Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 5. (izvanredne) sjednice Općinskog vijeća  Orašje, održane dana 12. svibnja   2021. godine sa početkom u 10.00 sati u kinodvorani u Orašju

   

  Sjednici Općinskog vijeća nazočno 22 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutni  vijećnici-e: Miralem Puran., Mario Pejić i Ružica Vincetić.

   

  Pored vijećnika sjednici nazočni:, pomoćnici općinskog načelnika: Andrijana Dujmenović,  Manda Kosić, Manda Rezo i Mladen Marković, tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, te  predstavnici medija.

  Pošto je utvrđen kvorum predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, i nakon pozdrava upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO , za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

   

   

  D N E V N I    R E D

   

  1. Prijedlog Odluke o donaciji novčanih sredstava za projekt obnove OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja.

   

  Prije nego je dao predloženi dnevni red na usvajanje ukratko upoznaje vijećnike sa razlozima hitnosti sazivanja sjednice.

   

  Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je isti  jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

  Prijedlog Odluke o donaciji novčanih sredstava za projekt obnove OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja.

   

  Ruža Nedić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako se predloženom odlukom doniraju sredstva u iznosu od 20.000,oo KM za  obnovu odnosno saniranje      dijela  škole u Petrinji koja je stradala u potresu koji je 2020. godine pogodio Republiku Hrvatsku.

   

  Predsjednici  svih klubova su uz kratak komentar podržali  predloženu Odluku.

   

  Emir Beširević iznosi  kako će predloženo podržati ali ima i jedan prijedlog. Imajući u vidu da će sjednica trajati vrlo kratko predlaže da se nazočni vijećnici odreknu naknade koja je određena za prisustvo sjednici Općinskog vijeća.

  Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira kako je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

  Predsjednik daje na glasovanje i prijedlog vijećnika Emira Beširevića o usvajanju zaključka kojim bi se nazočni vijećnici odrekli naknade za nazočnost sjednici te da se taj iznos također donira za saniranje gore navedene škole.

  Predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

   

  Sjednica završila u 1014

   

  Zapisničar                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                   Stanko Vincetić