Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 13.  sjednice Općinskog vijeća  Orašje, održane dana 03. veljače 2022. godine sa početkom u 10.00 sati u kino dvorani u Orašju

   

  Sjednici Općinskog vijeća nazočna 24 vijećnice/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutan vijećnik:  Nusret Saltović.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Marijan Oršolić, pomoćnice/i Općinskog načelnika:  Manda Kosić,  Manda Rezo, Darjan Ivić, Vlado Stanić, Pero Baotić, Rizama Tukulj, Mladen Marković, tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, te  predstavnici medija.

  Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje RPO-a  te za istu predlaže slijedeći

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Progama rada Općinskog vijeća Orašje za 2022. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Orašje,
  5. Prijedlog Odluke o reguliranju prometa na području općine Orašje,
  6. Prijedlog Odluke o planu parcelacije, 
  7. Prijedlog Odluke o upisu prava vlasništva na stanu,
  8. Prijedlog Odluke davanju u zakup poslovnog prostora Crvenom križu općine Orašje,
  9. Prijedlog Odluke o imenovanju kino dvorane u Orašju u Kulturni centar „Ivo Gregurević“,
  10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora novog grba Grada Orašja,
  11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o pristupanju postupku dodjele koncesije.

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Josip Pejić  predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni novom točkom koja bi se  razmatrla kao točka 12. a koja bi glasila: „ 12. Prijedloog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjelu gobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta na grobljima u MZ-i Bok”.

   Prijedloga za izmjenu i dopunu više nije bilo i predsjednik predloženu dopunu dnevnog reda daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista jednoglasno usvojena.

  Nakon usvajanja prijedloga za dopunu predloženog dnevnog reda današnje sjednice, predsjednik daje na usvajanje dnevni red za usvojenom dopunom. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je isti jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća

   

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

              Vijećnička pitaja i inicijative

   

  Mario Pejić ispred HSP-a BiH odnosno  OO HSP-a Orašje pokreće, a prije toga navodeći razloge,    inicijativu da  se u Općinskom vijeću Orašje provede postupak    ukidanja Odluke    kojom se   za počasnog građanina naše općine proglašava predsjednik HDZ BiH gospodin Dragan Čović odnosno da se  ista stavi van snage.

   

  Emir Beširević pokreće inicijativu a  koja se odnosi   na neuređenost putnog pojasa sa obe strane puta  prije nailaska na sam most preko rijeke Save. Predlaže da se stupi u kontakt sa nadležnim te da se se to ubuduće redovno održava.  Radi se o ulazu u našu državu tj. na područje naše općine. Ukoliko se isti ogluše na naše zahjeve da općina  angažira nekoga tko bi taj dio održavao.

  Inicijativa 2.

   Zbog učestalih prometnih nesreća koje se dešavaju u samog gradu Orašju, možda i zbog samog rasporeda ulica koje sijeku pod pravim uglom da nadležna općinska sklužba shodno navedenom problemu  analizira saobraćaj u samoj jezgri grada Orašje te da se donesu konkretna rješenja za povećanje sigurnosti prometa što bi dovelo do smanjenja saobraćanih nesreća. Jedno od rješenja, mišljenja je, i mali ležeći policajci koji su postavljeni na križanju 14 i 9 ulice, te bi se isti mogli postaviti i na križanja koja se procjene kao „visoko rizična”.

  Inicijativa 3.

  Sadnja drvoreda divljeg kestena uz nasip na prostoru od  Omladinskog doma do mosta na rijeci Savi u Orašju. Mišljenja je kako su se stekli uvjeti da se ranije pokrenuta građanska inicijativa realizira obzirom da je dio na kojem je bio odlagan građevinski otpad očišćen. Također navodi kako je   i samim  Urbanističkim planom  grada Orašja taj dio   predviđen  za zelenu površinu.

  Tražu usmeni odgovor općinskog načelnika.

   

  Marinko Džoić  iznosi kako je ,obzirom na blagu zimu, za očekivati najezdu kako komaraca tako i drugih  raznih drugih štetočina. Iznosi kako su ranije ispred Odbora za zaštitu i unapređenje  i zaštitu prirode i životne okolne predlagali, ali ponavljaju ponovo, kako bi bilo dobro da se nabave dva topa za zaprašivanje što bi „mišljenja je” doprinijelo efikasnijim djelovanju na terenu  a samim tim i i većim učinkom kad je u pitanju dezinsekcija na području naše općine.

   

  Nesad Tokalić ima slijedeće inicijative koje je prije iznošenja detaljno pojasio:

  Inicijativa 1.

  Hitno saniranje tj. uklanjanje divljih deponija  na prostoru MZ-e Orašje. Postavljanje Eko kamera kao i pratećih natpisa na svim kritičnim lokalitetima ne samo na prostru MZ-e Orašje već i šire, obzirom da je broj divljih deponije zaista velik te kako je krajnje vrijeme da se krene i sa represivnim djelovanjem.Obziorm da iste osim što zagađuju površinske vode  ozbiljno ugrožavanju i zdravlje ljudi.

  Inicijativa 2.

   Posavljanje ulične rasvjete od bivšeg mlina Kekec do skretnje za Draganovce odnosno za put prema Vidovicama.  Obzirom na  znatno  povećanu frekventnost prometa  u tom dijelu puta potrebno je što prije postaviti gradsku rasvjetu.

  Inicijativa 3.

              Postavljanje jednog broja kanti za odlaganje otpada na šetnici koja se proteže XIV ulicom pa sve do bolnice. Uređenjem XIV ulice navedena šetnica je postala atraktivna za veliki broj  građana. Na tom potezu postoje samo dvije kante za  odlaganje otpada. Obzirom na broj šetača i dužinu same šetnice broj kanti za odlaganje otpada je nedostatan. Izražava nadu da će se to u što skorije vrijeme i riješiti.

  Pitanje:

              Da  li je nadležna općinska služba prijavila upravi policije vandalizam koji se desio u 14. i 2. ulici gdje su uništene  sadnice u drvoredu pomenutih ulica?

   

  Ad. – 3.

              Prijedlog Progrma rada Općinskog vijeća Orašje za 2022. godinu

   

  Kratko pojašnjenje ove točke dao predsjednik Općinskog vijeća Stanko Vincetić.

  Obzirom da rasprave nije bilo predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je Program u predloženom obliku i usvojen.

   

  Ad. – 4.

              Projedlog Odluke o rganiziranju i funkcioniranju  zaštite od požara i vatrograstva na području općine Orašje

   

  Ruža Nedić u svom kratkom pojašnjenju izumeđu ostalog iznosi kako su općine dužne, sukladno Zakono u zaštiti od požara i vatrogastva F BiH i županijskog zakona donijeti svoje propise kojim će se  urediti  način i organizacija funkcioniranja  sa propisanim  tj. određenim nadležnostima svih uključenih u ovaj segment osiguranja ljudi  i dobara. U raspravi učešće uzeo vijećnik Mario Pejić kroz koju je vidljivo da podržava predloženo ali je imao  i neka pitanja  na koja mu je ogovorila Ruža Nedić.

   Nakon rasprave po ovoj točki predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Odluke o reguliranju prometa na području općine Orašje

   

  Vlado Stanić u svom pojašnjenju predloženog iznosi kako je člankom 2.  Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH tijelima jedinica lokalne samouprave u gradovima i općina propisano, u okviru svojih  nadležnosti,  donošenje propisa i poduzimanja potrebnih radnji i  mjera za njegovo dosljedno provođenje. Nakon navođenja zakonskog osnova za predlaganje odluke iznosi kako se Vijeću za sigurnost prometa već duži niz godina MZ-e obraćaju zahtjevom za zabranu prometa teškim vozilima kroz određene ulice na području općine Orašje koje nisu konstruisane za promet vozila  velike nosivosti te stoga  su vremenski pretrpjela znatna oštećenja. Općina je u 11 mjesecu prošle godine anglažirala ovlaštenu osobu da izradi elaborat o prometnim koridorima terenih vozila odnosno da se utvrdi koje lokalne ceste po svojim karakteristikama ne podnose opterećenja teških motornih vozila. U odluci su navedene ulice kojima se zabranjuje promet teških motornih vozila a sam cilj udluke je očuvanje kolničkih konstrukcija koje su već sada znatno oštećene i zahtjevaju  pojačano održavanje kao i povećanje sigurnosti prometa.

   

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja  jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o planu parcelacije

   

  Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju predložene odluke između ostalog iznosi kako su u istoj navedne parcle koje se cijepaju i nastaju nove parcele u površini  kako je to u odluci i  navedeno. Pravni temelj za donošenje ovakve odluke sadržan je u Zakonu o građevinskom zemljištu F BiH odnosno Zakonu o prostornom uređenju i građenju županije Posavske gdje je propisano da plan parcelacije usvaja Općinsko vijeće.

  Rasprave nije bilo i dopredsjednik Općinskog vijeća Alen Aljukić točku daje na glasovanje i konstatira kako je ista, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o upisu prava vlasništva na stanu

   

  Manda Rezo iznosi kako je općina nedavno krenula u postupak  uređenja imovinsko pravnih odnosa na  svim nekretnina kojima raspolaže.  U predmetoj odluci radi se o stanu  koji se nalazi u V ulici u Orašju i koji u postupku harmonizacije nije upisan u zemljišne knjige kao vlasništvo općine.   Obzirom da bivši nositelj stanarskog prava nije otkupio stan isti sada pripada općini. Usvajanjem predložene odluke stvorit će se pretpostavke upisa u zemljišne knjige predmetnog stana kao vlasništvo općine.

   

  Emir Beširević podržava predloženu odluku nadajući se da je u potpunosti sukladna zakonskim propisima   te predlaže da, ukoliko dođe do prodaje općinski stanova, prednost imaju stanovnici općine Orašje koji već   duže vrijeme žive  na njenom prostoru.

   

  Rasprave više nije bilo i dopredsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Crvenom križu općine Orašje

   

  Manda Rezo iznosi kako se Crveni križ općine Orašje obratio zahtjevom, kojim traži da mu se dodjeli na korištenje  prostor tj. bivši zanatski centar u VIII ulici. Općinsko vijeće  ima ovlasti da institucijama, udrugama i udruženjima građana koji djeluju na našem području dodjeli poslovni prostor na korištenje bez natječaja tj izravnom pogodbom ako je to u  javnom interesu. Obzirom da je Crveni križ neprofitna organizacija koja se bavi humanitarnim radom a od interesa je za cijelu općinu, odlukom se predlaže dodjela traženih prostora. Nakon usvajanja odluke Općinski načelnik bi potpisao ugovor u zakupu, bez naknade, na period od 5 godina.

   

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je jednoglasno, nakon provedenog glasovanja, usvojena.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o imenovanju kino dvorane u Orašju u Kulturni centar „Ivo Gregurević”.

   

  Kratko pojašnjenje ove točke dala gospođa Ruža Nedić navodeći razloge predlaganje ovakve odluke.

  U raspravi, u kojoj su iznijeli bezrezervnu podršku predloženoj odluci,učešće uzeli vijećnici: Emir Beširević,  Mario Pejić i Alen Aljukić.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja dopredsjednik konstatira kako je predložena odluka jednoglasno usojena.

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora grba Grada Orašja

   

  Ruža Nedić u svom pojašnjenju upoznaje vijećnike kako je općina Orašje ranije pokrenula proceduru proglašenja grada Orašja. U prosincu prošle godine  Predstavnički dom F BiH donio je Zakon o proglašenju Grada Orašja. Sukladno tome u narednom periodu općina mora uskladiti sva svoja akta, koja se odnose na obilježja, nadležnosti, prava, obveza imovine itd.

  Pokretanje procedure izbora grba u nadležnosti je Općinskog vijeća. Sva dospjela idejna rješenja po završetku natječaja biti će razmatrana i dostavljena tada Gradskom vijeću na usvajanje.  Stoga bi usvajanje ove odluke omogućilo pokretanje postupka izbora grba.

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Marinko Džoić i Mario Pejić nakon čega je dopredsjednik točku dao na glasovanje.

  Dopredsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predložena odluka usvojena sa 22 glasa  „Za” uz 1 glas „Suzdržan”.

   

  Ad. -11.

              Prijedlog Zaključka o  davanju prethodne suglasnosti na odluku o pristupanju postupku dodjele koncesije

   

  Manda Rezo u svom pojašnjenju iznosi između ostalog kako su  mineralne sirovine kao prirodno bogatstvo, u ovom slučaju se radi o šljunku i pijesku,   dobro od općeg interesa te je upravljanje i raspolaganje  njime stavljeno  u zakonske okvire.  Ministarstvo gospodarstva rada i prostornog uređenja županije Posavske obratilo se zahtjevom Općinskom vijeću da izda prethodnu suglasnost na Odluku Vlade županije Posavske o pristupanju postupka  koncesije za eksploataciju pijeska i šljunka. Ukoliko se predloženi zaključak usvoji isti će biti osnov Vladi županije Posavske za donošenje Odluke o pristupanju dodjele koncesije temeljem koje će nadležno ministarstvo sa budućim koncesionarima zaključiti ugovor o koncesiji. Davanjem zemljišta  u koncesiju za eksploataciju prirodnog bogastva budući koncesionari će imati obvezu uplaćivati određene naknade kako županiji tako i općini na čijem se području nalaze parcele koje će biti predmet koncesije.

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Emir Beširević i Marinko Vincetić.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja dopredsjednik konstatira kako je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta na grobljima u MZ-i Bok.

   

  Pero Baotić u svom pojašnjenju iznosi kako je Općinsko vijeće usvojilo Odluku o povjeravanju   poslova upravljanja grobljima na području MZ-e Bok  J.P. „Komunalac”.

  Sukladno Odluci o upravljanju grobljima  na području općine Orašje slijedeći je korak davanje suglasnosti od strane Općinskog vijeća na visinu naknade ponuđene od strane uprave groblja  a koju je MZ-a Bok  već  prihvatila. Predloženim zaključkom se daje  suglasnost  na   visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta nakon čega će Općinski načelnik potpisati ugovor sa upravom groblja.

  Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

   

   

   

  Sjednica završila u 1120

   

   

   Zapisničar                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                   Stanko Vincetić