Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 12.  sjednice Općinskog vijeća  Orašje, održane dana 30. prosinca 2021. godine sa početkom u 10.00 sati u kino dvorani u Orašju

   

  Sjednici Općinskog vijeća nazočna 21 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutni vijećnici:  Zvonko Mikić, Anto Kobaš, Nusret Saltović i Marijan Nedić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Marijan Oršolić, pomoćnice/i Općinskog načelnika:  Manda Kosić,  Manda Rezo, Mladen Marković i Pero Baotić, tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, te  predstavnici medija.

  Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje RPO-a  te za istu predlaže slijedeći

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,
  2.  Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BIH,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje nogostupa i biciklističke staze uz regionalnu cestu R463 Donja Mahala-Bok.

   

  te isti daje na raspravu.

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni novovom točkom koja bi se razmatrala kao točka 6. a koja glasi”Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje”.

  Josip Pejić predlaže da se dnevni red dopuni također novom točkom koja bi se razmatrala kao točka pod rednim brojem 7 i koja glasi: „Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o u nutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje”.

   

  Prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda predloženog za današnju sjednicu više nije bilo i predsjednik daje na glasovanje prijedloge za dopunu po redosljedu predlaganja.

   

  Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

  Također i prijedlog vijećnika Josipa Pejića je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

   

  Predsjednik dnevni red sa usvojenim dopunama dao na glasovanje i ,nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti  jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Emir Beširević ima  dvije inicijative koje je ranije već pokretao ali je na iste dobio odgovor koji je nepotpun i kojim nije zadovoljan te ih ponovnog pokreće:

   

  Inicijativa 1.

  „U narednom periodu prekontrolisati sve prostore koje su dane u zakup od strane Općine Orašje, utvrditi da li su ugovori  još uvijek na snazi, te da li se isti primjenjuju i na terenu. Ukoliko se ugovor kriši sankcionisati zakupoporimatelja na način da se isti raskine i oduzmu prava  na korištenje predmetnog prostora.” Tražim da mi se dostavi lista svih korisnika koji imaju potpisan Ugovor o zakupu sa Općinom Orašje, te da se u listi navedu i adrese prostora koji su u najmu.

   

  Inicijativa 2.

  „Spajanje J.U. „Centar za kulturu Orašje” i JP. „Radiopostaja Orašje” d.o.o. Orašje u jednu ustanovu tj u  J.U. „Centar za kulturu Orašje”.

  Prije nego je naveo samu inicijativu iznosi zakonske okvire kojim se to može odraditi posebno naglašavajući financijsku stranu gdje bi se spajanjem uvelike smanjili sadašnji troškovi.

   

  Ad. – 2.

              Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu

  Manda Kosić pomoćnica općinskog načelnika za financije i proračun u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je nakon usvajanja nacrta Proračuna, sukladno propisanoj proceduri provedena javna rasprava o istom. Nakon isteka roka javne rasprave na nacrt Proračuna je stigla samo  jedna inicijativa sa setom mjera i prijedloga a odnosile su se na veći povećanje iznosa  sedstava radi povećanje nataliteta  bez konkretnih novčanih pokazatelja. Ali su određene mjere i prijedlozi  prepoznate u samom prijedlogu proračuna. Iznosi kako su prihodi i primici za 2022. godinu planirani u iznosu od 8.797.000,oo KM i veći su za 19%  u odnosu na proračun za 2021. godinu navodeći u svom daljem pojašnjenju stavke koje su pretrpjele zanačajnije promjene. Na kraju iznosi kako je na prijedlog proračuna stigao jedan amandman a o bzirom da je isti dostavljen prije same sjednice traži pauzu kako bi isti mogli razmotriti te se onda  o istom i očitovati.

   

  Emir Beširević predlaže slijedeći

  Amandaman 1.

  Predlaže povećanje  ekonomskog koda 614 300 – Subvenicije za rast i razvoj MSP-a i obrta u iznosu od 30.000,oo KM.

  Sredstva za ovaj kod osigurati na slijedeći način:

  1. Umanjenje ekonomskog koda 600000 – Pričuva Općinskog Načelnika u iznosu od 20.000,oo KM te bi novi iznos u ovom ekonomskom kodu bio 20.000,oo umjesto dosadašnjih 40.000,oo KM
  2. Umanjenje ekonomskog koda 613 914 – Usluge reprezentacije (dio koji se odnosi na Općinskog načelnika i službe JOU) u iznosu od 10.000,00 KM, te bi  novi iznos u ovom ekonomskom kodu bio 25.000,oo KM Umjesto dosadašnjih 35.000,oo KM.

   Prije nego je detaljno obrazložio predloženi amandman, nabraja ekonomske kodove koji su zbog predloženim izmjena pretrpjeli određene korekcije.

  Na kraju iznosi da ukoliko se predloženi amandman ne prihvati traži da se o istom izjasni Općinsko vijeće.

  Manda Kosić ispred predlagatelja iznosi , nakon što su proučili predloženi amandman, kako  isti nisu prihvatili navodeći razloge.

   

  Nikola Ilišević predsjednik Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor u pauzi također održao sastanak kako bi razmotrio predloženi amandman. Nakon rasprave amandman nisu podržali iznoseći kako amandmanom predloženi iznos ne bi puno mogao pomoći poduzetnicima.

  Emir Beširević  ne slaže se sa navedenim razlozima zbog  kojih je amandman odbijen i traži da se  o istom izjasni i Općinsko vijeće.

  Predsjednik daje na glasovanje predloženi amandman i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da isti nije prihvaćen. Podršku amandmanu dala 2 vijećnika, 19 vijećnika je bilo „Protiv” dok su 2 vijećnika bila „Suzdržana”.

   

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako odbor na svom sastanku raspravljajući o prijedlogu Proračuna nije imao nikakvih primjedbi te kako je isti jednoglasno prihvaćen.

   

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ-a BiH uz kratko pojašnjenje također daju podršku predloženom Proračunu.

  U raspravi učešće uzeli, sa svojim pitanjima, sugestijama i primjedbma vijećnici: Mario Pejić, Marinko Džoić te Emir Beširević. Na neka od postavljenih pitanja odgovorila pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić.

   

  Nakon raspreve i provedenom glasovanja Proračun Općine Orašje je u predloženom obliku usvojen sa 17 glasova „Za” uz 1 glas „Protiv”

   

  Ad. 3. 

              Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu

   

  Manda Kosić iznosi, između ostalog, pojašnjavajući predloženu Odluke  kako se istom uređuju tehnčke stvari, struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za 2022. godinu, način izvršavanja, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja , upravljanje imovinom , javnim dugom i drugim stvarima navedenim u samoj odluci.

  Rasprave po ovoj točki nije i bilo i ista je nakon provedenog glasvanja usvojena sa 20 glasova „Za” uz 1 glasa” Protiv”.

   

  Ad. – 4.          

  Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH

   

  Ruža Nedić u svom kratkom pojašnjenju, imeđu ostalog, iznosi kako Općina ima sklopljen ugovor za UNO-om, vezano za korištenje carinskog terminala. Jedan od uvjeta koji Općina, po tom ugovoru mora ispuniti  je i dostavljanje na početku godine za tekuću godinu bankarsko jamstvo kojim se Općine obvezuje na uredno izmirivanje svih obveza prema UNO.

  Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

   

  Ad. 5.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje nogostupa i biciklističke staze uz regionalnu cestu R – 463

   

  Manda Nrezo iznosi kako je u materijalima vijećnicima, između ostalog, po povoj točki dostavljen i prijedlog županije Posavske za utvrđivanje javnog interesa kojim traže da se na parceli k.č. br 711 utvrdi javni interes županije Posavske. Županija je  2019. godine započela radove na  izgradnji nogostupa uz regioonalnu cestu R 463 Donja Mahala-Bok. Većina radova se odvija na javnoj površini  kojom raspolaže županija. U jednom dijelu nogostop bi trebao biti izgrađen na privatnom vlasništvu što zahtjeva, kako bi se posao mogao nastaviti donošenje ovakve odluke koja će omogućiti županji da pokrene postupak izvlašetnja odnosno nastavak radova na  izgradnje planiranog nogostupa nakon provedenog postupka.

  Rasprave nije bilo o odluka je u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 6.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Dom zdravlja Orašje

   

  Mladen Marković iznosi kkao je na prethdnoj sjednici Općinsko vijeće donijelo rješenje kojim je imenovalo 2 člana Upravnog vijeća Doma zdravlja, dok je mjesto iz reda osnivača ostalo nepopunjeno Naknadno je ustanovljeno da je i prijava koju je u prvom postupku komisija odbacila zbog nepotpunosi, potpuna i ispunjava uvjete propisane natječajem. Komisija je nakanadno obavila intervju sa osobom čija je prijava bila odbačena nakon čega je sačinila rang listu kandidata kako slijedi:

  1. Katica Baotić, Milica Mišković
  2. Tunjo Marošević.

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave, jednoglasno prihvatio da se za člana  Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje  ispred osnivača imenuje Milica Mišković.

   

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu  rada Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje

   

  Mladen Marković iznosi kako je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica” donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove. Da bi Pravilnik stupio na snagu i postao primjenjiv potrebna je suglasnost osnivača tj. Općinskog vijeća. Razlog za donošenje pravilnika je povećanje broja korisnika usluga vrtića što za sobom povlači i povećan broj uposlenika kako je to u izmjeni pravilnika i navedeno.

   

  Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen

   

  Sjednica završila u 1120

   

   

   Zapisničar                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                   Stanko Vincetić