Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 11.  sjednice Općinskog vijeća  Orašje, održane dana 22. prosinca 2021. godine sa početkom u 10.00 sati u kino dvorani u Orašju

  Sjednici Općinskog vijeća nazočno 24 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutan vijećnik  Zvonko Mikić.

  Pored vijećnika sjednici nazočni: pomoćnice/i Općinskog načelnika:  Manda Kosić,  Manda Rezo, Rizama Tukulj, Andrijana Dujmenović, Mladen Marković, Darjan Ivić, Pero Baotić, Ilija Baotić i Vlado Stanić, tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, te predstavnici medija.

  Predsjednik prije predlaganja dnevnog reda upoznaje vijećnike kako je dosadašnji vijećnik Miralem Puran podnio ostavku na mjesto vijećnika. Nakon provedene procedure od strane Središnjeg izbornog povjerenstva isto je mandat vijećnika dodijelilo slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke SDA Nesadu Tokaliću. Nakon toga novoizabrani vijećnik je, sukladno poslovniku, dao svečanu izjavu i time stekao prava i obveze vijećnika Općinskog vijeća.

  Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje RPO-a  te za istu predlaže slijedeći

  D N E V N I    R E D

      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,

      Vijećnička pitanja i inicijative,

      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu,

      Prijedlog Odluke o usvajanju Integrirane Strategije lokalnog razvoja općine Orašje 2021- - 2027. godine,

      Prijedlog Odluke o planu parcelacije,

      Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Mijo Mamić),

      Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Marko Mamić),

      Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Marinko Oršolić),

      Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Ivo Mamić),

      Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Đuro Mamić),

      Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva,

      Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje,

      Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,

      Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje.

  te isti daje na raspravu.

  Mladen Marković ispred predlagatelja povlači točku pod rednim brojem 14. navodeći razloge povlačenja.

  Dragica Krištić ispred Odbora za statut, poslovnik i propise predlaže, nakon što su dobili dopis od predsjednika Općinskog vijeća sa zahtjevom za preispitivanje postupka donošenja rješenja o razrješenju i imenovanju dopredsjednika Općinskog vijeća i razmatranja istog da se dnevni red današnje sjednice dopuni novom točkom koja glasi: 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju dopredsjednika Općinskog vijeća.

  Daljnih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda više nije bilo i pedsjednik daje na glasovanje prijedlog Odbora za statut poslovnik i propise i konstatira da je isti usvojen sa 23 glasa „Za” uz 1  glas „Suzdržan”.

  Predsjednik nakon toga ovako izmjenjeni dnevni red daje na glasovanje i konstatira da je isti usvojen sa 23 glasa „Za” uz 1 glas „Suzdržan”.

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinnskog vijeća

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

  Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

  Marinko Džolić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i žiovotne okoline iznosi kako su jučer na održanom sastanku odbora nakon rasprave jednoglasno donijeli zaključak da se općinske službe više uključe u rješavanje problema divljih deponija smeća, jer smo svi svjedoci povećanja broja divljih deponija. Mišljenja su da bi se možda kroz pojačan rad komunalnih redara problem djelomično riješio odnosno doprinio smanjenju broja divljih deponija, te kako su za to da se krene i u kažnjavanje neodgovornih pojedinaca koji smeće bacaju na nedopuštena mjesta.

  Emir Beširević uz dodatna pojašnjenja postavlja slijedeća pitanja i traži odgovore u pisanom obliku:

      Traži da mu se dostave imena i prezimena svih direktora javnih ustanova i poduzeća čiji je osnivač Općinskog vijeće Oraše sa podacima kada su izabrani, do kada im traje mandat, da li su izabrani na javnom natječaju ili su imenovani kao vršioci dužnosti?

      Da se upravni odbori i nadzorni odbori izjasne u pismenoj formi da li izabrani direktori i imenovani vršioci dužnosti direktora ispunjavaju sve zakonom propisane uvjete statutima javnih ustanova i poduzeća čiji je osnivač Općinsko vijeće Orašje?

      Da li će od strane općine Orašje kao finacijera u dogledno vrijeme biti uređen prostor koji  se nalazi između istočne strane kino dvorane i zapadne strane ograde dvorišta Sultan Azizove džamije u Orašje? Ovo je i pitanje a ujedno i inicijativa da se prostor na adekvatan način uredi?

      Da li je od strane općinske inspekcijske službe utvrđeno da OO SDA Orašja bez odobrenja koristi poslovni prostor u vlasništvu općine Orašje? Ako jeste kada se misli ispoštovati zakonom propisana obaveza da se izda nalog o iseljenju, to jest da se spriječi protivzakonito korištenje općinske imovine od strane OO SDA Orašja? Dali će općinski načelnik pokrenuti postupak kojim će utvrditi da li postoji nečija odgovornost za činjenicu da više godina SDA u Orašju nezakonito koristi imovinu u vlasništvu općine?

  Amela Jahić ima dvije inicijative:

      Da se što prije, kada to dozvole vremenski uvjeti uredi horizontalna signalizacija tj da se iscrtaju nove linije po putevima kao i da se ponovno urade linije na pješačkim stazama koje su se skoro posve izbrisale.

      U što skorije vrijeme naći rješenje da građani, očiste nered koji ulicama Orašja prilikom šetnje ostavljaju njihovi kućni ljubimci. Ako je potrebno uvesti službu koja bi kažnjavala neodgovrne vlasnika kućnih ljubimaca.

      Inicijativa koja je pokretana i prošle godine a odnosi se na rekonstrukciju trotoara od parka do Rivijere (III ulica) kao i uređenje parking prostora u V ulici (kod zgrade zdravstvenog). Do sada nije ništa  poduzeto. Da li se planira i kada to odraditi?

  Ad. – 3.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu

  Pojašnjenje ove točke dala pomoćnica Općinskog načelnika Manda Kosić iznoseći razloge predlaganja izmjena i dopuna te navodeći stavke koje su pretrpjele značajnije izmjene u odnosu na planirano kako prihodovne tako i rashodovne strane.

  Nikola Ilišević ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je Odbor nakon rasprave bez ikakvih primjedbi jednoglasno prihvatio predloženu Odluku.

  U raspravi sa svojim pitanjima primjedbama i sugestijama učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Mario Pejić i Emir Beširević.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 22 glasa „Za” uz 2 glasa „Protiv”.

  Ad. – 4.

              Prijedlog Odluke o usvajanju Integrirane Strategije lokalnog razvoja općine Ojrašje 2021. – 2027. godine

  Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica Općinskog načelnika Andrijana Dujmenović, obzirom da nije bilo rasprave, predsjednik točku dao na glasovanje.

  Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena sa 22 glasa „ZA” – jednoglasno.

  Ad. – 5.

              Prijedlog Odluke o planu parcelacije

  Pomoćnica Općinskog načelnika Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se predloženom odlukom, sukladno Zakonu o građevnom zemljištu koji predviđa da se oblik i površina građevinskih parcela može mijenjati samo u postupku privođenja zemljišta trajnoj namjeni, a na temelju prostornog plana ili plana parcelacije. Zemljište koje je predmet ove odluke je u vlasništvu Općine Orašje, a odlukom će se formirati nove parcele koje su, kako je to navedeno u samo odluci, određene  brojem oblikom i površinom.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za” uz 2 glasa „Suzdržana”.

  Ad. – 6.

              Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Mijo Mamić)

  Manda Rezo iznosi kako se pored ove točke  u narednih nekoliko točaka koje slijede odnose na isto pravno pitanje samo se radi o različitim osobama a  radi se o legaliziranju objekata. U materijalima koje se odnose na te točke pored ostalog nalaze i zahtjevi investitora koji traže  da se preko nadležne službne i Općinskog vijeća riješi njihovo pitanje. Objekti su izgrađeni na zemljištu  koje je u vlasništvu Općine Orašje i investitori nisu imali rješenje o pravu korištenja zemljišta radi građenja. Služba je nakon zaprimanja zahtjeva provela postupak i utvrdila da se za te objekte, može naknadno, sukladno Zakonu o prostoronom planiranju županije Posavske izdati odobrenje za gradjenje ali pod uvjetom da investitor plati naknadu za zemljište. Nakon što budu usvojena rješenja i podnosioci zahtjeva uplate propisanu naknadu dobivaju vlasništvo nad zemljištem na kojima se nalaze nekretnine kao i okolnog zemljišta u površini kako je to navedeno u predloženim rješenjima.

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista nakon provedenog glasovanja je usvojena sa 18  glasova „Za” uz 1 glas „Suzdržan”

  Ad. – 7.

              Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Marko Mamić)

  Niti po ovoj točki nije bilo rasprave  i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženo rješenje usvojeno sa 18 glasova „Za” uz 1 glas „Suzdržan”.

  Ad. – 8.

              Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Marinko Oršolić)

  Nakon odgovora na pitanje vijećnika Maria Pejić vezano za cijenu zemljišta koje je predmet ovog rješenja koje je dala pomoćnica Općinskog načelnika Manda Rezo, obzirom da rasprave nije bilo predsjednik točku dao na glasovanje.

   Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predoženo rješenje usvojeno sa 19 glasova „Za” uz 1 glas „Suzdržan”.

  Ad. 9.

              Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Ivo Mamić)

  Rasprave nije bilo i predloženo je rješenje, nakon provedenog gllasovanja usvojeno sa 19 glasova  „Za” uz 1 glas „Suzdržan”.

  Ad. – 10.

              Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Đuro Mamić)

  Predsjednik točku, obzirom da nije bilo rasprave, odmah dao na glasovanje. Nakon glasovanja konstatira kako je predloženo rješenje usvojeno sa 19 glasova „Za”.

  Ad. 11.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog Natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva

  Predsjednica Odbora za izbor i imeovanja Kristina Živković iznosi kako se predloženom odlukom određuje raspisivanje javnog natječaja za izbor člana Općinskog izbornog povjerenstva. Istom odlukom je određeno kako je potrebno imenovati povjerenstvo koje će provesti postupak izbora člana povjerentva. Nakon rasprave odbor je jednoglasno prihvatio da se uvaži prijedlog Općinskog načelnika, te da se u Povjerenstvo za provedbu postupka izbora člana OIP-a imenuju:

      Gabrijela Martinović Dominković

      Andrijana Dujmenović i

      Ilija Baotić.

  Rasprave nije bilo i odluka je sa prijedlogom članova za provedbu postupka izbora člana Općinskog izbornog nakon provedenog glasovanja usvojena sa 21 glasom „ZA”, uz 2 glasa „Suzdržana”.

  Ad. – 12.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje

  Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je na javni natječaj pristiglo sedam prijava i sve prijave su ispunjavale propisane uvjete natječaja.

  Ispred Stručnog vijeća ustanove za člana Upravnog vijeća predložena je Kristina Živković.

  Kao predstavnik roditelja za člana Upravnog vijeća predložena je Vesna Vincetić.

  Sa kandidatima koji su se prijavili iz reda osnivača obavljen je intervju nakon čega je napravljena rang lista kako slijedi:

      Katica Baotić i Ivan Filipović – isti broj bodova,

      Dijana Krištić i Marijan Maskaljević – isti broj bodova,

      Tunjo Marošević.

  Na kraju iznosi kako u sastav Upravnog vijeća ulaze pored predstavnika ustanove i predstavnika roditelja i 3 predstavnika osnivača.

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor jednoglasno, nakon rasprave, prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se za članove UV-a Dječjeg vrtića „Pčelica” imenuju:

  1. Katica Baotić,

  2. Ivan Filipović,

  3. Dijana Krištić,

  4. Kristina Živković i

  5. Vesna Vincetić.

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 21 glasom „Za” uz 2 glasa „Suzdržana”.

  Ad. -13.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje

  Mladen Marković ispnosi, u svom pojašnjenju, kako se na natječaj prijavilo šest kandidata od kojih  je pet ispunjavalo propisane uvjete. Ispred Stručnog vijeća ustanove predložena je Lejla Džafić. Ispred nadležnog ministarstva predložena je Mara Dabić. Ispred osnivača na Listi su  dva kandidata i to Katica Baotić i Tunjo Marošević.

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su nakon rasprave prihvatili nominacije za članove UV-a iz uposlenika, te predstavnika nadležnog ministarstva za članove Upravnog vijeća, a da se sada ne vrši imenovanje člana upravnog vijeća iz reda osnivača. Navodi kako je uvidom u priloženu dokumentaciju Odbor zauzeo mišljenje da je tijelo koje je provodilo postupak propustilo da na Listu kvalificiranih kandidata stavi još jednu prijavu i uzme istu u razmatranje, a ne odbaciti je kao nepotpunu. Predlažu da se predmet vrati povjerenstvu na ponovno razmatranje, te nakon toga imenovati člana Upravnog vijeća iz reda osnivača.

  Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 21 glasom „Za” uz 2 glasa „Suzdržana”.

  Ad. – 14.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju dopredsjednika Općinskog vijeća

  Dragica Krištić ispred Odbora za statut, poslovnik i propise iznosi kako je Odbor nakon razmatranja važećih propisa uopčio nepravilnosti u postupku izbora dopredsjednika Općinskog vijeća stoga predlažu da se sam postupak izbora ponovi, a što se predloženim rješenjem i čini.

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je Odbor zaprimio dva prijedloga ispred stranke SDA za dopredsjednika Općinskog vijeća. Predlažu se Nesad Tokalić i Alen Aljukić.

  Predsjednik daje prijedlog da se za dopredsjednika Općinskog vijeća imenuje Nesad Tokalić i konstatira da su prijedlog podržala tri  vijećnika.

  Nakon toga daje na glasovanje prijedlog da se za dopredsjednika imenuje Alen Aljukić i konstatira kako je prijedlog podržalo 18 vijećnika.

  Predsjednik nakon provedenog glasovanja čestita novoizabranom dopredsjedniku i nada se dobroj suradnji sa istim.

  Sjednica završila u 11.37 sati.

  Predsjednik Općinskog vijeća     Stanko Vincetić

   Zapisničar          Nikola Klaić