točki više nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2021.godinu

   

  Dodatno  pojašnjenje Izvješća dao Gradonačelnik Marijan Oršolić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli Josip Pejić i Emir Beširević koji pohvaljuje samo izvješće  uz jednu primjedbu Gradonačelniku a odnosi se na neodgovaranje na usmena pitanja vijećnika upućena izravno  njemu na sjednicama Gradskog vijeća.

  Nakon završetka rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2021. godine

   

  Manda Kosić, pomoćnica gradonačelnika ukratko dodatno pojasnila izvješće nakon čega je uslijedila rasprava.

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno podržano predloženi zaključak. Također iznosi kako je odbor raspravljao i o narednoj točki dnevnog reda koju je također nakon provedenog glasovanja jednoglasno podržao.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom zaključku.

  Emir Beširević iznosi kako predloženo neće podržati obzirom da nije dao podršku ni rebalansu proračuna  a ni samom Proračunu prilikom usvajanja zbog ne prihvaćanja njegovog amandmana.

  Rasprave više nije bilo i predloženi zaključak je usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2021. godine

   

  Kratko pojašnjenje i ove točke dala Manda Kosić nakon čega je  vijećnik Emir Beširević   nakon rasprave po istoj predložio  da se u buduće prilikom izrade ovakvog izvješća u istom navedu i imena fizičkih odnosno pravnih osoba  kojima  su sredstva dodijeljena.

  I ova točka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Mišljenja na nacrt Prostornog plana Županije Posavske

  za razdoblje 2021. – 2039

   

  Kratko pojašnjenje predložene točke dala pomoćnica gradonačelnika Manda Rezo nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su sa svojim kako pohvalama tako i sugestijama i prijedlozima, učešće uzeli Josip Pejić i Marinko Džoić.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predložena točka usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za re/integraciju državljana BiH koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na područje općine Orašje za period 2021. – 2024. godine

   

  Nakon dodatnog pojašnjenje točke od strane Pere Baotić u raspravi sa svojim pitanjem  na koje mu je odgovorio gospodin Pero Baotić učešće uzeo vijećnik Mario Pejić.

  Stigao vijećnik Mijo Oršolić.

  Točka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane naknade rodiljama po rođenju djeteta i jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece

   

  Mladen Marković u  svoj pojašnjenju između ostalog iznosi, vezano za predloženu odluku, kako se istom propisuju uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava kao i visina  naknade rodiljama kao i obiteljima sa više djece. Usvajanjem ove odluke prestaje da važi odluka iz 2016. godine. Predložena odluka je proširena i obuhvaća puno veći broj potencijalnih korisnika. Također iznos sredstava predviđen za realizaciju ove odluke je znatno veći u odnosu na ranije. Sada su u Proračuna za te namjene predviđena sredstva u iznosu od 120.000,oo KM dok je ranijom odlukom taj iznos bio 59.000,oo KM. Na kraju iznosi kako će se usvojena odluka primjenjivati od 01.01. 2022. godine.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ-a BiH uz pohvale za ovakvu odluku iznosi i kako će istu podržati.

   

  Mario Pejić na početku svoje rasprave iznosi kako će, svakako, predloženu odluku podržati. Međutim ima i određene prijedloge koji će ukoliko se prihvate, mišljenja je, poboljšati predloženu odluku.  Predlaže da za svako dijete bude jednak iznos i to 1000,oo KM eventualno da za prvo bude 1000,oo a za drugo treće i svako sljedeće po 500,00 KM  više ukoliko se mogu osigurati u proračunu sredstva.

  Mišljenja je da ova mjera neće biti odlučujuća  roditeljima za rađanje djece ali će im se barem  dati do znanja da zajednica misli o njima. Također predlaže, kako bi se izbjegle zlouporabe prava na naknadu, da se kao dokaz za ostvarivanje prava školske djece tražio potvrda iz škole da dijete pohađa nastavu a za djecu koja ne idu u školu potvrda od MZ-e da dijete živi na području  MZ odnosno Grada.

  Emir Beširević također podržava predloženu odluku ali je  mišljenja da je ista samo lijepa gesta i da predviđeni iznosi neće biti razlog povećanja nataliteta na području našeg Grada. Također je mišljenja kako bi trebalo poduzeti puno više kako bi se mladima osigurali uvjeti koji bi im bili privlačni i koji bi ih zadržali na našem području.

  Na kraju predlaže da se članak  3  u kome su propisani iznosi izmjeni i da iznosi budu 2000,oo za svako dijete. Predlaže da se napravi pauza te da se razmotri od strane predlagatelja predloženo. 

  U raspravi po ovoj točki uzeli i vijećnici Marinko Džoić i Mijo Oršolić koji su kroz svoju raspravu podržali predloženu Odluku.

   

  Mladen Marković  ispred predlagatelja iznosi kako ostaje pri prijedlogu Odluke kakav su vijećnici dobili u materijalima navodeći razloge.

   

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 10.

               Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana od interesa za općinu Orašje

   

  Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju predloženo upoznaje vijećnika sa razlozima stavljanja odluke van snage kao i sa aktima koje je potrebno donijeti kako bi se predviđena sredstva, mogla dijeliti na način kako je to revizija odredila i kako bi se ispoštovala zakonom propisana procedura.

  Emir Beširević u svom komentaru ove točke izražava nadu kako će se prilikom izrade nove odluke poštovati propisi viši razina vlasti što nije bilo slučaj kod odluke koja se stavlja van snage.

  Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predložena odluka jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje-asfaltiranja pristupne ceste na Sarajevsku ulicu u Donjoj Mahali

   

  Manda Rezo iznosi kako je Općina zastupana po općinskom pravobranitelju pokrenula postupak da se na  dijelu parcele označenoj u prijedlogu odluke utvrdi javni interes radi izgradnje pristupne ceste. Formirana je parcela pristupne ceste. Međutim ista je u vlasništvu fizičkih osoba. Kako bi  buduća cesta prešla u vlasništvo općine Orašje potrebno je da Općinsko vijeće utvrdi javni interes nakon čega slijedi postupak izvlaštenja odnosno prijenos istog u vlasništvo Općine Orašje.

  Rasprave nije bilo i dopredsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je predložena odluka jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 12.

               Prijedlog Odluke o odobravanju otpusta i otpisa potraživanja

   

  Pero Baotić u svom pojašnjenu iznosi kako su se tri poljoprivredna proizvođača koji obrađuju,  uz određenu naknadu, državno poljoprivredno zemljište obratila zahtjevom, u kom navode razloge, da ih se oslobodi plaćanja propisane naknade. Nakon razmatranja zahtjeva mišljenja su da su razlozi opravdani te kako bi osobe trebalo osloboditi plaćanja propisane naknade. Na kraju iznosi kako se sredstva dobivena  po osnovu zakupa državnog poljoprivrednog   dijele u omjeru 70% : 30% u korist općine. Ukoliko se predložena odluka usvoji osobe bi bile oslobođene plaćana 70%  propisane naknade za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

  U raspravi po ovoj točki uz određene komentare i pitanja učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Marinko Oršolić  i Mijo Oršolić.

  Na pitanja postavljena od nekih vijećnika koji su sudjelovali u raspravi odgovorio Pero Baotić.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja dopredsjednik konstatira kako je predložena odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 13.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Skupštine Turističke zajednice Županije Posavske kao predstavnika Općine Orašje

   

  Kristina Živković iznosi kako je Odbor za izbor i imenovanje, na svom sastanku na kom su bili nazočni svi članovi, nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se za člana Skupštine Turističke zajednice županije Posavske imenuje Dragan Kobaš a što predlažu i Općinskom vijeću.

   

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora je, nakon glasovanja, usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

   

  Ad. – 14.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odora za statut, poslovnik i propise

   

  Kristina Živković ispred odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor raspravljao i o ovoj točki i nakon rasprave i provedenog glasovanja  jednoglasno prihvatio da se za člana Odbora za statut, poslovnik i propise imenuje Nesad Tokalić a što predlažu i Općinskom vijeću.

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je od strane Općinskog vijeća, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 15 glasova za  uz 1 glas „Suzdržan“.

   

   

   

   

   

  Ad. – 15.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih

   

  Kristina Živković, predsjednica odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor i po ovoj točki nakon rasprave i  provedenog glasovanja jednoglasno prihvatio da se za člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih imenuje Deniz Kabaklić. Gradsko vijeće je prijedlog Odbora, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno prihvatilo.

   

  Ad. – 16.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline

   

  Kristina Živković iznosi kako je odbor ovdje također jednoglasno prihvatio, nakon rasprave, da se za člana  odbora imenuje Amar Džafić.

  Rasprave nije bilo i prijedlog odbora je jednoglasno prihvaćen.

   

  Ad. – 17.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

   

  Mladen Marković u svom pojašnjenju iznosi kako je Upravnog vijeće, sukladno Statutu ustanove, obzirom da je sadašnjem ravnatelju istekao manda raspisalo natječaj na koji je pristigla jedna prijava. Nakon razmatranja iste a također sukladno Statutu ustanove Upravno vijeće je donijelo odluku kojom za ravnatelja imenuje Dijanu Živković. Da bi odluka stupila na snagu potrebna je i suglasnost osnivača a što se predloženim zaključkom i čini.

   

  Kristina Živković iznosi ispred Odbora za izbor i imenovanje kako je odbor nakon rasprave jednoglasno prihvatio a što predlažu i Gradskom vijeću da se ravnateljicu vrtića  imenuje Dijana Živković.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo  i predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 18.

              Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg plana implementacije revidirane Strategije razvoja Općine Orašje za 2021l godinu

   

  Kratko pojašnjenje ove o točke dao Davor Dominković viši stručni suradnik u Službi za upravljanjem razvojem u kome je

   dodatno pojasnio predloženo izvješće nakon čega, dopredsjednik, obzirom da nije bilo rasprave,točku dao na usvajanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

   

   

   

   

   

  Ad. – 19.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2021.godinu

   

  Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao općinski pravobranitelj uslijedila je rasprava u kojoj su učešće, sa svojim pitanjima, sugestijama i prijedlozima, uzeli vijećnici Marinko Džojić i Mario Pejić.

  Nakon  odgovora na pitanja, sugestije i primjedbe od strane općinskog pravobranitelja dopredsjednik točku dao na usvajanje.

  Nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Sjednica završila u 1223

   

   Zapisničar                                                                            Predsjednik Gradskog  vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                   Stanko Vincetić