Digitalna pristupačnost
...
  Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

  Bosna i Hercegovina

  Federacija  Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  Općina Orašje

  Općinsko vijeće

  Broj: 01-02-459/22

  Orašje, 23.03.2022. godine

   

                Na temelju  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02,  5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17) sazivam

  16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 31.3.2022. godine (četvrtak) u 10,00 sati

  Sjednica će se održati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju

   

  Za sjednicu se predlaže sljedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvjanje Izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice,     
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2021. godinu,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2021. godinu,
  5. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine,
  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće pričuve Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. -31.12. 2021. godine,
  7. Prijedlog Mišljenja na nacrt Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2021-2039.godine,
  8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za re/integraciju državljana BiH koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na područje općine Orašje za period 2021-2024.godine,
  9. Prijedlog Odluke o dodjeli  jednokratne novčane naknade rodiljama po rođenju djeteta i jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece,
  10. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana od interesa za općinu Orašje,
  11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje – asfaltiranja pristupne ceste na Sarajevsku ulicu u Donjoj Mahali,
  12. Prijedlog Odluke o odobravanju otpusta i otpisa potraživanja,
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Skupštine Turističke zajednice Županije Posavske kao predstavnika Općine Orašje,
  14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise,
  15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
  16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline,
  17. Zaključak o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje,
  18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije revidirane Strategije razvoja Općine Orašje za 2021. godinu,
  19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2021. godinu.                                                                                       

  PREDSJEDNIK
  Stanko Vincetić