Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća  Orašje, održane dana 18. ožujka   2021. godine sa početkom u 10.00 sati u kinodvorani u Orašju

  Sjednici Općinskog vijeća nazočno 24 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutan  vijećnik: Miralem Puran.

  Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Marijan Oršolić, pomoćnici općinskog načelnika: Rizama Tukulj,  Manda Kosić, Manda Rezo, Ilija Kobaš, Mladen Marković, Pero Baotić ,Vlado Stanić, tajnica Općinskog organa uprave Ruža Nedić, OP Marijan Živković te  predstavnici medija.

  Pošto je utvrđen kvorum predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, i nakon pozdrava upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO , za današnju sjednicu predlaže slijedeći:

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Viječnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka  o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2020. godinu,
  4. Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o proglašenju Grada Orašje,
  7. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o uspostavljanju Grada Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o općinskim pristojbama,
  9. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika Općine Orašje,
  10. Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada na području općine Orašje,
  11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izuzimanju i davanju na korištenje poslovnog prostora "Nova trgovina" Orašje u X ulici, zvanom "Dugački dućan",
  12. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja-licitacije,
  13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
  14. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja,
  15. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta,
  16. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na zemljištu državne svojine,
  17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za određivanje naziva ulica i trgova na području općine Orašje,
  18. Prijedlog Rješeja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
  19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova drugostupanjske komisije u upravnom postupku
  20. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2020. god.,
  21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2020. godinu,
  22. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje za 2020. godinu.

  te isti daje na raspravu.

  Josip Pejić ispred HDZ BiH predlaže da se dnevni red dopuni novom točkom koja bi se razmatrala kao točka 23 a koja glasi „Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog  prostora  Radioteleviziji Herceg Bosne d.o.o.  Mostar“.

  Mario Pejić predlaže da se sa dnevnog reda današnje sjednice skinu točke  6 i 7,  jer su međusobno povezane obzirom da stanovništvo uopće nije poznato sa tim što ova promjena nosi sa sobom. Predlaže da se provede rasprava  kroz koju bi se građani upoznali sa istom pa tek oda da se krene  u donošenje.

  Obzirom da prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda više  nije bilo predsjednik prijedlog vijećnika Josipa Pejića daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je isti usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 2 glasa „Protiv“.

  Predsjednik također daje na glasovanje i prijedlog vijećnika Maria Pejić i konstatira kako isti nije prihvaćen. Podršku prijedlog dala 3 vijećnika, protiv je bilo 20 vijećnika dok je jedan vijećnik bio „Suzdržan“.

  Nakon izjašnjavanja  o prijedlozima za izmjenu i dopunu dnevnog reda predsjednik daje na usvajanje dnevni red sa prihvaćenom dopunom i konstatira da je isti usvojen sa 20 glasa „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

  Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

  Emir Beširević, nakon detaljnog pojašnjenja u kome navodi razloge pokreće slijedeće inicijative odnosno postavlja slijedeća pitanja: 

  Inicijative:

  1. Da se sjednice Općinskog vijeća održavaju van radnog vremena, radnim danom ili subotom,  obzirom da je veliki broj vijećnika uposlen u državnim službama te primaju naknadu i za nazočnost sjednici i naknadu na radnom mjestu što svakako nije kako po zakonu ali nije ni moralno.
  2. Obzirom da je Odluka o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje, donesena 23.12. 2014. godine, u pojedinim svojim dijelovima diskriminatorna predlaže da Služba za gospodarstvo i infrastrukturu do donošenja, što prije, nove odluke istu izmjeni na slijedeći način:

  Da se izbriše članak 3, stavke 1 i 2 a novi članak 3 bi glasio: „Korisnici poticajnih mjera iz članka 3 ove Odluke ne mogu biti poslovni subjekti čija se poslovna djelatnost odnosi na

  • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja,
  • djelatnosti kockanja i igara na sreću.

  Brisanje točke 1 u   stavku 1, članka 11,  a isti bi sada glasio:

  „Uvjeti za ostvarivanje prava na poticaju mjeru iz članka 3, stavak1. točke 3 ove Odluke su:

   - Da podnositelj zahtjeva ima izmirene obveze po osnovu poreza i doprinosa,

   - da je oprema nabavljena u godini podnošenja zahtjeva,

   - da se nabavljena oprema ne može otuđiti u periodu od tri godine od dana potpisivanja ugovora,

  - da podnositelj zahtjeva ne smanjuje ukupan broj djelatnika u roku od 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

  Pitanje: Da li se na sjednici općinskog vijeća od 18.02. 2021.   godine prilikom usvajanja Rješenja o imenovanju članova Odbora za financije i proračun poštovala  procedura usvajanja propisana u Poslovniku Općinskog vijeća (Službeni glasnik općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 5/11) – pitanje za Odbor za statut, poslovnik i propise).

  Marinko Džoić ispred Odbora za  zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako su na svom sastanku raspravljali o održavanju saniranih divljih deponija te o potrebi provođenja dezinsekcije i deratizacije na području općine Orašje.

  Nakon  rasprave jednoglasno su prihvatili  da predlože pokretanje slijedećih inicijativa:

  1.   U što kraćem roku iznaći, najbolje rješenje koje bi  spriječilo  daljnje odlaganje otpada na očišćene divlje deponije. Također poduzeti potrebne mjere kako bi se, ne baš mali broj domaćinstava koji nije uključen  uključio  u organizirani odvoz smeća  što  bi sigurno  rezultiralo ako ne  smanjenjem broja ali sigurno obima divljih deponija.
  2. Da se u najpogodnije vrijeme pristupi dezinsekciji prostora općine Oraše, također i provođenju deratizacije koja je zbilja potrebna i koja godinama nije provođena.

  Nikola Ilišević pita kada će se krenuti u MZ Donja Mahala i MZ  Ugljara sa sanacijom ulica koje su u dosta lošem stanju nakon obavljenih radova na provođenju vodovoda odnosno kanalizacije?

  Amela Jahić iznosi kako je potrebno izvršiti  pranje ulica u Orašju  koje su dosta prljave, posebno sada kada su počeli radovi na njivama pa poljoprivredni strojevi dodatno prljaju ionako prljave ulice.

  Alen Aljukić pokreće inicijativu  ispred dijela građana Orašja a odnosi se na dio grada Orašja, popularno okupljalište gradjana  Orašja tzv. „Kobaje“. Sa tog mjesta nedavno je uklonjen objekt  te predlaže da se  tamo postavio jedan pano u staklu preko kojeg bi se građani informirali o određenim kulturnim sadržajima  na prostoru naše općine odnosno koji bi služio za  promicanje kulture, obilježavanja određenih obljetnica, kulturnih tako i svih drugih vezanih za općinu Orašje. Na kraju iznosi kako bi samo održavanje panoa, bilo u potpunosti besplatno, jer su se već javili pojedinci koji bi isti održavali i uređivali.

  Mario Pejić, obzirom da nije uvažen njegov prijedlog za skidanje točaka 6 i 7 sa dnevnog reda današnje sjednice traži da mu se usmeno odgovori:

  1. Da li će stanovnici ulice M. Gupca u O. Luci biti stanovnici Grada Orašja?
  2. Na koji će se način utvrđivati granice Grada Orašja,

  Na kraju iznosi kako na ranije postavljena vijećnička pitanja nije u propisanom roku dobio odgovor.

  Ad. – 3.

   Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2020. godinu

  Ruža Nedić  ispred predlagatelja ukratko pojasnila predloženu točku nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli vijećnici Josip Peji i Emir Beširević koji je uz komentar dao i određene prijedloge i sugestije.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

  Ad. – 4.

                Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu

  Kratko pojašnjenje ove točke dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić iznoseći između ostalog kako su se prilikom izrade Proračuna poštovale sve zakonom propisane procedure. Na kraju iznosi kako je na prijedlog proračuna pristiglo 5 amandmana od kojih su 4 potpuna dok je jedan amandman nedorečen.

  Pristigli amandmani na proračun općine Orašje za 2021. godinu:

  Amandman vijećnika Emira Beširevića:

  „Formirati novi ekonomski kod 614 530 – Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – Covid 2021 u iznosu od 30.000 KM

  Sredstva osigurati na slijedeći način:

  • umanjenje ekonomskog koda 614530 – subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim poduzećima i poduzetnicima u iznosu od 5.000,00 KM,
  • Uvećanjem  ekonomskog koda 721129 – Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine, Terminal uvećanjem od 25.000,00 KM, te prebacivanjem tog iznosa na novi predloženi kod.

  Amandmani vijećnica Maria Pejić

  Amandman 1.

  Stavka pod ekonomskim kodom 613 914 Usluge reprezentacije smanjuje se sa 40.000 KM na 25.000 KM,  stavka 613 991 izdaci za obilježavanje Dana Općine smanjuje se sa 15.000 KM na 10.000 KM,Stavka  614 122 transfer za šport smanjuje se sa 140 000 KM na 110 000 KM, te se iznosi za koji su umanjenje navedene stavke  prebacuju na stavku  614 223 Novčane naknade neuposlenim osobama – Neuposlene rodilje koja se mijenja i glasi: Novčane naknade za novorođenčad  se povećava sa 14.000 na 64.000 KM.

  Amandman 2.

  Stavka pod ekonomskim kodom 614 429 – Subvencije javnim poduzećima – Transfer TV HB se smanjuje na O i cjelokupan iznos se prebacuje na stavku  614 429 – Subvencije javnim poduzećima – RPO te se sukladno tome iznos uvećava sa 105 000 na 130 200 KM.

  Amandman 3.

  Stavka pod ekonomskim kodom  613 400 izdaci za obrasce i papir, kompjutorski, uredski materijal, stručnu literaturu, obrazovanje kadrova i stali materijal se umanjuje sa 100 000 KM na 80.000 KM a iznos od 20 000KM se prebacuje na ekonomski kod  614 125 – Transfer za obrazovanje – Dječji vrtić „Pčelica“ iznos od 240 000KM se povećava na 260 000 KM.

  Amandman 4.

  Unutar ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni izdaci za zdravstvo koji je uvećan za 40 000 KM u odnosu na prethodnu godinu iznaći sredstva za opremanje ambulanti ili mobilnih ljekarni u rubnim dijelovima općine.

  Na kraju iznosi navodeći razloge kako niti jedan od predloženih amandmana nije prihvaćen.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  uz kratak komentar iznosi kako će podržati predloženi proračun.

  Nikola Ilišević, predsjednik Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svom sastanku, na kom su bila nazočna 4 člana, raspravljali o ovoj točki. Nakon pojašnjenja koje je dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić i upoznavanja članova odbora sa pristiglim amandmanima   uslijedila je rasprava. Odbor je nakon rasprave jednoglasno podržao prijedlog proračuna  dok su svi pristigli amandmani također jednoglasno odbijeni.

  Emir Beširević iznio je razloge zbog kojih je predložio amandman i bez obzira na ne prihvaćanje istog kako od strane predlagatelja tako i od strane Odbora za financije i proračun iznosi kako ostaje pri svom amandmanu i traži izjašnjavanje Općinskog vijeća. Na kraju iznosi kako se slaže da se iznos naveden u predloženom amandmanu smanji  na 5.000 KM a da se isti poveća do predloženog iznosa ukoliko dođe do ostvarenja prihoda sa terminala većih od planiranih.

  Mario Pejić također je dodatno pojasnio i iznio razloge predlaganja amandmana i također bez obzira što isti nisu podržani traži izjašnjavanje Općinskog vijeća.

  Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje amandman vijećnika Emira Beširevića i konstatira kako isti, nakon provedenog glasovanja, nije usvojen. Podršku amandmanu dala 3 vijećnika dok je 18 vijećnika bilo „Protiv“.

  Nakon toga prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima vijećnika Maria Pejić.

  Nakon provedenog glasovanja o amandmanu broj 1. predsjednik konstatira kako isti nije usvojen. Podršku amandmanu dala 4 vijećnika dok je 17 vijećnika bilo „Protiv“.

  Također niti amandman pod rednim brojem 2 nakon provedenog glasovanja nije usvojen. Podršku amandmanu dala 4 vijećnika dok je 17 vijećnika bilo „Protiv“.

  Nakon izjašnjavanja o trećem amandmanu predsjednik konstatira kako niti on nije usvojen. Podršku istom dala 3 vijećnika, 18 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“

  Predsjednik daje na glasovanje i amandman pod rednim brojem 4 i konstatira nakon provedenog glasovanja da isti nije usvojen.

  Predloženi amandman podržala su 2 vijećnika, 18 vijećnika je bilo „Protiv“ dok su 2 vijećnika bila „Suzdržana“.

  Nakon izjašnjavanja po podnesenim amandmanima predsjednik daje na glasovanje prijedlog proračuna u predloženom obliku i konstatira da je isti usvojen sa 18 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

  Ad. – 5.

                Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu

  Kratko pojašnjenje i ove točke dala Manda Kosić nakon čega je uslijedila rasprava.

  Nikola Ilišević, predsjednik Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno podržao predloženu odluku.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženoj odluci.

  Emir Beširević iznosi kako predloženo neće podržati obzirom da njegov predloženi amandman nije prihvaćen i ugrađen u proračun.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je odluka u predloženom obliku usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Protiv“.

  Ad. – 6.

                Prijedlog Odluke o proglašenju Grada Orašja

  Kratko pojašnjenje ove točke dala Ruža Nedić iznoseći između ostalog mnogobrojne prednosti i benifite koji slijede ukoliko se odluka usvoji odnosno ukoliko općina Orašje dobije status grada. U svom pojašnjenju osvrnula se i na narednu točku koja je idući korak koji treba poduzeti ukoliko se ova odluka usvoji.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  daje podršku predloženoj odluci.

  Mario Pejić u svom komentaru predloženog između ostalog iznosi kako je na početku sjednice predlagao da se ova točka povuče s dnevnog reda. Mišljenja je kako je prije predlaganja ovakve odluke bilo potrebno provesti  javnu raspravu.  Što se tiče samo odluke, posebno se osvrće na članak 3 iste iznoseći kako isti propisuje naseljena mjesta koja ulaze u gradsko područje odnosno mijenja se administrativni status. Također iznosi kako će  Zakon o proglašenju Grada Orašja  koji će donijeti Federalni parlament sadržavati i  članak koji će sadržavati  tj. utvrditi  granice budućeg grada. Da li se prilikom predlaganja ove odluke vodilo računa o specifičnostima određenih mjesta kada je granica u pitanju (Deytonska granica). Na kraju predlaže da se o odluci , bez obzira što nije povučena s dnevnog reda,  ne glasa i ostavi donošenje iste za kasnije.

  Emir Beširević iznosi kako federalni zakon propisuje uvjete koje treba ispunjavati da bi određeno mjesto dobilo status grada. Općina Orašje ispunjava samo jedan a to je da je Orašje sjedište županije. Iznosi kako se slaže sa izlaganjem vijećnika Maria Pejić te na kraju postavlja slijedeća pitanja općinskom načelniku i traži usmeni odgovor.

  1. Da li će ova odluka izazvati dodatne troškove za općinu i kolike?
  2. Da li će stanovnicima MZ-e Orašje u dogledno vrijeme život u gradskom središtu poskupjeti kroz povećanje troškova života jer će se nalaziti u gradskom središtu?
  3. Da li ćemo na dobivanju  većeg značaja u odnosima prema međunarodnim organizacijama i partnerima imati kakve koristi (Ako će ih biti da se unesu u obrazloženje predložene odluke)?
  4. Hoće li donošenje ove odluke zaustaviti iseljavanje, poboljšati kvalitetu zdravstva, obrazovanja tj. životnog standarda uopće. Na kraju iznosi, koliko mu je poznato, da mjesne zajednice nisu dale svoje mišljenje o predloženoj odluci.

  Na postavljena pitanja od strane načelnika nije dobio odgovor.

  Predsjednik daje na glasovanje predloženu odluku i konstatira da je ista usvojena sa 21 glasom „Za“ 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“

  Ad. – 7.

              Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za donošenje zakona o uspostavljanju Grada Orašje

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Mario Pejić, Nusret Saltović.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 19 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o općinskim pristojbama

  Manda  Rezo ukratko dodatno pojasnila predloženu odluku nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj je sa svojim pitanjima i prijedlozima učešće uzeo vijećnik Emir Beširević. Nakon odgovora na postavljena pitanja, od strane pomoćnice načelnika  Mande Rezo,  vijećnik iznosi kako će sada podržati predloženu odluku.

  Predsjednik nakon glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena jednoglasno.

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika Općine Orašje

  Ruža Nedić iznosi kako je Općinsko vijeće na jednog od prethodnih sjednica donijelo Odluku o dopunama Statuta Općine Orašje na način da se propisuje da općinski načelnik može svoju funkciju obavljati i volonterski. Predloženom dopunom ranije donesene odluke se propisuje postupak izbora načina obnašanja funkcije općinskog načelnika.

  Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka jednoglasno usvojena.

  Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada na području općine Orašje

  Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju predloženog iznosi kako se predložene izmjene i dopune odnose na članke 9 i 12 ranije odluke koji su propisivali izgled i veličinu ploča za označavanje ulica, zgrada i kuća. Mišljenja smo da je tada predloženi izgled ploča zastario i prevaziđen predlaže se izmjena na način kako je to  odlukom i propisano.

  Emir Beširević u svom komentaru predložene odluke između ostalog pita koliko će sve to koštati i tko će snositi troškove označavanja i stavljanja novih ploča.

  Manda Rezo odgovarajući vijećniku Bešireviću iznosi kako je u Proračunu za 2021. godinu za te namjene predviđen iznos od 50.000 KM što znači da sve troškove snosi Općina Orašje.

  Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira kako je predložena odluka usvojena jednoglasno.

  Ad. – 11.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izuzimanju i davanju na korištenje poslovnog prostora „Nove trgovine“ Orašje, u X ulici, zvanom „Dugački dućan.

  Manda Rezo u svom dodatnom pojašnjenju predložene odluke iznosi kako se radi o prostoru koji se trenutno ne koristi a ranijom odlukom Općinsko vijeće je prostor izuzelo od Nove trgovine i nakon toga dano na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata. Kasnije je uočeno da donesena odluka ima određene nedostatke a koji se izmjenama predloženim ovom odlukom otklanjaju a to je da će se prostor u Katastarske knjige upisani kao vlasništvo  Općine te će  sada Općina  moći predmetni prostor, sukladno zakonu, moći  davati na korištenje drugim korisnicima.

  Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli Josip Pejić i Emir Beširević predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

  Ad. – 12.

              Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje putem javnog nadmetanja – licitacije.

  Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala Manda Rezo, obzirom da nije bilo rasprave,  predsjednik točku daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

  Ad. – 13.

              Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom.

  Manda Rezo u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se radi o građevinskoj parceli koja je ranije, sukladno zakonu, izravnom pogodbom prodana gospođi Luci Nedić. Međutim kasnije gospođa Luca Nedić je odustala od kupovine predmetne parcele. Obzirom da odluku nije moguće realizirati potrebno je donijeti ovakvu odluku kako bi se ranije donesena odluka stavila van snage.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista jednoglasno usvojena.

  Ad. – 14.

              Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja

  Ruža Nedić  iznosi, pojašnjavajući predloženu odluku, kako je temeljna odluka o reguliranju prometa u gradu Orašju donesena 2005. godine te kako je do sada više puta pretrpjela određene izmjene. Predložena izmjena se odnosi na I ulicu u Orašju u kojoj je po dosadašnjoj odluci zabranjen promet motornih vozila sa utvrđenim izuzecima. Uočeno je kako ranija odluka obzirom na način kako regulira promet u I ulici stvara probleme hotelu „Navis“, stoga se odluka mijenja na način kako je to navedeno u Odluci o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja.

  Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženoj odluci.

  Amela Jahić  pita, vezano za predloženu odluku, kako iz iste nije moguće zaključiti da li će se promet dozvoliti vozilima cijelom dužinom I ulice ili samo do hotela „Navis“ i da li će i na koji način biti obilježena vozila kako bi se znalo da se radi o vozilima gostiju hotela?

  Emir Beširević iznosi kako navedeni hotel već ima svoj parking i ne vidi potrebu da se dozvoli parkiranje i na samom ulazu u hotel. Također navodi kako se iz odluke ne vidi  da li se dozvoljava samo parkiranje u I ulici ili i promet istom,. Također pita  kako će se znati koja su vozila koja su parkirana vozila gostiju hotela obzirom da odlukom nije određeno.

  Predlaže da se o odluci zbog svoje manjkavosti i nedorečenosti ne glasa.

  Na pitanja odgovorila Ruža Nedić.

  Po završetku rasprave u kojoj su učešće uzeli još vijećnici Mario Pejić i Marinko Džoić te predsjednik Općinskog vijeća  ista je dana na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

  Ad. – 15.

              Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevnog zemljišta

  Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala Manda Rezo, obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik točku dao na glasovanje. Predmetno rješenje je nakon provedenog glasovanja usvojeno sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. – 16.

              Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na zemljištu državne svojine

  Manda Rezo dodatno pojasnila predloženo rješenje.

  Rasprave nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženo rješenje jednoglasno usvojeno.

  Ad. – 17.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za određivanje naziva ulica i trgova na području općine Orašje

              Odlukom o adresnom sustavu i načinu označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i zgrada na području općine Orašje ("Službeni glasnik Općine Orašje", broj: 5/20) određeno je da Općinsko vijeće imenuje Povjerenstvo za određivanje naziva ulica i trgova.

              Zadatak Povjerenstva je da na inicijativu vijeća mjesne zajednice ili udruge građana o nazivu ili promjeni naziva ulica ili trga da svoje mišljenje dali su ispunjeni uvjeti iz članka 7.stavak 4. i 5. Odluke.  a samu odluku donosi Općinsko vijeće iznijela je Manda Rezo u svom pojašnjenju predloženog rješenja.

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor održao sastanak na kom su raspravljali po ovoj točki nakon čega su jednoglasno prihvatili a što predlažu i Općinskom vijeću da se u Povjerenstvo imenuju:

  1. Manda Rezo – za predsjednicu,
  2. Josip Pejić- za člana i
  3. Marinko Džoić za člana.

  Na pitanje vijećnika Maria Pejić kojim pismom će biti obilježene ulice i trgovi i dr. odgovorila Ruža Nedić.

  Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženo rješenje usvojeno sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. – 18.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa

  Mladen Marković iznosi kako je proračunom za 2021. godinu za realizaciju projekata  udrugama građana  kao i za projekte mladih predviđen iznos od 25.000 KM. Općinsko vijeće je ovlašteno da imenuje povjerenstvo koje će izvršiti analizu prispjelih prijava na natječaj koji raspisuje općinski načelnik. Nakon razmatranja pristiglih prijava po natječaju povjerenstvo dostavlja prijedlog Općinskom načelniku na osnovu čega on donosi odluku o dodjeli sredstava. Na kraju iznosi kako povjerenstvo broji 5 članova od toga 2 člana su ispred nadležne službe dok su 3 člana iz reda vijećnika.

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su na svom sastanku nakon razmatranja prispjelih prijedloga i rasprave jednoglasno prihvatili da se u povjerenstvo imenuju:

  1. Magdalena Brašnić
  2. Sadija Subašić,
  3. Josip Pejić,
  4. Anto Kobaš i
  5. Andrea Mišković.

  Emir Beširević iznosi kako su ispred stranke Nezavisni-Neovisni na vrijeme dostavili svoj prijedlog da se u Povjerenstvo imenuje Emir Beširević. Obzirom da isti od strane Odbora nije prihvaćen traži da se o prijedlogu očituje Općinsko vijeće a to je da se u Povjerenstvo umjesto Ante Kobaša  imenuje Emir Beširević dok bi ostali predloženi članovi ostali isti.

  Predsjednik nakon izjašnjavanja Općinskog vijeća o prijedlogu vijećnika Emira Beširevića iznosi kako isti nije prihvaćen. Podršku prijedlogu  dala 2 vijećnika dok je 18 vijećnika bilo „Protiv“.

  Nakon toga predsjednik na glasovanje daje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje i konstatira da je isti usvojen sa 18 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Ad. – 19.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova drugostupanjske Komisije u upravnom postupku

  Kristina Živković iznosi kako je odbor raspravljao i po ovoj točki nakon čega je jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se za članove komisije imenuju:

  1. Gabrijela Martinović-Dominković,
  2. Andrijana Dujmenović i
  3. Ruža Topić.

  Rasprave nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je prijedlog odbora usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“

  Ad. – 20.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2020. godinu

  Kratko pojašnjenje ove točke dao Općinski pravobranitelj Marijan Živković nakon čega, obzirom da nije bilo rasprave,  predsjednik točku dao na usvajanje.

  Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

  Ad. – 21

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2020. godinu

  Pero Baotić u kratkim crtama dodatno obrazložio predloženo izvješće nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli Josip Pejić i Emir Beširević.

  Po završetku rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

  Ad. – 22.

              Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama  za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje

  Kratko pojašnjenje dao Pero Baotić.

  Ad. – 23.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Radioteleviziji Herceg Bosne d.o.o. Mostar

  Kratko pojašnjenje po ovoj točki dala Ruža Nedić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj je učešće uzeo vijećnik Mario Pejić iznoseći u istoj kako je protiv ovakve odluke obzirom da, mišljenja je, dotična televizija niti dovoljno niti kvalitetno izvještava sa ovih prostora.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predložena odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

  Sjednica završila u 1440

  Zapisničar                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

  Nikola Klaić                                                                                   Stanko Vincetić